დაბადების თარიღი - 1 აგვისტო, 1961 წელი
განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1983 წ.)
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს ისტორია (ანტიკური ხანა და შუა საუკუნეები), ნუმიზმატიკა

  შრომები

იგნები და ბროშურები

1. ქართული ეთნოკულტურა და დასავლეთი. პოლიტიკური მიმართებანი (ინგლ. რეზ). თბ. 1993 (40 გვ. A5)
2. კოლხეთი, იბერია და პონტოს სამეფო ნუმიზმატიკური მასალების მიხედვით (რუს. და ინგლ. რეზ). თბ. 1993 (200 გვ. A5) https://www.academia.edu/40803951/Tedo_Dundua._Colchis_Iberia_and_Kingdom_of_Pontus_According_to_the_Numismatic_Material._Tbilisi._1993_in_Georg._with_Russ._and_Engl._Summaries_
3. საქართველო და დასავლეთი ნუმიზმატიკური მასალების მიხედვით. წ. I-II. (ინგლ. რეზ.). თბ. 1995 (188 გვ. A5) https://www.academia.edu/41151314/Tedo_Dundua._Georgia_and_the_West_According_to_the_Numismatic_Material._I._Tbilisi._1995_in_Georg._with_Engl._summary_: https://www.academia.edu/41151160/Tedo_Dundua._Georgia_and_the_West_According_to_the_Numismatic_Material._II._Tbilisi._1995_in_Georg._with_Engl._summary_
4. ლევიათანი, ანუ კაპიტალიზმის პერსპექტივები საქართველოში
(ინგლ. რეზ.). თბ. 1996 (10 გვ. A5)
5. ჩრდილოეთი და სამხრეთი, ანუ მართლმადიდებელი სამყაროს სოციალ-დემოკრატიული კონვერსია (ინგლ. რეზ.). თბ. 1996 (8 გვ. A5)
6. ПравославныйМир. Тб. 1996 (8გვ. A5)
7. ციკლურიდიალექტიკადახელოვნებისფილოსოფიისსაკითხები.
The Cyclic Dialectics.Tb. 1996 (24 გვ.A5)
ციკლური დიალექტიკა და პორტრეტული ექსპრესიონიზმი (ინგლ., გერმ., რუს. პარალელური ტექსტებით). თბ. 1996 (თანაავტ. ნ. სილაგაძე) (64 გვ.A5)https://www.academia.edu/41055564/Tedo_Dundua_Nino_Silagadze._The_Cyclic_Dialectics_and_the_Portrait_Expressionism._Tbilisi._1996
ციკლური დიალექტიკა, სახვითი ხელოვნება და თემის კატეგორია (ინგლ., გერმ., რუს. პარალელური ტექსტებით). თბ. 1996 (თანაავტ. ნ. სილაგაძე) (48 გვ.A5)
ციკლური დიალექტიკა და არქიტექტურის განვითარების ძირითადი ეტაპები (ინგლ., გერმ., რუს. პარალელური ტექსტებით). თბ. 1996 (თანაავტ. ნ. სილაგაძე) (44 გვ.A5)https://www.academia.edu/40967565/Tedo_Dundua_Nino_Silagadze._The_Cyclic_Dialectics_and_the_Basic_Stages_of_the_Architectural_Development._Tbilisi._1996
ციკლური დიალექტიკა და ქალაქის დაგეგმარების ძირითადი პრინციპები (ინგლ., გერმ., რუს. პარალელური ტექსტებით). თბ. 1996 (თანაავტ. ნ. სილაგაძე) (30 გვ.A5)https://www.academia.edu/40967849/Tedo_Dundua_Nino_Silagadze._The_Cyclic_Dialectics_and_the_Main_Principles_of_City-Building._Tbilisi._1996
ციკლური დიალექტიკა, სახვითი ხელოვნება და ტიპის კატეგორია (ინგლ., გერმ., რუს. პარალელური ტექსტებით). თბ. 1997 (თანაავტ. ნ. სილაგაძე) (24 გვ.A5)https://www.academia.edu/40967430/Tedo_Dundua_Nino_Silagadze._The_Cyclic_Dialectics_the_Fine_Arts_and_a_Category_of_the_Type._Tbilisi._1997
ციკლური დიალექტიკა, არქიტექტურა და სტილის კატეგორია (ინგლ. და რუს. პარალელური ტექსტებით). თბ. 1998 (თანაავტ. ნ. სილაგაძე) (40 გვ.A5)https://www.academia.edu/40967673/Tedo_Dundua_Nino_Silagadze._The_Cyclic_Dialectics_Architecture_and_a_Category_of_the_Style._Tbilisi._1998
ციკლური დიალექტიკა და ხელოვნების ფილოსოფიის საკითხები. პროგრამა სპეცკურსში. თბ. 1998 (თანაავტ. ნ. სილაგაძე) (14 გვ.A5)
The Cyclic Dialectics and Philosophy of Art.Syllabus of Special Course.Tb. 1998 (თანაავტ. ნ. სილაგაძე) (14 გვ. A5)https://www.academia.edu/40967226/Tedo_Dundua_Nino_Silagadze._Cyclic_Dialectics_and_Philosophy_of_Art_Syllabus_of_Special_Course_in_Georg._._Tbilisi._1998
8. ქართული ეთნოკულტურული ევოლუცია და დასავლეთი ნუმიზმატიკური მასალების მიხედვით (ძვ. წ. VI ს.-1453 წ.) (ინგლ. რეზ.). თბ. 1997 (330 გვ. A5)https://www.academia.edu/40762557/Tedo_Dundua._GEORGIAN_ETHNOCULTURAL_EVOLUTION_AND_THE_WEST_ACCORDING_TO_NUMISMATIC_MATERIAL_the_6th_c._B.C._-_1453_._Tbilisi._1997
9. საქართველო და გარე სამყარო (ინგლ. რეზ.). თბ. 1999 (68 გვ. A5)
10. Georgia within the European Integration. Tb. 1999 (50 გვ. A5)https://www.academia.edu/40896257/Tedo_Dundua._Georgia_within_the_European_Integration._Tbilisi._1999
11. Christianity and Mithraism. The Georgian Story. Tb. 1999 (24 გვ. A4) https://www.academia.edu/38031896/Tedo_Dundua._Christianity_and_Mithraism._The_Georgian_Story._Tbilisi._1999
12. Georgia within the European Integration as Seen in Coinage. Tb. 1999 (32 გვ. A4) https://www.academia.edu/36353177/Tedo_Dundua._Georgia_Within_the_European_Integration_as_Seen_in_Coinage._Tbilisi._1999
13. საქართველოს ისტორია: ქრონოლოგიური თუ თემატური პრინციპი? თბ. 2000 (თანაავტ. ნ. სილაგაძე) (106 გვ. A4)
14. ატიკურინახევარიმინადიოსკურიიდან. ათენისპონტოურითალასოკრატია (ინგლ. პარალელურიტექსტით). თბ. 2000 (24 გვ. A5) https://www.academia.edu/42175446/Tedo_Dundua._Attic_Half_Mina_from_Dioscurias._Athenian_%CE%98%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_Over_the_East_Pontus._Tbilisi._2000
15. შავი ზღვა – კონტაქტების ზონა. პროგრამა ინტერკულტურული სახელმძღვანელოსთვის (ინგლ. პარალელური ტექსტით). თბ. 2000 (ავტორთა კოლექტივი, კოორდინატორი თ. დუნდუა) (20 გვ. A5)
16. Making of Europe. Tb. 2000 (12 გვ. A4)
17. „ძელი ცხორებისაი“ და მისი ვარიანტები. თბ. 2000 (10 გვ. A4)
18. ქართლი, ეგრისი და საქართველო. ქართული სახელმწიფო 3000 წლისაა. თბ. 2001 (24 გვ. A5)
19. საქართველო და გარე სამყარო. ინტერკულტურული სახელმძღ. XI კლ. თბ. 2001 (თანაავტ. ნ. სილაგაძე) (120 გვ. A4)
20. North and South. Tb. 2001. Meridian Publishers. ელექტრონულივერსიადევსნატოსვებ-საიტზეhttp://www.nato.int/acad/fellow/99-01/dundua.pdf.(72 გვ. A4)
21. The Black Sea – Zone of Contacts. Tb. 2001 (ავტორთა კოლექტივი, კოორდინატორი თ. დუნდუა) (28 გვ. A4) https://www.academia.edu/36276103/Tedo_Dundua._The_Black_Sea_-Zone_Of_The_Contacts._Tbilisi._2001
22. ბაგადატი, ძე ბივრატისა (ინგლ. პარალელური ტექსტით). თბ. 2001 (12 გვ. A4) https://www.academia.edu/42175519/Tedo_Dundua._BAGRAT_SON_OF_BIVRAT._Tbilisi._2001
23. პუბლიკიუს აგრიპა, ფლავიუს დადე და ორმაგი მოქალაქეობა – არის თუ არა ეს მომავალი ევროპის მოდელი? (ინგლ. პარალელური ტექსტით). თბ. 2002 (20 გვ. A5)https://www.academia.edu/41165457/Tedo_Dundua._Publicius_Agrippa_Flavius_Dades_And_A_Dual_Citizenship_-_A_Pattern_For_Europe_In_Future._Tbilisi._2002
24. კოლხური თეთრი და კოლხეთის ისტორიის ზოგიერთი საკითხი. თბ. 2002 (14 გვ. A5)
25. Монетное Дело Грузии. Тб. 2002 (16 გვ.A5)
26. The British Kings and Their Money Issues. Tb. 2002 (16 გვ.A5)
27. სევასტოსები და მართლმადიდებელი სიმახია. დავით აღმაშენებელი და თეოდორე გაბრასი (ინგლ. პარალელური ტესტით). თბ. 2003 (44 გვ. A5)https://www.academia.edu/42143571/Tedo_Dundua._The_Tale_of_Two_Sebastoses_and_the_Orthodox_Alliance._David_the_King_of_Georgia_and_Theodoros_Gabras._Tbilisi._2003
28. ფული საქართველოში (ინგლ. პარალელური ტექსტი). თბ. 2003 (თანაავტორები: გ. დუნდუა, ნ. ჯავახიშვილი, ა. ერისთავი) (180 გვ. A4) https://www.researchgate.net/publication/330753998_Money_in_Georgia_Tbilisi_2003
29. Questions et Reponses. Tb. 2003 (44 გვ. A5) https://www.academia.edu/40686225/Tedo_Dundua._Questions_et_Reponses._Tbilisi._2003_in_Georg._
30. Publicius Agrippa, Flavius Dades and Dual Citizenship – a Pattern for Europe in Future? Georgia and the Roman Frontier Policy in the East. Tb. 2003 (20 გვ. A4) https://www.academia.edu/38146615/Tedo_Dundua._Publicius_Agrippa_Flavius_Dades_and_Dual_Citizenship_a_Pattern_for_Europe_in_Future_Georgians_and_Roman_Frontier_Policy_in_the_East._Tbilisi._2003
31. Об Одном Сведении Мовсеса Хоренаци. Тб. 2004 (28 გვ. A5)
32. სიმონ მეფე და ღვთისმშობელ-პამაკარისტოსის ტაძარი კონსტანტინოპოლში (ინგლ. პარალელური ტესტით). თბ. 2004 (თანაავტორი ნ. სილაგაძე) (12 გვ. A5) https://www.academia.edu/37992964/Tedo_Dundua_Nino_Silagadze._Simon_the_King_of_East_Georgia_and_Church_of_the_Virgin_Pammacaristos_in_Constantinople._Tbilisi._2004
33. The Black Sea – A History of Interactions. Teaching Pack on the Black Sea History. Council of Europe. Oslo. 2004 (ავტორთა საერთაშორისო კოლექტივი) (გამოიყენება როგორც საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელო სამაგისტრო პროგრამისთვის –European Studies) (144 გვ. A4)https://www.researchgate.net/publication/330845916_The_Black_Sea_A_History_of_Interaction_Teaching_Pack_The_Council_of_Europe_Oslo_2004
