აპოლონ თაბუაშვილიდაბადების თარიღი - 13 იანვარი, 1981 წელი
განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (2004 წ.)
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი -  ისტორიის დოქტორი
სამეცნიერო/აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს ისტორია, საქართველოს სოციალური და ეკონომიკური ისტორია

ძირითადი სამეცნიერო შრომები


წიგნები:

1. ქალაქ ცხინვალისა და მისი მიმდებარე სოფლების აღწერის დავთრები (XVIII საუკუნის II ნახევარი). THE CENSUS BOOKS FOR THE TOWN OF TSKHINVALI AND ITS ADJACENT VILLAGES (2ND HALF OF THE 18TH CENTURY). გამომცემლობა მერიდიანი. 152 გვერდი. თბ. 2013
2. ქართული ნუმიზმატიკის კატალოგი. I ნაწილი. CATALOGUE OF GEORGIAN NUMISMATICS. Part One. გამომცემლობა მერიდიანი. 268 გვერდი. (ავტორები: თედო დუნდუა, გიორგი დუნდუა; შემდგენლები: აპოლონ თაბუაშვილი და სხვ.). თბ. 2013
3. ქართული ნუმიზმატიკის კატალოგი. I ნაწილი. CATALOGUE OF GEORGIAN NUMISMATICS. Part One. (ავტორთა კოლექტივი) http://Geonumismatics.tsu.ge

4. კონსტიტუციური ცვლილებები „ოსმალოს საქართველოში“  (ბატონყმობის და წოდებრიობის გაუქმება სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში XVI-XIX საუკუნეებში). გამომცემლობა მერიდიანი. 54 გვერდი (თანაავტორები: თედო დუნდუა, გიორგი ჟუჟუნაშვილი) თბ. 2013
6. ილია აბულაძის პირადი არქივის აღწერილობა. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. პირადი არქივების აღწერილობა. 2. 168 გვერდი. (აღწერილობაზე მუშაობდნენ: ქეთევან ხითარიშვილი და ირმა ხოსიტაშვილი. უცხოენოვანი მასალა დაამუშავეს: აპოლონ თაბუაშვილმა, ვლადიმერ კეკელიამ და ერეკლე შველიძემ). თბ. 2010
7. შიდა ქართლის აღწერის დავთრები. გამომცემლობა უნივერსალი. 103 გვერდი. თბ. 2010
8. ფრიტიოფ ნანსენი „კავკასიიდან ვოლგისაკენ“. გამომცემლობა ინტელექტი. 171 გვერდი (წიგნი შეადგინა, წინათქმა, ფოტოები და წერილები დაურთო ოლიკო ჟღენტმა. თარგმნა რუსუდან მახათაძემ. ისტორიული კომენტარები დაურთო აპოლონ თაბუაშვილმა). თბ. 2010

სახელმძღვანელოები:

1. საქართველოს ისტორია. მე-9 კლასის სახელმძღვანელო. გამომცემლობა კლიო. გრიფი მიენიჭა 2012 წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ. 380 გერდი
(http://eqe.ge/geo/textbook_approval/approved_textbooks_2012) (თანაავტორები: ლერი თავაძე, ოთარ ჯანელიძე, ნანა ირემაშვილი). თბ. 2012
2. ისტორია. მე-8 კლასის სახელმძღვანელო. გამომცემლობა კლიო. თბ. 2012 გრიფი მიენიჭა 2012 წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ. 304 გვერდი. (http://eqe.ge/geo/textbook_approval/approved_textbooks_2012) (თანაავტორები: ელენე მეძმარიაშვილი, თეიმურაზ პაპასქირი, მურმან პაპაშვილი, რუსუდან დაუშვილი, ოთარ ჯანელიძე, თამარ ხატიაშვილი, მარეხ კავთიაშვილი). თბ. 2012


ძირითადი სტატიები:

1.  მასალები გვიანფეოდალური ხანის საქართველოს სამხედრო ისტორიისათვის. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები. ტ. VII.  გამომცემლობა მერიდიანი. გვ. 215-226. თბ. 2013

2.  რუსეთის იმპერატორ ალექსანდრე I-ის ერთი წერილის შესახებ. About One Letter of the Emperor of Russia Alexander I. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი. ქართული ხელნაწერი. მოხსენებათა თეზისები. 25-30 ივლისი. გვ. 82-83/272-273. თბ. 2013

3.  XVIII საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისის ქართლ-კახეთის სამეფოს საგარეო პოლიტიკური ისტორიის საკითხები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები. ტ. VI.  გამომცემლობა მერიდიანი. გვ. 240-250. თბ. 2013

4.  ქართლ-კახეთის სამეფოსა და ოსმალეთის ურთიერთობის ისტორიიდან. From the History of Kartl-Kakheti and Ottoman Relation. მარიამ ლორთქიფანიძე _ 90. საერთაშორისო კონფერენცია. თეზისები. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. გვ. 43-44/157-158. თბ. 2012