34. Ta Eis Heauton. The Black Sea. A History of Interactions. Teaching Pack on the Black Sea History (Council of Europe. Gyldendal Undervisning. Oslo. 2004) – Georgian Point of View. Tb. 2004 (8 გვ. A5) https://www.academia.edu/31559830/Tedo_Dundua._Ta_Eis_Heauton._The_Black_Sea._A_History_of_Interaction
35. ГрузинскомуГосударству 3000 Лет. Тб. 2004(6 გვ. A5)
36. Influx of the Roman Coins in Georgia. Tb. 2005 (16 გვ. A5) https://www.researchgate.net/publication/339947018_INFLUX_OF_THE_ROMAN_COINS_IN_GEORGIA_Tbilisi_2005
37. European Industrial Complexes of I Cycle of Capitalism and the Georgian Western Affiliations. Historical and Numismatic Tale. Tb. 2005 (თანაავტორი ნ. სილაგაძე) (40 გვ. A5) https://www.academia.edu/38032683/Tedo_Dundua_Nino_Silagadze._European_Industrial_Complexes_of_I_Cycle_of_Capitalism_and_the_Georgian_Western_Affiliations._Historical_and_Numismatic_Tale._Tbilisi._2005  
38. რომაული ფული საქართველოში. თბ. 2006 (20 გვ. A5)
39. პონტოს და ლაზიკის მეფე ფლავიუს ჰანიბალიანე. აღმოსავლეთ რომი – დასაბამი და ადრეული ისტორია. თბ. 2006 (10 გვ. A4)   https://www.academia.edu/42326249/Tedo_Dundua._Flavius_Hanniballianus_-_King_of_Pontus_and_Lazica._Eastern_Roman_Empire_-_Early_History._Tb._2006_in_Georg. _
40. Flavius Hanniballianus – King of Pontus and Lazica. Eastern Roman Empire – Early History. Tb. 2007    (8 გვ. A4) https://www.academia.edu/42326272/Tedo_Dundua._Flavius_Hanniballianus_-_King_of_Pontus_and_Lazica._Eastern_Roman_Empire_-_Early_History._Tb._2007 
41. Feudal Georgia Revisited. Selected Epitomae by Tedo Dundua and Natia Phiphia. Tb. 2007 (გამოიყენება როგორც დამხმარე საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელო სამაგისტრო პროგრამისთვის –European Studies) (52 გვ. A4) https://www.academia.edu/36197214/Feudal_Georgia_Revisited._Selected_Epitomae_by_Tedo_Dundua_and_Natia_Phiphia._Tbilisi._2007 
42. ფრანკი ლიმიტანები ლაზიკაში. თბ. 2007 (თანაავტორი ლ. თავაძე) (8 გვ. A5)
43. ოქროს საწმისის დაბრუნება – რუსული “მოთხრობა”. თბ. 2007 (8 გვ. A5)
44. გაიოს იბერი – დოკუმენტურად დადასტურებული პირველი ქართველი ქრისტიანი. თბ. 2007 (8 გვ. A5) https://www.academia.edu/42191340/Tedo_Dundua._Gaius_the_Iberian_first_ever_recorded_Georgian_to_be_baptized._Tbilisi_2007 
45. The Making of Europe. Tb. 2007 (18 გვ. A5) https://www.researchgate.net/publication/339946894_The_Making_of_Europe_Tbilisi_2007  
46. “Iberka” – Where Did It Come from? Tb. 2007 (12 გვ. A5) https://www.academia.edu/37992914/Tedo_Dundua._IBERKA_-_WHERE_DID_IT_COME_FROM_Tbilisi._2007 
47. ანტიკური და ფეოდალური ხანის საქართველოს ნუმიზმატიკა. დევიდ ლანგის წიგნის Studies in the Numismatic History of Georgia in Transcaucasia, New York, 1955 – ეპიტომა. თბ. 2007 (თანაავტორი თ. ქამუშაძე) (44 გვ. A4) https://www.academia.edu/41231142/Georgian_Numismatics._Epitoma_of_David_M._Langs_Studies_in_the_Numismatic_History_of_Georgia_in_Transcaucasia_New_York_1955._Tbilisi_2007_in_Georg._ 
48. მითრიდატე უმცროსი – იყო თუ არა ის რომის მოკავშირე? თბ. 2008 (12 გვ. A5)
49. გნეუს პომპეუსის პორტრეტი და ქართული ნუმიზმატიკა. თბ. 2008 (8 გვ. A5)
50. საქართველო და გარე სამყარო – ევროპის “შექმნა” და ევროპის ინტეგრაციის ისტორიული ფორმები. საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელო.(260 გვ. A5)

დასავლეთი და აღმოსავლეთი. მასალები სალექციო კურსისთვის. I. თბ. 2007 (თანაავტორი ნ. ფიფია)https://www.researchgate.net/publication/339376186_The_West_and_the_East_material_for_the_lectures_I
ისტორიოსოფიური შტუდიები. მასალები სალექციო კურსისთვის. II. თბ. 2007 (თანაავტორინ. ფიფია) https://www.researchgate.net/publication/339376091_Historiosophical_Studies_material_for_the_lectures_II
ციკლური დიალექტიკა. მასალები სალექციო კურსისთვის. III. თბ. 2008 (თანაავტორი ნ. ფიფია)https://www.researchgate.net/publication/339376345_Cyclic_Dialectics_material_for_the_lectures_III
I ციკლის კაპიტალიზმი. მასალებისალექციოკურსისთვის. IV. თბ. 2008 (თანაავტორი ნ. ფიფია)https://www.researchgate.net/publication/339376260_I_Cycle_of_Capitalism_material_for_the_lectures_IV
I ციკლის კაპიტალიზმი. მასალები სალექციო კურსისთვის. V. თბ. 2008 (თანაავტორი ნ. ფიფია)file:///C:/Users/user/Downloads/I_Cycle_of_Capitalism_material_for_the_l1.pdf2.pdf
ანტიკური საზოგადოების დაჩიხვა. მასალები სალექციო კურსისთვის. VI. თბ. 2009 (თანაავტორი ნ. ფიფია)https://www.researchgate.net/publication/339376206_Stagnation_of_Ancient_Society_material_for_the_lectures_VI
პრიმიტიული კომუნიზმი, პროტოფეოდალიზმი და ფეოდალიზმი. მასალები სალექციო კურსისთვის. VII. თბ. 2009 (თანაავტორი ნ. ფიფია)https://www.researchgate.net/publication/339376270_Primitive_Communism_Protofeudalism_and_Feudalism_material_for_the_lectures_VII
ისტორიის პერიოდიზაციის საკითხისთვის. მასალები სალექციო კურსისთვის. VIII. თბ. 2009 (თანაავტორი ნ. ფიფია) https://www.researchgate.net/publication/339376517_Periodization_of_History_material_for_the_lectures_VIII
ციკლური დიალექტიკა. არქიტექტურის განვითარების ძირითადი ეტაპები და ქალაქის დაგეგმარების პრინციპები. მასალები სალექციო კურსისთვის. IX. თბ. 2009 (თანაავტორი ნ. ფიფია) https://www.researchgate.net/publication/339376379_Cyclic_Dialectics_Main_Stages_of_Architectural_Development_and_Principles_of_Urban_Planning_material_for_the_lectures_IX
საქართველო და გარე სამყარო. სილაბუსი სალექციო კურსისთვის. თბ. 2005
51. ანტიკური პერიოდის კავკასიის ნუმიზმატიკის საკითხები. თბ. 2009 (თანაავტორი გ. დუნდუა) (40 გვ. A5)
52. კოლხეთი ძვ. წ. VI-IV სს. ბერძნული ახალშენები დასავლეთ საქართველოში. თბ. 2009 (50 გვ. A5) https://www.academia.edu/38167373/Colchis_in_the_6th_-_4th_cc._B.C._The_Greek_Settlements_in_Western_Georgia._Tbilisi._2009
53. საქართველო და გარე სამყარო – ევროპის “შექმნა” და ევროპის ინტეგრაციის ისტორიული ფორმები. საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელო. I. თბ. 2009 (248 გვ. A 5) (თანაავტორი ნ. ფიფია) http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/Tedo%20Dundua%20_%20saqartvelo%20da%20gare%20samyaro.pdf
54. Грузинские монеты X-XII вв. как исторический источник. Тб. 2009 (გვ. 36 A 5)
55. MIΘΡAΣ საქართველოში. თბ. 2010 (112 გვ. A 50) (თანაავტორი ნ. სილაგაძე) https://www.academia.edu/36308158/Tedo_Dundua_Nino_Silagadze._MI%CE%98%CE%A1A%CE%A3_in_Georgia._Tbilisi._2010_in_Georg._with_Engl._summary_
56. ჰელიოცენტრიზმი და I ციკლის კაპიტალიზმი. თბ. 2010 (24 გვ. A 4)
57. XIII-XV საუკუნეების დასავლურქართული ემისიები. თბ. 2010 (თანაავტორი გ. დუნდუა) (60 გვ. A 5) https://www.academia.edu/37954005/Tedo_Dundua._Heliocentrism_and_I_Cycle_of_Capitalism._Tbilisi._2010
58. მონეტა, როგორც პროპაგანდის საშუალება. გიორგი მესამის ფული. თბ. 2010 (22 გვ. A 4)
59. XIV საუკუნის აღმოსავლურქართული ემისიები. თბ. 2010 (თანაავტორი გ. დუნდუა) (60 გვ. A 5)https://www.academia.edu/40708791/Giorgi_Dundua_Tedo_Dundua._Eastern_Georgian_Money_Issues_in_the_14th_c._Tbilisi._2010_in_Georg._with_Engl._Summary_
60. XV-XVI საუკუნეების ქართველ მეფე-მთავართა ემისიები. თბ. 2011 (თანაავტორი გ. დუნდუა) (60 გვ. A 5)https://www.academia.edu/40708829/Giorgi_Dundua_Tedo_Dundua._Money_of_the_Georgian_Kings_and_the_Princes_in_the_15th_-16th_cc._Tbilisi._2011_in_Georg._with_Engl._Summary_
61. ბიზანტიური პროვინციული ნუმიზმატიკა. გაბრასები და მათი სამონეტო ემისიები. თბ. 2011 (16 გვ.A 5)https://www.academia.edu/38146223/Tedo_Dundua._Byzantine_Provincial_Coinage._The_Gabrids_and_Their_Money_Issues._Tbilisi._2011_in_Georg._with_Engl._summary_
62. ქართული ნუმიზმატიკა. ნაწილი I. თბ. 2006https://www.researchgate.net/publication/330753078_Giorgi_Dundua_Tedo_Dundua_Georgian_Numismatics_Part_I_Tbilisi_2006_in_Georg_with_Engl_summary (თანაავტორი გ. დუნდუა) (312 გვ. A4); ქართული ნუმიზმატიკა. ნაწილი II. თბ. 2011 (236 გვ. A 4) (თანაავტორიგ. დუნდუა)https://www.academia.edu/36206948/Giorgi_Dundua_Tedo_Dundua._Georgian_Numismatics._Part_II._Tbilisi._2011_in_Georg._with_Engl._summary_