5.  რამდენიმე უცნობი დეტალი ირანისა და ქართლ-კახეთის სამეფოს 1795 წლის დაპირისპირების შესახებ. Some Unknown Details about the Contradiction between Iran and Kartl-Kakheti Kingdom (1795). ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რეცენზირებადი ელექტრონილი ბილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი „სპეკელი“. #5. http://www.spekali.tsu.ge/index.php/ge/article/viewArticle/5/41

6.  United Struggle of Kartl-Kakheti Kingdom and Khanate of Karabagh Against the Army of Agha Muhammad Khan in June 1795. Совместная битва царства Картли-Кахети и Карабахского ханства с войсками Ага-Магомед Хана в июне 1795 года. “Armenia-Iran: Intercultural and Interreligious Dialogue”. dedicated to the 20 th anniversary of the establishment of diplomatic relations between RA and IRI. Ереван. 2012. გვ. 71-73

7.  „გურჯისტანის ვილაიეთი“ და ბატონყმობის გაუქმება სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში (თანაავტორი: თ. დუნდუა). ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. სპეციალური გამოშვება: „კლარჯეთისა დიდებულთა უდაბნოთა“. გამომცემლობა მერიდიანი. გვ. 134-141. თბ. 2012

8.  „მეფის სადროშოს“ აღწერის დავთარი (XVIII საუკუნის II ნახევარი). ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. V. გამომცემლობა მერიდიანი. გვ. 173-192. თბ. 2012

9.  ქართლ-კახეთის სამეფოსა და ყარაბაღის სახანოს დაპირისპირება აღა-მაჰმად ხანის ჯარებთან 1795 წლის ივნისში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის ინსტიტუტის  შრომები ტ. IV. გამომცემლობა მერიდიანი.  გვ. 252-258. თბ. 2012

10.  სტატისტიკური ცნობები 1794 წლის ხალხის აღწერის დავთრიდან. ქართული წყაროთმცოდნეობა XIII-XIV. გამომცემლობა უნივერსალი. გვ. 173-177. თბ. 2011-2012

11.  ქართლ-კახეთის სამეფოს თავდაცვითი ღონისძიებები ირანის აგრესიის მოსაგერიებლად 1795 წლის ივნის-აგვისტოში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის ინსტიტუტის  შრომები ტ. III. გამომცემლობა მერიდიანი. გვ.  234-244. თბ. 2011

12.  სტატისტიკური ცნობები XVIII საუკუნის II ნახევრის ქართლის მოსახლეობის შესახებ (ივანე ჯავახიშვილის პირადი არქივის მიხედვით). ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის ინსტიტუტის  შრომები ტ. II. გამომცემლობა მერიდიანი. გვ. 288-298. თბ. 2011

13.  კრწანისის ბრძოლაში მონაწილე ქართული ჯარის შემადგენლობის საკითხისათვის. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. I. გამომცემლობა მერიდიანი. გვ. 197-207. თბ. 2011

14.  Население города Цхинвали во II половине XVIII века. Грузинская РусистикаКнига 5. ქართული რუსისტიკა. წიგნი 5. გამომცემლობა უნივერსალი. გვ. 360-370. თბ. 2011

15.  ალექსანდრე ბატონიშვილის პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხისათვის. ქართული დიპლომატია. წელიწდეული. XIV. გამომცემლობა არტანუჯი. გვ. 127-138. თბ. 2011

16.  ქართული თეატრის სათავეებთან. „ისტორიანი“. ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნალი. # 1, იანვარი. გვ. 42-45. თბ. 2011. http://www.kvirispalitra.ge/history/7493-qarthuli-theatris-sathaveebthan.html

17.  მასალები ქალაქ ცხინვალის ისტორიისათვის. Materials on the History of the Town of Tskhinvali. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რეცენზირებადი ელექტრონილი ბილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი “სპეკელი”. #1. თბ. 2010. http://www.spekali.tsu.ge/index.php/ge/article/viewArticle/1/7

18.  საყაფლანიშვილო XVIII საუკუნის II ნახევარში.ისტორიანი. სამეცნიერო კრებული მიძღვნილი როინ მეტრეველის დაბადების 70 წლისთავისადმი. გამომცემლობა არტანუჯი. გვ. 302-310. თბ. 2009

19.  სახელმწიფო სადასახადების შეკრების ორგანიზების საკითხისათვის XVIII საუკუნის II ნახევრის ქართლ-კახეთის სამეფოში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები.  I (6). გამომცემლობა უნივერსალი. გვ. 63-73. თბ. 2009

20.  ქვეყნის აღწერის საკითხისათვის XVIII საუკუნის II ნახევრის ქართლ-კახეთის სამეფოში. საისტორიო ვერტიკალები #20. გამომცემლობა ბასიანი. გვ. 114-119. თბ. 2009

21.  სამართალწარმოება XVIII საუკუნის II ნახევრის ქართლ-კახეთის სამეფოში. ჟურნალი საისტორიო ძიებანი. X-XI. წელიწდეული. გამომცემლობა  მერიდიანი. გვ. 188-199. თბ. 2008
Additional information