63. Georgia within the European Integration.
Georgia within the European Integration.Part 1.Greeks and the Georgians.Tb. 2012 (50 გვ.A 5)
https://www.researchgate.net/publication/330925762_Tedo_Dundua_Georgia_within_the_European_Integration_Part_1_Greeks_and_the_Georgians_Tbilisi_2012
Georgia within the European Integration.Part 2.Romans and the Georgians.Tb. 2012 (50 გვ.A 5)
https://www.researchgate.net/publication/330925763_Tedo_Dundua_Georgia_within_the_European_Integration_Part_2_Romans_and_the_Georgians_Tbilisi_2012
Georgia within the European Integration.Part 3.Byzantines and the Georgians.Tb. 2013 (122 გვ.A 5)
https://www.researchgate.net/profile/Tedo_Dundua/publication/330925950_Tedo_Dundua_Georgia_within_the_European_Integration_Part_3_Byzantines_and_the_Georgians_Tbilisi_2013/links/5c5bf99845851582c3d4610d/Tedo-Dundua-Georgia-within-the-European-Integration-Part-3-Byzantines-and-the-Georgians-Tbilisi-2013.pdf
64. Georgia within the European Integration. Graeco-Roman World, Byzantine Commonwealth, Orthodox Alliance and the Georgians. Tb. 2013 (236 გვ. A 5)https://www.academia.edu/9485305/Tedo_Dundua._Georgia_within_the_European_Integration_Graeco-Roman_World_Byzantine_Commonwealth_Orthodox_Alliance_and_the_Georgians._Meridian_Publishers_Tbilisi_2013
65. დასავლეთ საქართველოს ჰეგემონი ლაზთა მეფე პაკორი. თბ. 2013 (16 გვ. A 5) (თანაავტორი აკ. ჩიქობავა)https://scara.gov.ge/images/doc/pakori.pdf
66. კონსტიტუციური ცვლილებები “ოსმალოს საქართველოში” (ბატონყმობის და წოდებრიობის გაუქმება სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში XVI-XIX საუკუნეებში). თბ. 2013 (56 გვ. A 5) (თანაავტორები: ა. თაბუაშვილი და გ. ჟუჟუნაშვილი)https://www.academia.edu/40626974/Tedo_Dundua_Apolon_Tabuashvili_Giorgi_Zhuzhunashvili._Constitutional_Changes_in_the_Ottoman_Georgia_Emancipation_of_the_Serfs_and_Denunciation_of_the_Estates_in_Southern_and_South-Western_Georgia_in_the_16th_-_19th_cc._in_Georg._with_Engl._Summary_._Tb._2013
67. ქართული ნუმიზმატიკის ინგლისურ-ქართული ონლაინ-კატალოგი. I, II, III, IV ნაწილები. http://geonumismatics.tsu.ge/ge/(ავტორთა კოლექტივი)
68. ქართული ნუმიზმატიკის კატალოგი. I ნაწილი (ინგლისური პარალელური ტექსტი). თბ. 2013 (ავტორთა კოლექტივი) (270 გვ. A 4), https://www.researchgate.net/publication/330556381_Catalogue_of_Georgian_Numismatics_Part_One_Tbilisi_2013 II ნაწილი (ინგლისური პარალელური ტექსტი). თბ. 2014 (ავტორთა კოლექტივი) (304 გვ. A 4), https://www.researchgate.net/publication/330563078_Catalogue_of_Georgian_Numismatics_Part_Two_Tbilisi_2014III ნაწილი (ინგლისური პარალელური ტექსტი). თბ. 2015 (ავტორთა კოლექტივი) (324 გვ. A 4),https://www.researchgate.net/publication/330579097_Catalogue_of_Georgian_Numismatics_Part_Three_Tbilisi_2015;IV ნაწილი (ინგლისური პარალელური ტექსტი). თბ. 2015 (ავტორთა კოლექტივი) (140 გვ. A 4) https://www.academia.edu/40864735/Tedo_Dundua_Giorgi_Dundua._Catalogue_of_Georgian_Numismatics._Part_Four._Tbilisi._2015
69. ახალი ეპიგრაფიკული და ნარატიული წყაროები ანტიკური ხანის საქართველოს ისტორიისათვის. თბ. 2014 (16 გვ. A 4)https://www.researchgate.net/publication/331319421_New_Inscriptions_and_Narrative_about_Georgia_in_Antiquity_in_Georg_Tbilisi_2014
70. Georgia within the European Integration. Tb. 2016 (260 გვ. A 5) https://www.academia.edu/36256235/Tedo_Dundua._Georgia_within_the_European_Integration._Tbilisi._2016
71. The Black Sea. A History of Interactions. Teaching Pack http://geohistory.humanities.tsu.ge/en/academicpersonal/9-uncategorised/164-the-black-sea-a-history-of-interaction.html
72. Money in Georgia http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/Tedo_Dundua/34.%20Money%20in%20Georgia.pdf
73. Cyclic Dialectics and History of Art. Tb. 2017(თანაავტორი ნ. სილაგაძე) (60 გვ. A 5) https://www.academia.edu/32406474/Tedo_Dundua_Nino_Silagadze._Cyclic_Dialectics_and_History_of_Art._Tbilisi._2017
74. საქართველოს უძველესი და ძველი ისტორიის ნარკვევები. თბ. 2017 (308 გვ. B 5) http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/Tedo_Dundua/Tedo_Dundua_Georgia__Early_Origin_and_Antiquity_2017.pdf
75. History of Georgia. Tb. 2017 (280 გვ. A5) https://www.academia.edu/35768659/History_of_Georgia
76. Catalogue of Georgian Numismatics. Tb. 2018 (ავტორთა კოლექტივი) (395 გვ. A4) https://www.academia.edu/37315053/Giorgi_Dundua_Tedo_Dundua._CATALOGUE_OF_GEORGIAN_NUMISMATICS
https://www.researchgate.net/publication/328019355_Catalogue_of_Georgian_Numismatics
77. საქართველოს უძველესი და ძველი ისტორიის ნარკვევები. დამატება. თბ. 2019 (60გვ.A5)https://www.researchgate.net/publication/330727544_Georgia_-_Early_Origin_and_Antiquity_Appendix_in_Georg_with_Engl_summary_Tbilisi_2019
78. ფეოდალური საქართველო. საისტორიო შტუდიები. თბ. 2019 (156 გვ. A5) https://www.academia.edu/39509709/Tedo_Dundua._Studies_in_History_of_Feudal_Georgia._Tbilisi._2019_in_Georg._with_Engl._summary_
79. ქართული სახელმწიფო. ისტორია და პერსპექტივები. თბ. 2019 (52 გვ. A5) https://www.researchgate.net/publication/336135278_Georgian_State_History_and_the_Perspectives_Tbilisi_2019 
80. მონეტა, როგორც პროპაგანდის საშუალება ქართული ნუმიზმატიკური ძეგლების მიხედვით. თბ. 2020 (80 გვ. A5) (თანაავტორები აკ. ჩიქობავა, ე. ავდალიანი)
 https://www.academia.edu/42063721/T._Dundua_A._Chikobava_E._Avdaliani._COIN_AS_A_MEANS_OF_PROPAGANDA_ACCORDING_TO_GEORGIAN_NUMISMATICS._Tbilisi._2020 
81. საქართველო. გეოგრაფიული გარემო და პრიმიტიული კომუნიზმი. თბ. 2020 28 გვ. A5)  https://www.academia.edu/42931526/Tedo_Dundua._Georgia._Geography_and_Primitive_Communism._Tbilisi._2020 
https://www.researchgate.net/publication/341114536_Georgia_Geography_and_Primitive_Communism_Tbilisi_2020 
82. Money in Georgia. Appendix. https://www.academia.edu/44065123/Tedo_Dundua_Money_in_Georgia_Appendix
https://www.researchgate.net/publication/344202635_Money_in_Georgia_Appendix 
83. Georgia as a Part of Global World: Past and Present https://www.academia.edu/44085411/Tedo_Dundua_Georgia_as_a_Part_of_Global_World_Past_and_Present_Tbilisi_2020https://www.researchgate.net/publication/344238925_Tedo_Dundua_Georgia_as_a_Part_of_Global_World_Past_and_Present_Tbilisi_2020 
84. Studies in Historyof Georgia
Tedo Dundua. Georgia. Geography and Primitive Communism. Tbilisi. 2020 (in Georg. with Engl. Summary)
https://www.researchgate.net/publication/341114536_Georgia_Geography_and_Primitive_Communism_Tbilisi_2020 
Tedo Dundua. Georgia – Early Origin and Antiquity. Tbilisi. 2017 (in Georg. with Engl. Summary)
https://www.researchgate.net/publication/320286774_Georgia_-_Early_Origin_and_Antiquity_in_Georg_with_Engl_summary 
Tedo Dundua. Georgia – Early Origin and Antiquity.Appendix. Tbilisi. 2019 (in Georg. with Engl. Summary) 
https://www.researchgate.net/publication/330727544_Georgia_-_Early_Origin_and_Antiquity_Appendix_in_Georg_with_Engl_summary_Tbilisi_2019 
Tedo Dundua. Studies in History of Feudal Georgia. Tbilisi. 2019 (in Georg. with Engl. Summary)
https://www.researchgate.net/publication/333680882_Studies_in_History_of_Feudal_Georgia_Tbilisi_2019_in_Georg_with_Engl_summary 
Tedo Dundua. Georgian State.History and the Perspectives. Tbilisi. 2019 (in Georg. with Engl. Summary)
https://www.researchgate.net/publication/336135278_Georgian_State_History_and_the_Perspectives_Tbilisi_2019 
The latest and most impactful PDF’s and publications https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=History


სტატიები

1. სოფ. აღაიანის ისტორიიდან ნუმიზმატიკური მასალების მიხედვით. მასალები საქართველოს სოფლების ისტორიისთვის. III. თბ. 1987, გვ. 48-64
2. Экономические Связи Ольвиис Грузиейпо Нумизматическим Материалам. შრომები (ჰუმანიტარულ და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სერია). XIV. თბ. 1987, გვ. 253-257
3. Взаимоотношения Иберии с Понтийским Царством в Эпоху Митридата Евпатора по Нумизматическим Материалам. მაცნე (ისტორიის . . . სერია). 1988 # 1, გვ. 50-60
4. კოლხეთისა და პონტოს სამეფოს ურთიერთობის ისტორიიდან (რუს. და ინგლ. რეზ). თსუ შრომები (ისტორიის . . . სერია). თბ. 1989. 283, გვ. 66-75
5. Die Kolchis, Iberien und der polemonische Pontos nach numismatischen Materialien. Georgica. Jena-Tbilisi. 1991. 13/14, გვ. 100-103 https://www.academia.edu/38146216/Tedo_Dundua._Die_Kolchis_Iberien_und_der_Polemonische_Pontos_nach_numismatischen_Materialien._Georgica._Jena._1991
6. X-XII სს. ქართული მონეტები და საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი საკითხი (რუს. და ინგლ. რეზ). თსუ შრომები (ისტორიის . . . სერია). თბ. 1992. 310, გვ. 18-30
7. ვინ იყო აკუსილოხი? ისტორიულ-პოლიტიკური ძიებანი. 1993. II, გვ. 9-11
8. კიდევ ერთი ბარბაროსული მინაბაძი კოლხეთიდან. “არტანუჯი”. თბ. 1994 2/3, გვ. 25-26
9. The Colchian Tetri. “Letters from Georgia.” Vienna. 1-2/ 95, გვ. 75 (თანაავტ. გ. დუნდუა)
10. კოლხების აჯანყება და მითრიდატე უმცროსი. თსუ შრომები (ისტორიის . . . სერია). 321. თბ. 1996, გვ. 18-28 (ინგლ. და რუს. რეზ.)
11. ლევიათანი, ანუ კაპიტალიზმის პერსპექტივები საქართველოში. ადგილობრივი თვითმმართველობის პრობლემა საქართველოში. თბ. 1996, გვ. 15-20
12. Leviathan, or the Perspectives of Capitalism in Georgia. Local Self-Governing Problem in Georgia. Tb. 1996, გვ. 14-17
13. კოლხეთი, იბერია და გარესამყარო (ძვ.წ. VI-IV სს.). ქართული დიპლომატია. წელიწდეული. 4. თბ. 1997, გვ. 268-274 (ინგლ. რეზ.)
14. ფარნავაზიანთა ქრონოლოგია და “ანტიკური” ხანის ისტორიის ზოგიერთი სხვა საკითხი. III საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის მასალები. თბ. 1999, გვ. 71-79 (ინგლ. რეზ.)
15. Les Relation Économique de la Colchide aux Époques Archaïque et Classique d’après le Matériel Numismatique. La Mer Noire. Zone de Contacts. Actes du VIIe Symposium de Vani. Paris. 1999, გვ. 107-115 https://www.academia.edu/36079305/Giorgi_Dundua_Tedo_Dundua._Les_Relation_%C3%89conomique_de_la_Colchide_aux_%C3%89poques_Archa%C3%AFque_et_Classique_d_apr%C3%A8s_le_Mat%C3%A9riel_Numismatique._La_Mer_Noire._Zone_de_Contacts._Actes_du_VIIe_Symposium_de_Vani._Paris._1999
16. North and South http://www.nato.int/acad/fellow/99-01/dundua.pdf.
17. Review of Georgian Coins with Byzantine Iconography. Numismatica e Antichità Classichie. XXIX. 2000. Quaderni Ticinesi, გვ. 387-396 https://www.academia.edu/36079245/Tedo_Dundua._Review_of_Georgian_Coins_with_Byzantine_Iconography._Estratto_dalla_Rivista_Quaderni_ticinesi_di_numismatica_e_antichit%C3%A0_classiche_._Lugano_2000._Vol._XXIX
18. Attic half Mina from Dioscurias. Athenian Thalassocratia over the East Pontus. Phasis. Greek and Roman Studies. v. 2-3. Tb. 2000, გვ. 102-109 https://www.academia.edu/37953935/Tedo_Dundua._Attic_Half_Mina_from_Dioscurias._Athenian_%CE%98%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_Over_the_East_Pontus._PHASIS._GREEK_AND_ROMAN_STUDIES._Tbilisi._2000
19. Die Georgische Drei-Kirchen-Basilika. Neue Solidarität. nn. 6-7. 2001. 02. (თანაავტ. ნ. სილაგაძე). ელექტრონული ვერსიისთვის იხ. https://www.academia.edu/40901660/Nino_Silagadze_Tedo_Dundua._Die_georgische_Drei-Kirchen-Basilika._Neue_Solidarit%C3%A4t._Nr._6._7._2._2001
20. The Three-Church Basilica Type in Georgia. Fidelio (Dr. Nino Silagadze as a co- author). Washington. v. X. n. 1. 2001, გვ. 79-80. ელექტრონული ვესიისთვის იხ. https://www.academia.edu/36098001/Tedo_Dundua_Nino_Silagadze._The_Three-Church_Basilica_Type_in_Georgia._FIDELIO._Journal_of_Poetry_Science_and_Statecraft._Vol._X._n._1._2001
21. Bagrat, Son of Bivrat. Phasis.Greek and Roman Studies. v. 4. Tb. 2001, გვ. 26-30https://www.academia.edu/36027314/Tedo_Dundua._BAGRAT_SON_OF_BIVRAT._Journal_Phasis._VOL._4._2001_
22. Alternative Historical Discussions and Georgian Textbooks. The Learning and Teaching of History with a Focus on Textbooks. Bulletin N14. 2001, გვ. 55. ელექტრონული ვერსიისთვის იხ. www.mitya.bos.ru/euroclio/world/bul14.html 
23. Publicius Agrippa, Flavius Dades and Dual Citizenship – a Pattern for Europe in Future? Caucasica. v. 5. Tb. 2002, გვ. 57-63 https://www.academia.edu/37924813/Tedo_Dundua._Publicius_Agrippa_Flavius_Dades_and_Dual_Citizenship_-_a_Pattern_for_Europe_in_Future_Caucasica._The_Journal_of_Caucasian_Studies._vol._5._Tbilisi._2002
24. The Tale of Two Sebastoses and Orthodox Alliance. David the King of Georgia and Theodoros Gabras. Phasis. Greek and Roman Studies. v. 5-6. Tb. 2003, გვ. 71-89 https://www.academia.edu/36027228/Tedo_Dundua._THE_TALE_OF_TWO_SEBASTOSES_AND_THE_ORTHODOX_ALLIANCE._DAVID_THE_KING_OF_GEORGIA_AND_THEODOROS_GABRAS._Journal_Phasis._VOL_5._2003_
25. ბაგადატი, ძე ბივრატისა. ბაგრატიონები. თბ. 2003, გვ. 69-76
26. Christianity and Mithraism. The Georgian Story. Bulletin of AGIBAS (American-Georgian Institute of Biblical and Archaeological Studies). N1. Tb. 2004, გვ. 38-53
27. Silk, Spices and Oil – the Transcaucasian Transit. www.tsu.edu.ge/personalpages/dundua/dunduae.htm 
28. Prehistory. Appendix to “Georgia. Early Origin”. www.tsu.edu.ge/personalpages/dundua/dunduae.htm  (თანაავტ. ნ. მიწიშვილი)
29. სიმონ მეფე და ღვთისმშობელ-პამაკარისტოსის ტაძარი კონსტანტინოპოლში. ენა და კულტურა. # 5-6. თბ. 2005, გვ. 43-46 (ინგლ. რეზ.) (თანაავტორი ნ. სილაგაძე)
30. Influx of the Roman Coins in Georgia. Phasis. v. 9. Tb. 2006, გვ. 74-85 https://www.academia.edu/36017885/Tedo_Dundua._INFLUX_OF_THE_ROMAN_COINS_IN_GEORGIA._Journal_Phasis._VOL_9._2006_
31. “იბერკა” – საიდან გაჩნდა ის? ბიბლიური და არქეოლოგიური კვლევის ამერიკულ-ქართული ინსტიტუტის ბიულეტენი. თბ. 2006-7. ## 4-5, გვ. 78-79
32. Golden Fleece Is Back – Russian Fiction. Phasis. v. 10 (I-II). Tb. 2007-2008, გვ. 161-162https://www.academia.edu/37901087/GOLDEN_FLEECE_IS_BACK_RUSSIAN_FICTION._PHASIS._GREEK_AND_ROMAN_STUDIES._10_II_._Tbilisi._2007
33. The Making of Europe (Towards History of Globalization). The Caucasus and Globalization. Journal of Social, Political and Economic Studies. v. 2. Issue 2. Sweden. 2008, გვ. 38-45https://www.academia.edu/36027109/Tedo_Dundua._THE_MAKING_OF_EUROPE._TOWARD_HISTORY_OF_GLOBALIZATION._The_Caucasus_and_Globalization._Volume_2._Issue_2._2008
34. Как создается Европа (к истории глобализации). Кавказ и глобализация. Журнал социально-политических и экономических исследований. т. 2. вып. 2. Швеция. 2008, გვ. 44-52
35. Influx of Roman Coins in Georgia. Roman Coins Outside the Empire. Ways and Phases, Contexts and Functions. Proceedings of the ESF/SCH Exploratory Workshop. Radziwill Palace, Nieborow (Poland) 3-6. 09. 2005. Moneta 82, Wetteren, 2008, გვ. 309-319 https://www.academia.edu/36352149/Tedo_Dundua._Influx_of_Roman_Coins_in_Georgia._Moneta_Wetteren_2008_
36. Flavius Hanniballianus – King of Pontus and Lazica. The Eastern Roman Empire and its Early History. Valahian Journal of Historical Studies.Targoviste # 9/2008, გვ. 109-114https://www.academia.edu/37930944/Tedo_Dundua._Flavius_Hanniballianus_-_King_of_Pontus_and_Lazica._The_Eastern_Roman_Empire_and_its_Early_History._Valahian_Journal_of_Historical_Studies._No._9._2008
37. გიიომ დე რუბრუკი და საქართველოს ისტორია. სვანეთი III. თბ. 2008, გვ. 102-105
38. Mithridates the Junior – Was He Rome’s Ally? Phasis. Greek and Roman Studies. v. 11. Tb. 2008, გვ. 41-43 https://www.academia.edu/37851930/MITHRIDATES_THE_JUNIOR_WAS_HE_ROME_S_ALLY_PHASIS._GREEK_AND_ROMAN_STUDIES._XI._Tbilisi._2008
39. European Integration and Architectural Styles (How Globalization Started). The Caucasus and Globalization. Journal of Social, Political and Economic Studies. Volume 3. Issue I. 2009. CA and CC Press. Sweden, გვ. 98-103 (თანაავტორი ნ. სილაგაძე) https://www.academia.edu/36017959/Tedo_Dundua._Nino_Silagadze._EUROPEAN_INTEGRATION_AND_ARCHITECTURAL_STYLES_HOW_GLOBALIZATION_STARTED_._The_Caucasus_and_Globalization._Volume_3._issue_1._2009
40. Формы европейской интеграции и архитектурные стили (к истории глобализации). Кавказ и глобализация. Журнал социально-политических и экономических исследований. т. 3. вып. 1. 2009. CA and CC Press. Швеция, გვ. 107-113 (თანაავტორი ნ. სილაგაძე)
41. გნეუს პომპეუსის პორტრეტი და ქართული ნუმიზმატიკა. კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული. # 13. თბ. 2009, გვ. 53-58
42. Frankish Limitanei in Lazica. Phasis. Greek and Roman Studies. Vol. 12. Tb. 2009, გვ. 141-144 (თანაავტორი ლ. თავაძე)
43. ქართული ნუმიზმატიკა. საქართველოს ისტორიის კათედრა. 1918 - 2005. თბ. 2010, გვ. 259-265
44. პონტოს და ლაზიკის მეფე ფლავიუს ჰანიბალიანე (აღმოსავლეთ რომი – დასაბამი და ადრეული ისტორია). ივ. ჯავახიშვილის დაბადების 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბ. 2010, გვ. 36-42
45. იჭრებოდა თუ არა გიორგაული თეთრი? თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. I. თბ. 2011, გვ. 139-164 (თანაავტორი გ. დუნდუა) http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-1/009.%20Giorgi%20Dundua%20Tedo%20Dundua.pdf
46. Georgian Historiography – Reality and Perspectives (View from Inside). საერთაშორისო პრეზენტაცია. დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. I. თბ. 2011, გვ. 332-334 https://www.academia.edu/38659248/Tedo_Dundua._Georgian_Historiography_Reality_and_Perspectives_View_from_Inside_._Ivane_Javakhishvili_Tbilisi_State_University_Faculty_of_Humanities_Institute_of_Georgian_History_Proceedings_I._Tbilisi._2011
47. XV საუკუნის ქართული მონეტები. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. II. თბ. 2011, გვ. 243-275 (თანაავტორი გ. დუნდუა) http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI_2/13.%20Giorgi%20Dundua%20Tedo%20Dundua.pdf
48. Gaius the Iberian – First Ever Recorded Georgian to be Baptized. საერთაშორისო პრეზენტაცია. დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. II. თბ. 2011, გვ. 424-425https://www.academia.edu/38597102/Tedo_Dundua._Gaius_the_Iberian_First_ever_recorded_Georgian_to_be_baptized._Ivane_Javakhishvili_Tbilisi_State_University_Faculty_of_Humanities_Institute_of_Georgian_History_Proceedings_II._Tbilisi._2011
49. Limes Ponticus – რამდენიმე საკითხი პონტოს საზღვრის შესახებ I-III სს. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. III. თბ. 2011, გვ. 42-55 (თანაავტორი ლ. თავაძე)http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-3/04.%20Tedo%20Dundua%20Leri%20Tavadze.pdf
50. Publicius Agrippa, Flavius Dades and a Dual Citizenship – a Pattern for Europe in Future? Georgians and Roman Frontier Policy in the East. საერთაშორისო პრეზენტაცია. დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. III. თბ. 2011, გვ. 385-404 http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-3/26.TEDO%20DUNDUA%20-%20Publicius%20Agrippa.pdf
51. ГрузинскиеМонетыX-XIIвв. какИсторическийИсточник (к истокам грузино-русских взаимоотношений). Грузинская Русистика. кн. 5.Тб. 2011, გვ. 324-345
52. გაიოს იბერი –დოკუმენტურად დადასტურებული პირველი ქართველი ქრისტიანი. ისტორიანი. ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნალი. # 12. 2011. დეკემბერი, გვ. 20-21
53. ΜΟΣΧΟΣ ΜΟΣΧΟΥ. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. IV. თბ. 2011, გვ. 10-18.http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-4/01tedo%20dundua.pdf
54. გაბრასები და მათი სამონეტო ემისიები. თეოდორე გაბრასი და დავით აღმაშენებელი. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. სპეციალური გამოშვება. დავით აღმაშენებელი და მისი ეპოქა. თბ. 2012, გვ. 50-69. http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-Daviti/07.%20tedo%20dundua.pdf
55. საქართველო და გარე სამყარო – კომპარატივისტული შტუდიები (ანტიკური ხანის გლობალური პარალელები). თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. V. თბ. 2012, გვ. 9-17 http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-5/01.%20Tedo%20Dundua.geo.pdf
56. წინასიტყვაობა. ახალგაზრდა ისტორიკოსთა შრომები. I. თბ. 2012, გვ. 7-11 (თანაავტორი თ. პაპასქირი)
57. “გურჯისტანის ვილაიეთი” და ბატონყმობის გაუქმება სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. სპეციალური გამოშვება. “კლარჯეთისა დიდებულთა უდაბნოთა”. თბ. 2012, გვ. 134-141 (თანაავტორი ა. თაბუაშვილი) http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-Klarjeti/10.%20Tedo%20Dundua%20Apolon%20Tabuashvili.geo.pdf
58. აღმოსავლურქართული შუა ბრინჯაოს ხანის (თრიალეთური) კულტურადა არიული receptio. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. VI. თბ. 2012, გვ. 29-34 http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-6/01.Tedo%20Dundua.%20Geo.pdf
59. Georgia within the European Integration as Seen in Coinage. Greeks in Colchis. საერთაშორისო პრეზენტაცია. დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. VI. თბ. 2012, გვ. 387-408 http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-6/25.Tedo%20Dundua.%20prezentacia.pdf
60. დევნილი პაპი კლემენტი და მისი “კოლხური” პროზელიტიზმი. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. VII. თბ. 2013, გვ. 46-50 http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-7/003.%20Tedo%20Dundua.pdf
61. ბაგრატი, ძე ბივრატისა – ბაგრატიონთა წარმომავლობა.ისტორიანი. ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნალი. # 8 (32). 2013. აგვისტო, გვ. 53-56
62. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო ოსმალეთის და რუსეთის იმპერიების შემადგენლობაში – შედარებითი ანალიზი. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრის შრომათა კრებული. #5. 2014, გვ. 100-111 (თანაავტორი გ. ჟუჟუნაშვილი)
63. Changing the Imperial Pattern: Life in the South-West Georgia under the Ottomans and the Russians (1870-1914).საერთაშორისო პრეზენტაცია. დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. VIII. თბ. 2013-14, გვ. 352-359 (თანაავტორი გ. ჟუჟუნაშვილი) http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-8/019.%20Tedo%20Dundua%20Giorgi%20Zhuzhunashvili.pdf
64. Online English-Georgian Catalogue of Georgian Numismatics. AWOL (The Ancient World Online). ISSN 2156-2253 http://ancientworldonline.blogspot.com/2014/05/online-english-georgian-catalogue-of.html (2014)
65. სამონეტო საქმე კოლხეთსა და იბერიაში (ზოგადი მიმოხილვა – ქართული ნუმიზმატიკის ინგლისურ-ქართული ონლაინ-კატალოგის პრეზენტაცია). საერთაშორისო პრეზენტაცია. დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. IX. თბ. 2015, გვ. 338-348http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-9/019.%20Tedo%20dundua%20Prezentacia.pdf
66. მონეტა, როგორც პროპაგანდის საშუალება (ქართული ნუმიზმატიკური ძეგლების მიხედვით). თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. X. თბ. 2016, გვ. 72-98 (თანაავტორი ა. ჩიქობავა) http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-10/004_Tedo_Dundua.pdf
67. Coin as a Means of Propaganda (According to Georgian Numismatics). Материалы по Археологии и Истории Античного и Средневекового Крыма. Вып. 7. Севастополь, Тюмень, Нижневартовск. 2015, გვ. 300-311(თანაავტორიე. ავდალიანი)https://sev.msu.ru/wp-content/uploads/MAIASK7-2015.pdf
68. მონეტა, როგორც პროპაგანდის საშუალება (XII-XVIII საუკუნეების ქართული ნუმიზმატიკური ძეგლების მიხედვით). თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. XI. თბ. 2016, გვ. 93-114 (თანაავტორი ა. ჩიქობავა)http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-11/005_Tedo_Dundua_-_Akaki_Chikobava.pdf
69. Coins of Muslim Rulers Struck at Tbilisi Mint (General Overview). თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. სპეციალური გამოშვება. შოთა მესხია – 100. თბ. 2016/17, გვ. 564-571 (თანაავტორი ე. ავდალიანი) http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-Meskhia_100/ENG_Shota_Meskhia_100/044_Tedo_Dundua_Emil_Avdaliani_Eng.pdf
70. Coin as a Means of Propaganda (According to the 12th-18th cc. Georgian Money). Материалы по Археологии и Истории Античного и Средневекового Крыма. Вып. 8. Севастополь, Тюмень, Нижневартовск. 2016, გვ. 598-612 (თანაავტორი ა. ჩიქობავა) https://sev.msu.ru/wp-content/uploads/2017/05/MAIASK8-2016.pdf
71. Georgia (Colchis/Lazica and Iberia) within the Imperial Defense-Systems: Roman and Early Byzantine Cases. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. XII. თბ. 2017, გვ. 45-52 (თანაავტორი ე. ავდალიანი) http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-12/002_Tedo_Dundua_Emil_Avdaliani.pdf
72. Georgian Coins with Byzantine Iconography and Imperial Titulature of the Georgian Kings. საერთაშორისო პრეზენტაცია. დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. XII. თბ. 2017, გვ. 457-461 (თანაავტორი ლ. თავაძე)http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-12/024_Tedo_Dundua_Leri_Tavadze.pdf
73. Storia della Monetazione Romana in Georgia. Roma e i Georgiani. Roma. 2017, გვ. 47-58
74. Об одном сведении Мовсеса Хоренаци. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. XIII. თბ. 2018, გვ. 525-542http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-13/ENG/025_Tedo_Dundua.pdf
75. მოვსეს ხორენაცის ერთი ცნობის გარშემო (იბერია-პონტოს პოლიტიკური კონტაქტების საკითხისათვის). თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. XIV. თბ. 2018, გვ. 9-28http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-14/GEO_XIV/001_Tedo_Dundua.pdf
76. Колхiдськийтетри. ჟურნ. Сакартвело. №1 (24). 2019
77. Abkhazians and Ossetians in Georgia. A Short History. Georgia Today (August 19, 2019). http://georgiatoday.ge/news/16964/Abkhazian-%26-Ossetians-in-Georgia-A-Short-History (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
78. “ტრანსკავკასიური” გზის შესახებ. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. XV. თბ. 2019, გვ. 9-20http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-15/GEO_XV/001_Tedo_Dundua.pdf
79. Abkhazians and Ossetians in Georgia. Short History (handout for the politicians). თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. XV. თბ. 2019, გვ. 432-436 (თანაავტორი ე. ავდალიანი)http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-15/ENG_XV/024_Tedo_Dundua_Emil_Avdaliani_ENG.pdf
80. Coronavirus, Great Pandemics and Georgia: Short Historical Tale. Georgia Today (April 12, 2020) http://georgiatoday.ge/news/20560/Coronavirus%2C-Great-Pandemics-and--Georgia%3A-Short-Historical-Tale (თანაავტორები – ა. თაბუაშვილი, ე. ავდალიანი)
81. Abkhazians and Ossetians in Georgia. A Short History – Analysis. Eurasia. Review, News and Analysis. https://www.eurasiareview.com/13042020-abkhazians-and-ossetians-in-georgia-a-short-history-analysis/(თანაავტორი ე. ავდალიანი)
82. Coronavirus, Great Pandemics and Georgia: Short Historical Tale – Analysis.Eurasia. Review, News and Analysis. https://www.eurasiareview.com/14042020-coronavirus-great-pandemics-and-georgia-short-historical-tale-analysis/(თანაავტორი ე. ავდალიანი)
83. Rome, Byzantium and NATO: Grand Strategy of the West and Georgia. Georgia Today (April 20, 2020) http://georgiatoday.ge/news/20723/Rome%2C-Byzantium-and-NATO%3A-Grand-Strategy-of-the-West-and-Georgia(თანაავტორი ე. ავდალიანი)
84. Rome, Byzantium and NATO: Grand Strategy of the West and Georgia – Analysis. Eurasia. Review, News and Analysis (22. 04. 20) www.eurasiareview.com/22042020 (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
85. Abkhazians and Ossetians in Georgia. Modern Diplomacy www.moderndiplomacy.eu/2020/04/14 (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
86. Coronavirus, Great Pandemics and Georgia: Short Historical Tale. Modern Diplomacy www.moderndiplomacy.eu/2020/04/15  (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
87. Rome, Byzantium and NATO: Grand Strategy of the West and Georgia.Modern Diplomacy https://moderndiplomacy.eu/2020/04/23/rome-byzantium-and-nato-grand-strategy-of-the-west-and-georgia/(თანაავტორი ე. ავდალიანი)
88. Silk, Spices and Oil – “Transcaucasian” Trade Route and Georgia. Georgia Today (April 28, 2020) http://georgiatoday.ge/news/20876/Silk%2C-Spices-and-Oil--%27Transcaucasian%27-Trade-Route-and-Georgia (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
89. Silk, Spices and Oil – “Transcaucasian” Trade Route and Georgia – Analysis. Eurasia. Review, News and Analysis (29. 04. 20) https://www.eurasiareview.com/29042020-silk-spices-and-oil-transcaucasian-trade-route-and-georgia-analysis/ (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
90. Silk, Spices and Oil – “Transcaucasian” Trade Route and Georgia. Modern Diplomacy www.moderndiplomacy.eu/2020/04/29(თანაავტორი ე. ავდალიანი)
91. Silk, Spices and Oil – “Transcaucasian” Trade Route and Georgia. Belt and Road News.https://moderndiplomacy.eu/2020/04/29/silk-spices-and-oil-transcaucasian-trade-route-and-georgia/(თანაავტორი ე. ავდალიანი)
92. “Attic Standard Zone”, Eurozone and Georgia: Historical Comparative Analysis. Georgia Today (May4, 2020) http://georgiatoday.ge/news/20981/%27Attic-Standard-Zone%27%2C-Eurozone-and-Georgia%3A-Historical-Comparative-Analysis (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
93. “Attic Standard Zone”, Eurozone and Georgia: Historical Comparative Analysis. Eurasia. Review, News and Analysis https://www.eurasiareview.com/05052020-attic-standard-zone-eurozone-and-georgia-historical-comparative-analysis/ (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
94. “Attic Standard Zone”, Eurozone and Georgia: Historical Comparative Analysis. Modern Diplomacy https://moderndiplomacy.eu/2020/05/06/attic-standard-zone-eurozone-and-georgia-historical-comparative-analysis/(თანაავტორი ე. ავდალიანი)
95. Georgia as a Part of Europe. Georgia Today (10. 05. 2020) http://georgiatoday.ge/news/21086/Georgia-as-a-Part-of-Europe
96. Georgia as a Part of Europe - Analysis. Eurasia. Review, News and Analysis https://www.eurasiareview.com/11052020-georgia-as-a-part-of-europe-analysis/ (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
97. Geopolitics of Dual Citizenship - Case of Georgia. Georgia Today (May 17 2020). http://georgiatoday.ge/news/21185/Geopolitics-of-Dual-Citizenship-%E2%80%93-Case-of-Georgia  (თანაავტორიე. ავდალიანი).
98. Geopolitics of Dual Citizenship: Case of Georgia – Analysis. Eurasia. Review, News and Analysis https://www.eurasiareview.com/18052020-geopolitics-of-dual-citizenship-case-of-georgia-analysis/ (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
99. Geopolitics of Dual Citizenship: Case of Georgia. Modern Diplomacy https://moderndiplomacy.eu/2020/05/18/geopolitics-of-dual-citizenship-case-of-georgia/  (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
100. Eurasia. Review, News and Analysis-შიგამოქვეყნებული სტატიები (თანაავტორი ე. ავდალიანი) ფიგურირებს One News Page-ზე https://www.onenewspage.com/topic/tedo+dundua.htm/topic/   Tedo Dundua
101. “Attic Standard Zone”, Eurozone and Georgia: Historical Comparative Analysis. https://americanheritagebullion.com/blogs/coin-collecting/attic-standard-zone-eurozone-and-georgia-historical-comparative-analysis-eurasia-review (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
102. Confessional Issues of NATO’s Eastern Enlargement: Search for a Common Saint. Georgia Today (May 29, 2020) http://georgiatoday.ge/news/21324/Confessional-Issues-of-NATO%E2%80%99s-Eastern-Enlargement%3A-Search-for-a-Common-Saint  (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
103. Russian Propaganda Against Georgia Through Ancient and Byzantine Symbols. Georgia Today (June 3, 2020) http://georgiatoday.ge/news/21379/Russian-Propaganda-Against-Georgia-through-Ancient-and-Byzantine-Symbols- (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
104. Russian Propaganda Against Georgia Through Ancient and Byzantine Symbols –Analysis https://www.eurasiareview.com/05062020-russian-propaganda-against-georgia-through-ancient-and-byzantine-symbols-analysis/(თანაავტორიე. ავდალიანი)
105. Russian Propaganda Against Georgia Through Ancient and Byzantine Symbols –Analysis https://www.onenewspage.co.uk/n/World/1zlsbu0x3f/Russian-Propaganda-Against-Georgia-Through-Ancient-And-Byzantine.htm (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
106. Coin as a Means of Propaganda: Georgian and Western Experience. Georgia Today (June 8, 2020) http://georgiatoday.ge/news/21427/Coin-as-a-Means-of-Propaganda%3A-Georgian-and-Western-Experience (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
107. Coin as a Means of Propaganda: Georgian and Western Experience – Analysis https://www.eurasiareview.com/10062020-coin-as-a-means-of-propaganda-georgian-and-western-experience-analysis/ (თანაავტორიე. ავდალიანი)
108. Coin as a Means of Propaganda: Georgian and Western Experience – Analysis https://www.onenewspage.com/n/World/1zlsbu2jl3/Coin-As-Means-Of-Propaganda-Georgian-And.htm (თანაავტორიე. ავდალიანი)
109. Western Heraldry in Modern Georgia. Georgia Today (June 16, 2020) http://georgiatoday.ge/news/21513/Western-Heraldry-in-Modern-Georgia 
(თანაავტორიე. ავდალიანი)
110. Western Heraldry in Modern Georgia – Analysis https://www.eurasiareview.com/19062020-western-heraldry-in-modern-georgia-analysis/ (თანაავტორიე. ავდალიანი)
111. Western Heraldry in Modern Georgia – Analysis
https://www.onenewspage.com/n/World/1zlsbu5y5t/Western-Heraldry-In-Modern-Georgia-Analysis.htm (თანაავტორიე. ავდალიანი)
112. Western Heraldry in Modern Georgia https://moderndiplomacy.eu/2020/06/23/western-heraldry-in-modern-georgia/    (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
113. Georgia’s First Treaty with United Europe. Georgia Today (August 17, 2020) http://georgiatoday.ge/news/search/?kw=tedo+dundua&sb=%C2%A0 
(თანაავტორი ე. ავდალიანი)
114. Georgia’s First Treaty with United Europe – Analysis https://www.eurasiareview.com/23082020-georgias-first-treaty-with-united-europe-analysis/ (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
115. Georgia’s First Treaty with United Europe – Analysis https://www.onenewspage.com/n/World/1zlt8xmjgw/Georgia-First-Treaty-With-United-Europe.htm  (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
116. Georgia’s First Treaty with United Europehttps https://moderndiplomacy.eu/2020/08/24/georgias-first-treaty-with-united-europe/   (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
117. Georgia es una vía de paso cómoda para el petróleo asiático hacia la industria europea https://eurasiahoy.com/07092020-georgia-es-una-via-de-paso-comoda-para-el-petroleo-asiatico-hacia-la-industria-europea/  (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
118. Globalization, Hellenism and Population Movement – Georgian Case http://georgiatoday.ge/news/22376/Globalization%2C-Hellenism-and-Population-Movement-%E2%80%93-Georgian-Case (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
119. La Géorgie comme partie de l’Europe – Analyse
https://www.foot-euro-2020.fr/news/la-georgie-comme-partie-de-leurope-analyse-euro-2020/ (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
120. Georgia as a Part of Europe (Draft of a Book) https://www.academia.edu/44194735/Georgia_as_a_Part_of_Europe_Draft_of_a_Book_ (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
121. Colchis and Pontus of Polemons. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Faculty of Humanities. Institute of Georgian History. Proceedings. XVI. Tbilisi. 2020
http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-16/GEO_XVI/002_Tedo_Dundua_.pdf 
122. Occupation, Falsification of History – Russians in Abkhazia(Georgia).Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Faculty of Humanities. Institute of Georgian History. Proceedings. XVI. Tbilisi. 2020 (თანაავტორი ა. ჩიქობავა)
http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-16/ENG_XVI/015_Tedo_Dundua_Akaki_Chikobava__Discussion.pdf 
123. Deities and Pagan Shrines on Money:Case of Georgia. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Faculty of Humanities. Institute of Georgian History. Proceedings. XVI. Tbilisi. 2020
http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-16/ENG_XVI/016_Tedo_Dundua_International_Conferences.pdf 
124. Saints on Money: Case of Georgia. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Faculty of Humanities. Institute of Georgian History. Proceedings. XVI. Tbilisi. 2020
http://geohistory.humanities.tsu.ge/images/SHROMEBI/SHROMEBI-16/ENG_XVI/017_Tedo_Dundua_International_Conferences.pdf 

საგაზეთო სტატიები

1. X ს.-XII ს. I მეოთხედის ქართული მონეტები. ბანკი. თბ. 07. 08. 93
2. DieEntwicklungdergeorgischenMünzprägung. “KaukasischePost”. N 5. May. 1996
3. ლევიათანი, ანუ კაპიტალიზმის პერსპექტივები საქართველოში. ახალი ქართული გაზეთი. # 78. 22. 10. 98
4. ჩრდილოეთი და სამხრეთი, ანუ მართლმადიდებელი სამყაროს სოციალ-დემოკრატიული კონვერსია. ახალი ქართული გაზეთი. 1998 შემოდგომა (?)
5. ძელი ცხორებისაი” და მისი ვარიანტები”. საქართველოს რესპუბლიკა. 1999 შემოდგომა (?)
6. მოგებულ გრანტს რაციონალურად გამოვიყენებთ. გაზ. “თბილისის უნივერსიტეტი”. 2000. (?)
7. ქართლი, ეგრისი და საქართველო. საქართველოს რესპუბლიკა. ## 319-321. 07. 12-09. 12. 2000
8. ბაგრატი, ძე ბივრატისა. ძლევაი. # 5. ბათუმი. 30. 07. 01
9. Georgia and her Pagan Background. Georgia Today. 5-11. 12. 2003, გვ. 5
10. ისტორიული ცაიტნოტები. ცაიტნოტი. #1. 10. 2003, გვ. 30 (თანაავტ. მ. ვაჩნაძე და ვ. გურული)
11. შავი ზღვა. ურთიერთობების ისტორია. თსუ გაზეთი. 27. 03. 04


პროგრამები, ლექსიკონები და აშ.

1. AnnotierteBibliographiezurGeschichteGeorgiens 1981-1983. Georgica. Jena-Tbilisi. Heft9. 1986, გვ. 76-90 (თანაავტორი დ. ნინიძე)
2. საქართველოს ისტორიის ზოგადი კურსის (18 სთ.) პროგრამა. არასპეციალური ფაკულტეტების სტუდენტთათვის. თბ. 1996 (თანაავტ. მ. ლორთქიფანიძე)
3. საქართველოს ისტორიის ზოგადი კურსის (36 სთ.) პროგრამა. არასპეციალური ფაკულტეტების სტუდენტთათვის. თბ. 1996 (თანაავტ. მ. ლორთქიფანიძე)
4. ქართული დიპლომატიური ლექსიკონი. ტ. I-II. თბ. 1997-99. სტატიები (15)
5. საქართველოს ისტორიის ზოგადი კურსის პროგრამა. თბ. 2000 (ავტორთა კოლექტივი)
6. საქართველოს მეფეები. ცნობარი. თბ. 2000. სტატიები
7. ივ. ჯავახიშვილის ენციკლოპედიური ლექსიკონი. თბ. 2002. სტატიები (40)
8. საქართველო ანტიკურ ხანაში (ძვ. წ. VI-ახ. წ. III ს.) სილაბუსი სალექციო კურსისთვის. თბ. 2005
9. ქართული ნუმიზმატიკა. სილაბუსი სალექციო კურსისთვის. თბ. 2005
10. საბაკალავრო ნაშრომების თემატიკა. საგანი – საქართველოს ისტორია. თბ. 2006 (თანაავტორები – ა. გოგოლაძე, ბ. კუპატაძე)
11. ანტიკური (ბერძნულ-რომაული) წყაროები საქართველოს შესახებ. სილაბუსი სალექციო კურსისთვის. თბ. 2006 (ასისტ. აკ. ჩიქობავა და ნ. ფიფია)
12. მარიამ ლორთქიფანიძე – 90. ახალგაზრდა ისტორიკოსთა შრომები. II. თბ. 2013, გვ. 7-10 (რედაქტორები და სარედაქციო კოლეგია)
13. საქართველოს ძველი ისტორიის წყაროები. ბერძნულ-რომაული მწერლობა. მასალები სალექციო კურსისთვის www.geohistory.humanities.tsu.ge (ასისტ. აკ. ჩიქობავა და ნ. ფიფია)
14. ანტიკური კავკასია. ენციკლოპედია. II, 1 (ა); II, 2 (ბ-ი); III (კ). თბ. 2014, 2016, 2018 (სტატიები)
15. ივანე ჯავახიშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრა. ახალგაზრდა ისტორიკოსთა შრომები. III. თბ. 2016, გვ. 7-10 (რედაქტორები და სარედაქციო კოლეგია)
16. Georgian Numismatics. Presentation.  www.academia.edu/tedo_dundua   
17. კოლხური თეთრი, ალექსანდრეს და ლისიმაქეს ტიპის სტატერების ქართული მინაბაძები, დიოსკურიის სპილენძის საქალაქო მონეტები, ვანში მოჭრილი მონეტები ლოტოსის და რვაქიმიანი ვარსკვლავის გამოსახულებით, არისტარქე კოლხის დრამა, რომაული ფულის ქართული მინაბაძები, ქართულ-სასანური დრამები, Colchis and Iberia in Antiquity;Ancient History Encyclopedia. www.ancient.eu
18. Colchis e Iberia na antiguidade. Enciclopedía Culturama. www.edukavita.blogspot.com 
19. Colchis and Iberia in Antiquity. Didactic Encyclopedia. www.edukalife.blogspot.com 
20. The Black Sea – History of Interaction. Syllabus of the Course. www.academia.edu/tedo_dundua  
21. Tedo Dundua. Bibliography https://www.academia.edu/40257279/Tedo_Dundua._Bibliography
22. Tedo Dundua. Revised Bibliography https://www.academia.edu/43206537/Tedo_Dundua._Revised_Bibliography
23. თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის განვითარების კონცეფცია https://www.academia.edu/43398284/Issues_and_Problems_in_Higher_Education._Concept_of_Faculty_Development_in_Georg._
24. Tedo Dundua. Workshttps://www.academia.edu/43731724/Tedo_Dundua._Works
25. Ancient History Encyclopedia.Numismatics. ლინკი Online English-Georgian Catalogue of Georgian Numismatics https://www.ancient.eu/Numismatics/
26. Online English-Georgian Catalogue of Georgian Numismatics https://orcid.org/0000-0001-8970-0457
27. Online English-Georgian Catalogue of Georgian Numismatics https://oxfordbyzantinesociety.wordpress.com/2013/12/10/the-byzness-120/
28. Online English-Georgian Catalogue of Georgian Numismatics https://isaw.nyu.edu/publications/awol-index/html/geonumismatics.tsu.ge/en.html
29. Online English-Georgian Catalogue of Georgian Numismatics http://www.aembyzantin.com/?paged=7&cat=7
30. Online English-Georgian Catalogue of Georgian Numismatics https://spartokos.wordpress.com/2014/05/20/online-english-georgian-catalogue-of-georgian-numismatics/
31. Online English-Georgian Catalogue of Georgian Numismatics http://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/
32. Online English-Georgian Catalogue of Georgian Numismatics https://www.ancient.eu/coinage/
33. Colchis e Iberia en la Antigüedad. Culturalia. https://edukavital.blogspot.com/2015/12/aria-origenes-e-historia.html
34. History of Georgia. Tb. 2017 https://www.twirpx.com/file/3062946/ 
35. History of Georgia. Tb. 2017 https://pdfs.best/downloads/history-of-georgia-tedo-dundua-academia-edu 
36. Online English-Georgian Catalogue of Georgian Numismatics https://laralfabian.com/2015/07/10/georgian-numismatic-bibliography 
37. Online English-Georgian Catalogue of Georgian Numismatics https://history.sdsu.edu/_resources/docs/newsletter/Newsletter_Spring_2015.pd f
38. Online English-Georgian Catalogue of Georgian Numismatics https://old.rustaveli.org.ge/index.php?module=topic&page=detals&topic_id=24&id=1645 
39. Colchis and Iberia in Antiquity https://flipboard.com/@aheflipboard/central-asian-history-il2uagnoz/colchis-iberia-in-antiquity/a-g8PZy4unSsSRynM8EFXygg%3Aa%3A183080324-fc1a2bec53%2Fancient.eu 
40. ნაშრომებისთვის იხ. https://old.tsu.ge/data/image_db_innova/DunduaCV.pdf 


თეზისები, მოხსენებათა შინაარსები და საპრეზენტაციო სტატიები:

1. АгаянипоНумизматическимМатериалам. ВторойВсесоюзныйСимпозиум по Проблемам Эллинистической Культуры на Востоке.Тезисы докладов. Ереван. 1984, გვ. 23-24 (თანაავტორიგ. დუნდუა)
2. Античные Монеты, Найденные Жинвальской и Эрцойской Археологическими Экспедициями. Душетская Научная Конференция, Посвященная Проблеме Взаимоотношений между Горными и Равнинными Регионами. Аннотации. Тб. 1984, გვ. 58-61 (თანაავტორი გ. დუნდუა)
3. Экономические Связи Ольвии с Грузией по Нумизматическим Материалам. Проблемы Исследования Ольвии. Тезисы докладов. Парутино.1985, გვ. 25-26 (თანაავტორიგ. დუნდუა)
4. Economic Relations of Colchis in the Early Classical Period According to Numismatic Evidence. The Seventh International Symposium on the Ancient History of the Black Sea Littoral. Vani. 1994. მოხსენების ტექსტი დაურიგდა სიმპოზიუმის მონაწილეებს (თანაავტორი გ. დუნდუა)
5. ქრისტიანობის და მითრაიზმის მიმართების საკითხისათვის ქართლში. ქრისტიანული ცივილიზაცია და საქართველო. კონფერენცია, მიძღვნილი ადრექრისტიანული არქეოლოგიის პირველი მსოფლიო კონგრესის 100 წლისთავისადმი. მოხსენებათა მოკლე შინაარსები. თბ. 1994, გვ. 58-61. შესაბამისი ტაბულები დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს
6. III საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი. თბილისი. 1994. მოხსენება– “ფარნავაზიანთა ქრონოლოგია და ანტიკური ხანის ისტორიის ზოგიერთი სხვა საკითხი”. მოხსენების ტექსტი და გენეალოგიური ტაბულები დაურიგდა სიმპოზიუმის მონაწილეებს
7. Georgian Coins with the Byzantine Iconography. International Conference – Centennial of S. Kaukhchishvili. Tb. 1995. თეზისები, გვ. 36-38. შესაბამისი ტაბულები (გამომც. “მერიდიანი”) დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს
8. თსუ საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი ივ. ჯავახიშვილის დაბადების 120 წლისთავისადმი. თბ. 1996 XI. მოხსენება – ციკლური დიალექტიკა და ხელოვნების ფილოსოფიის საკითხები (თანამომხს. ნ. სილაგაძე). ტაბულები (გამომც. “მერიდიანი”) დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბ. 1996, გვ. 29-31
9. XII. 96. სოროსის ფონდი – კავკასიის ინსტიტუტი, კონფერენცია: “ადგილობრივი თვითმმართველობის პრობლემა საქართველოში”. მოხსენება – ლევიათანი, ანუ კაპიტალიზმის პერსპექტივები საქართველოში. მოხსენების ტექსტი დაურიგდა მონაწილეებს
10. 1998 II. თბილისი. ევროკლიოს (Standing Conference of the European History Teachers Association) ხაზით. საქართველოს ისტორიის მასწავლებელთა ასოციაციის გაფართოებული სხდომა. რეცენზია პოლონურ და პაკისტანურ ისტორიის სასკოლო სახელმძღვანელოებზე. ტექსტი დაურიგდა სხდომის მონაწილეებს
11. Central European University. 1998. დებატები თემაზე: “კავკასია – ერთიანი სახლი?” ანოტაცია, Georgia – a Single Whole Economic Space, სოროსის ფონდის მეშვეობით დაეგზავნა დასახელებულ უნივერსიტეტს და ქვეყნის აკადემიურ წრეებს
12. The Cyclic Dialectics and Philosophy of Art. St. John’s College, Oxford, Oxford Colleges Hospitality Scheme for East European Scholars, 05. 03. 98, პრეზენტაცია (თანაავტორი ნ. სილაგაძე). ტექსტი დაურიგდა დამსწრეებს
13. ათენი (1999 III). “ხმელთაშუაზღვისპირეთი და კავკასია”. მოხსენების –Georgian Coins with the Byzantine Iconography – შესაბამისი ტაბულები (გამომც. “მერიდიანი”) დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს
14. ვენა (1999 XII). “Christianization of the Caucasus”. მოხსენების –Christianity and Mithraism – the Georgian Story – შესაბამისი ტაბულები (გამომც. “მერიდიანი”) დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს
15. Christianity and Mithraism – the Georgian Story. The Christianization of the Caucasus (Armenia, Georgia, Albania). International Symposium. Resumées. Wien. 1999 (9-12. 12)
16. შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ისტორიის ინტერკულტურული სახელმძღვანელო (The Black Sea. History of Interactions. Council of Europe. Oslo. 2004) – ექსპერტთა შეხვედრა. ოდესა. 2000 V. პრეზენტაცია (თანაავტ. ნ. მიწიშვილი) –Silk, Spices and Oil – Transcaucasian Transit. ტექსტი დაურიგდა ექსპერტებს
17. თბილისი. 21-26. 09. 00. საერთაშორისო კონფერენცია – ელინისტიკა საუკუნეთა მიჯნაზე. Attic Half Mina from Dioscurias. Athenian Talassocratia over the East Pontus. მოხსენების ტექსტი და ტაბულები დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს
18. შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ისტორიის ინტერკულტურული სახელმძღვანელო (The Black Sea. History of Interactions. Council of Europe. Oslo. 2004) – ექსპერტთა შეხვედრა. თბილისი. 2000 XI. პრეზენტაცია –Georgia in Antiquity. ტექსტი (გამომც. “ნეკერი”) დაურიგდა ექსპერტებს
19. Alternative Issues and History Textbooks. ევროსაბჭოს ეგიდით პრობლემისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. თბილისი. 13/14. 11. 00. მოხსენების ტექსტი დაურიგდა მონაწილეებს
20. დედოფლის ზეობის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი უორდროპების საზოგადოების მიერ მოწყობილი კონფერენცია. თბ. 2002 IX. მოხსენება –The British Kings and Their Money Issues. საპრეზენტაციო ბროშურა დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს
21. 04. 10. 03. ქუთაისი. ნუმიზმატთა და კოლექციონერთა შეხვედრა – ეროვნული ბანკის ქუთაისის ფილიალი. მოხსენება – ბაგრატი, ძე ბივრატისა. ტექსტი და ტაბულები დაურიგდა დამსწრეებს
22. პიზის უნივერსიტეტი. 2003 X. პრეზენტაცია – Publicius Agrippa, Flavius Dades and Dual Citizenship – a Pattern for Europe in Future? Georgia and the Roman Frontier Policy in the East. მოხსენების ტექსტი გადაეგზავნა კონკრეტულ დაწესებულებას
23. პრეზენტაცია წიგნისა –The Black Sea – A History of Interactions. Teaching Pack on the Black Sea History. Council of Europe. Oslo. 2004 (თ. დუნდუა, როგორც მთავარი ავტორი ქართული მხრიდან). სოჭი. 2004 IX. ქართული რეცენზია –Ta Eis Heauton. The Black Sea. A History of Interactions. Teaching Pack on the Black Sea History (Council of Europe. Gyldendal Undervisning. Oslo. 2004) – Georgian Point of View – გადაეგზავნა კონკრეტულ შეკრებას
24. Influx of the Roman Coins in Georgia. ESF SCH Exploratory Workshop. Roman Coins Outside the Empire. Ways and Phases, Contexts and Functions. Nieborow, Poland, 3-6 September 2005. მოხსენების ტექსტი დაურიგდა მონაწილეებს
25. რომაული ფული საქართველოში. V საერთაშორისო ქართველო¬ლოგიური სიმპოზიუმის მოხსენებათა რეზიუმეები. თბ. 2006, გვ. 33-35
26. პონტოს და ლაზიკის მეფე ფლავიუს ჰანიბალიანე. აღმოსავლეთ რომი – დასაბამი და ადრეული ისტორია. ივ. ჯავახიშვილის დაბადების 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია თბ. 2006. XII. საპრეზენტაციო ბროშურა დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს
27. ფრანკი ლიმიტანები ლაზიკაში. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სამეცნიერო კონფერენცია. თბ. 2007. VI. თეზისები იხ. www.tsu.ge/humanities. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბ. 2007, გვ. 39-40 (თანაავტორი ლ. თავაძე)
28. არგონავტიკა და მსოფლიო კულტურა. საერთაშორისო კონფერენცია. 01.-03. 07. Golden Fleece Is Back – Russian Fiction. საპრეზენტაციო ბროშურა დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს
29. Georgia as a part of Europe. 11. 12. 07. Institute for European Studies. “The Making of Europe”. საპრეზენტაციო ბროშურა დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს
30. საქართველო და გარე სამყარო. საგრანტო ჯგუფი – საქართველოს სახელმწიფო და სახალხო დიპლომატიის ისტორიის შემსწავლელი ცენტრი. “გაიოს იბერი – დოკუმენტურად დადასტურებული პირველი ქართველი ქრისტიანი”. საპრეზენტაციო ბროშურა დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს. 2007. იხ. მასალები გვ. 9-10
31. გრ. გიორგაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. თბ. 2007. 24-25. 12. “იბერკა – საიდან გაჩნდა ის?” საპრეზენტაციო ბროშურა დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს
32. მითრიდატე უმცროსი – იყო თუ არა ის რომის მოკავშირე? ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის II სამეცნიერო კონფერენცია. თბ. 2008. VI. თეზისები იხ. www.tsu.ge/humanitiesაგრეთვე, შალვა ნუცუბიძე 120, საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია. თბ. 2008, გვ. 169-170
33. Gaioz Iberian, first recorded Georgian ever to be baptized. VII doroczna miedzynarodowa sesja Kaukazologiczna im. Sw. Grzegoza Peradze. 04-06. 12. 08. ვარშავა. მოხსენების ტექსტი და ტაბულები დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს
34. Georgian Numismatics. ლექცია. არქეოლოგიის ფაკულტეტი. ვარშავის უნივერსიტეტი. 07. 12. 08. ნუმიზმატიკური ტაბულების ელექტრონული ვერსია გადაეცა ფაკულტეტს.
35. გნეუს პომპეუსის პორტრეტი და ქართული ნუმიზმატიკა. აკად. გ. მელიქიშვილის დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია – თსუ. 23. 12. 2008. საპრეზენტაციო ბროშურა დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს
36. გიიომ დე რუბრუკი და საქართველოს ისტორია. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის III სამეცნიერო კონფერენცია. თბ. 2009. VI. თეზისები იხ. www.tsu.ge/humanities
37. ჰელიოცენტრიზმი და I ციკლის კაპიტალიზმი (ნუმიზმატიკური მასალების მიხედვით). ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის IV სამეცნიერო კონფერენცია. თბ. 2010. VI. თეზისები. იხ. www.tsu.ge/humanities
38. XV საუკუნის ქართული მონეტები, როგორც საისტორიო წყარო. ივანე ჯავახიშვილი – 135. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბ. 2011, გვ. 32 -33
39. რომაული ფული საქართველოში. მეხუთე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის მასალები. თბ. 2011, გვ. 144-147
40. XV-XVI საუკუნეების ქართული მონეტები, როგორც საისტორიო წყარო. მეექვსე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის მასალები. თბ. 2011, გვ. 43-45
41. დევნილი პაპი კლემენტი და მისი “კოლხური” პროზელიტიზმი. მარიამ ლორთქიფანიძე 90. საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. თბ. 2012, გვ. 38-40, 115-117 (თანაავტორი მ. ქართველიშვილი)
42. Changing the Imperial Pattern: Life in South-West Georgia under the Ottomans and the Russians (1870 - 1914). The 4th Turkish Studies Project of the University of Utah Conference. The Caucasus at Imperial Twilight: Nationalism, Ethnicity and Nation-Building (1870s -1920s). June 5-8, 2013. Tbilisi, Georgia. Program and Abstract, გვ. 31-32 (თანაავტორი გ. ჟუჟუნაშვილი)
43. XVII-XVIII საუკუნეებში საქართველოში მოჭრილი მონეტების მიმოხილვა (ქართული ნუმიზმატიკის ინგლისურ-ქართული ონლაინ კატალოგის პრეზენტაცია). ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის IX სამეცნიერო კონფერენცია. თბ. 2015. VI. თეზისები. იხ. www.tsu.ge/humanities
44. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია Georgia between the Empires before the Coming of Islam (თბილისი, თსუ, 2015 წლის 26 ივნისი). დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. IX. თბ. 2015, გვ. 381-384 (თანაავტორი ლ. თავაძე).
45. მონეტა, როგორც პროპაგანდის საშუალება (ქართული ნუმიზმატიკური ძეგლების მიხედვით). ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია – ქართველოლოგია: წარსული, აწმყო, მომავალი. პროგრამა და თეზისები. 22-23 აპრილი. თბ. 2016, გვ. 14-15 (თანაავტორი ა. ჩიქობავა)
46. მონეტა, როგორც პროპაგანდის საშუალება (XII-XVIII საუკუნეების ქართული ნუმიზმატიკური ძეგლების მიხედვით). ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის X სამეცნიერო კონფერენცია. თბ. 2016. VI. თეზისები, გვ. 26-28. იხ. www.tsu.ge/humanities (თანაავტორი ა. ჩიქობავა)
47. Georgian Coins with Byzantine Iconography and Imperial Titulature of the Georgian Kings. 23rd International Congress of Byzantine Studies. Belgrad. 2016 VIII. Summaries. იხ. www.byz2016.rs (თანაავტორი ლ. თავაძე)
48. სამონეტო საქმე საქართველოში (ზოგადი მიმოხილვა – ქართული ნუმიზმატიკის ინგლისურ-ქართული ონლაინ-კატალოგის პრეზენტაცია). VII საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის მასალები. თბ. 2016, გვ. 169-170
49. ქართული ფული ბიზანტიური იკონოგრაფიით და ქართველ მეფეთა საიმპერიო ტიტულატურა. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის XI სამეცნიერო კონფერენცია. თბ. 2017. VI. თეზისები, გვ. 17-18. იხ. www.tsu.ge/humanities (თანაავტორი ლ. თავაძე)
50. Coin Issues in Georgia. General Survey – Presentation of Online English-Georgian Catalogue of Georgian Numismatics. Summary. Armenian Numismatic First International Conference. 3-4 June 2015. Collection of Articles. 2016, pp. 217-222
51. Abkhazians and Ossetians in Georgia. Short History (handout for the politicians) (თანაავტორი ე. ავდალიანი) www.academia.edu 
52. ახალი ეპიგრაფიკული და ნარატიული წყაროები ანტიკური ხანის საქართველოს ისტორიისთვის. ჰუმანიტარულმეცნიერებათაფაკულტეტის XII სამეცნიეროკონფერენცია. თბ. 2018. VI. თეზისები, გვ. 36-37. იხ. www.tsu.ge/humanities
53. Coronavirus, Great Pandemics and Georgia. Short Historical Tale (თანაავტორები – ა. თაბუაშვილი, ე. ავდალიანი). www.academia.edu /Tedo_Dundua/drafts  
54. Rome, Byzantium and NATO. Grand Strategy of the West and Georgia (Colchis/Lazica and Iberia) (თანაავტორი ე. ავდალიანი) www.academia.edu /Tedo_Dundua/drafts  
55. Georgia as a part of Europe (თანაავტორი ე. ავდალიანი)http://www.academia.edu/Tedo
56. Geopolitics of Dual Citizenship - Case of Georgia. www.academia.edu/Tedo Dundua/Talks  (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
57. Russian Propaganda Against Georgia Through Ancient and Byzantine Symbols – Analysis. Indian Strategic Studies (10 June 2020)http://strategicstudyindia.blogspot.com/search?q=tedo+dundua(თანაავტორი ე. ავდალიანი)
58. “Attic Standard Zone”, Eurozone and Georgia: Historical Comparative Analysis http://www.icoport.jp/attic-standard-zone-eurozone-and-georgia-historical-comparative-analysis-modern-diplomacy/(თანაავტორიე. ავდალიანი)
59. Silk, Spices and Oil – “Transcaucasian” Trade Route and Georgia.http://www.icoport.jp/silk-spices-and-oil-transcaucasian-trade-route-and-georgia-modern-diplomacy/ (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
60. 2019-2020 წწ. გამოქვეყნებული ინგლისურენოვანი სტატიები (თანაავტორი ე. ავდალიანი) ფიგურირებს https://muckrack.com/emil-avdaliani/articles
61. Rome, Byzantium and NATO: Grand Strategy of the West and Georgia http://www.iconavi.jp/rome-byzantium-and-nato-grand-strategy-of-the-west-and-georgia-modern-diplomacy/(თანაავტორი ე. ავდალიანი)
62. About Political Prestige of Georgia https://www.academia.edu/43412407/Tedo_Dundua._About_Political_Prestige_of_Georgia
63. Georgia’s First Treaty with United Europe
https://www.academia.edu/43421661/Tedo_Dundua._Georgias_First_Treaty_with_United_Europe
64. Western Politicians in Georgian Propaganda https://www.academia.edu/43433279/Western_Politicians_in_Georgian_Propaganda
65. Globalization, Hellenism and Population Movement – Georgian Case https://www.academia.edu/43449855/Globalization_Hellenism_and_Population_Movement_-Georgian_Case
66. NATO and Roman Pattern of Georgia’s Special Status https://www.academia.edu/43457613/Tedo_Dundua._NATO_and_Roman_Pattern_of_Georgias_Special_Status
67. Occupation, Falsification of History – Russians in Abkhazia (Georgia) https://www.academia.edu/43477410/Tedo_Dundua._Occupation_Falsification_of_History_-_Russians_in_Abkhazia_Georgia
68. History of Multiculturalism – Case of Georgia https://www.academia.edu/43495440/History_of_Multiculturalism_-_Case_of_Georgia_
(თანაავტორი ნ. სილაგაძე)
69. European Integration, Globalization and Architectural Styles https://www.academia.edu/43514739/European_Integration_Globalization_and_Architectural_Styles (თანაავტორი ნ. სილაგაძე)
70. European Mints for Georgian Moneyhttps://www.academia.edu/43527899/European_Mints_for_Georgian_Money
71. European and Georgian Armies in Action https://www.academia.edu/43533557/European_and_Georgian_Armies_in_Action
72. Liberties and Phrygian Caps in Georgia https://www.academia.edu/43553444/Liberties_and_Phrygian_Caps_in_Georgia
73. Georgia’s Appeal to Europe. Fading Hope? https://www.academia.edu/43570349/Georgias_Appeal_to_Europe._Fading_Hope
74. New-Ottomanism in action: Hagia Sophia is a mosque
https://www.academia.edu/43592087/New-Ottomanism_in_action_Hagia_Sophia_is_a_mosque.
75. St. George’s Iconography. Georgian Contribution to the Western Civilization https://www.academia.edu/43600224/St._Georges_Iconography._Georgian_Contribution_to_the_Western_Civilization
76. Political Emigrants from Crimea: Past and Present https://www.academia.edu/43610677/Political_Emigrants_from_Crimea_Past_and_Present
77. NATO’s Future Eastern Frontier: Historical Pattern https://www.academia.edu/43622566/NATOs_Future_Eastern_Frontier_Historical_Pattern
78. Non-dominant Languages for Imperial Coins: Greek and Georgian Cases https://www.academia.edu/43633077/Non-dominant_Languages_for_Imperial_Coins_Greek_and_Georgian_Cases
79. Democracy in Georgia: Past and Present https://www.academia.edu/43648040/Democracy_in_Georgia_Past_and_Present
80. International Role of Georgia and Georgian Money https://www.academia.edu/43656739/International_Role_of_Georgia_and_Georgian_Money
81. Euro-Asian Transit and Georgian Finances https://www.academia.edu/43672701/Euro-Asian_Transit_and_Georgian_Finances
82. Georgia through the Asian Eyes. Event in History https://www.academia.edu/43686841/Georgia_through_the_Asian_Eyes._Event_in_History
83. Georgia’s Fully Convertible Currencies https://www.academia.edu/43698147/Georgias_Fully_Convertible_Currencies
84. Fashion on Georgian Money https://www.academia.edu/43710134/Fashion_on_Georgian_Money
85. Universal Styles of Clothing on Georgian Money https://www.academia.edu/43716878/Universal_Styles_of_Clothing_on_Georgian_Money
86. ზოგიერთი სტატიისთვის იხ.Supreme Council of Autonomous Republic of Abkhaziahttp://scara.gov.ge/ka/2011-09-08-07-44-18/1145-abkhazians-and-ossetians-in-georgia-short-history.html
http://scara.gov.ge/images/doc/pakori.pdf
87. Deities and Pagan Shrines on Money: Case of Georgia https://www.academia.edu/43821050/Deities_and_Pagan_Shrines_on_Money_Case_of_Georgia
88. Saints on Money: Case of Georgia https://www.academia.edu/43855203/Saints_on_Money_Case_of_Georgia
89. Rulers on Money: Case of Georgia https://www.academia.edu/43868616/Rulers_on_Money_Case_of_Georgia
90. Geopolitics of Dual Citizenship: Case of Georgia https://americanheritagebullion.com/blogs/coin-collecting/geopolitics-of-dual-citizenship-case-of-georgia-modern-diplomacy
91. ნაშრომებისთვის იხ. აგრეთვე www.findglocal.com 
92. ნაშრომებისთვის იხ. აგრეთვე https://www.schoolandcollegelistings.com/GE/Tbilisi/125065544235813/%E1%83%97%E1%83%A1%E1%83%A3-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98---TSU-Institute-of-Georgian-History
93. Abkhazians and Ossetians in Georgia. A Short History – Analysis https://www.yerepouni-news.com/2020/04/13/abkhazians-and-ossetians-in-georgia-a-short-history-analysis/(თანაავტორი ე. ავდალიანი)
94. Coin as a Means of Propaganda: Georgian and Western Experience – Analysis https://congress-georgia.org/politics/coin-means-propaganda-georgian-and-western-experience-analysis/(თანაავტორი ე. ავდალიანი)
95. Rome, Byzantium and NATO: Grand Strategy of the West and Georgia https://smtcenter.net/en/archives/slider/rome-byzantium-and-nato-grand-strategy-of-the-west-and-georgia(თანაავტორი ე. ავდალიანი)
96. Rome, Byzantium and NATO: Grand Strategy of the West and Georgia – Analysis https://www.yerepouni-news.com/2020/04/22/rome-byzantium-and-nato-grand-strategy-of-the-west-and-georgia-analysis/ (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
97. Pious Formulas on Georgian Money https://www.academia.edu/43970986/Pious_Formulas_on_Georgian_Money
98. Muslim Religious Formulas on Money of Georgian Christian Monarchs https://www.academia.edu/43982322/Muslim_Religious_Formulas_on_Money_of_Georgian_Christian_Monarchs
99. Rome, Byzantium and NATO: Grand Strategy of the West and Georgia – Analysis https://flipboard.com/topic/byzantine/rome-byzantium-and-nato-grand-strategy-of-the-west-and-georgia-analysis/a-AvIkrYqDS3SQNEp5T6ZIaA%3Aa%3A48296813-2e3a989270%2Feurasiareview.com(თანაავტორი ე. ავდალიანი)
100. Silk, Spices and Oil – “Transcaucasian” Trade Route and Georgia – Analysis
http://www.iconavi.jp/silk-spices-and-oil-transcaucasian-trade-route-and-georgia-analysis-eurasia-review/(თანაავტორი ე. ავდალიანი)
101. Coin a Means of Propaganda: Georgian and Western Experience http://www.iconavi.jp/coin-as-a-means-of-propaganda-georgian-and-western-experience-georgia-today/(თანაავტორი ე. ავდალიანი)
102. Georgia es una vía de paso cómoda para el petróleo asiático hacia la industria europea https://www.analitica.com/opinion/georgia-es-una-via-de-paso-comoda-para-el-petroleo-asiatico-hacia-la-industria-europea/(თანაავტორი ე. ავდალიანი)
103. Fauna on Georgian Coins https://www.academia.edu/44052326/Fauna_on_Georgian_Coins
104. Attic Standard Zone, Eurozone and Georgia: Historical Comparative Analysis http://www.iconavi.jp/attic-standard-zone-eurozone-and-georgia-historical-comparative-analysis-modern-diplomacy/(თანაავტორი ე. ავდალიანი)
105. Georgia as a Part of Europe – Analysis
https://www.onenewspage.com/n/World/1zlrvadtf8/Georgia-As-Part-Of-Europe-Analysis.htm(თანაავტორი ე. ავდალიანი)
106. Tedo Dundua. Works (updated) https://www.academia.edu/44162065/Tedo_Dundua_Works_updated_
107. “Attic Standard Zone”, Eurozone and Georgia: Historical Comparative Analysis.https://newnationnews.org/georgia/attic-standard-zone-eurozone-georgia-4260228(თანაავტორი ე. ავდალიანი)
108. Western Heraldry in Modern Georgia https://wuhanupdate.com/azerbaijan/azerbaijans-inclusive-diplomacy-amidst-covid-19-60006808 (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
109. Geopolitics of Dual Citizenship: Case of Georgia – Analysishttps://www.onenewspage.com/n/World/1zlrvagufl/Geopolitics-Of-Dual-Citizenship-Case-Of-Georgia.htm (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
110. Coronavirus, Great Pandemics and Georgia: Short Historical Tale – Analysis
https://www.onenewspage.com/n/World/1zlreqqqyo/Coronavirus-Great-Pandemics-And-Georgia-Short-Historical-Tale.htm (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
111. Russian Propaganda Against Georgia Through Ancient and Byzantine Symbols – Analysis https://muckrack.com/emil-avdaliani/articles  (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
112. Georgia as a Part of Europe – Analysis https://troublespots.smartencyclopedia.eu/2020/05/12/georgia-as-a-part-of-europe-analysis/  (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
113. სტატიებისთვის (თანაავტორი ე. ავდალიანი) Modern Diplomacy-ს facebook-ზე იხ. მაგ., https://zh-cn.facebook.com/ModernDiplomacy/posts/3065662610144617 
https://zh-cn.facebook.com/ModernDiplomacy/posts/authors-prof-dr-tedo-dundua-dr-emil-avdaliani-if-you-cross-the-state-borders-fre/3118637348180476/ 
https://ne-np.facebook.com/ModernDiplomacy/posts/authors-prof-dr-tedo-dundua-dr-emil-avdaliani-georgia-is-a-comfortable-acting-pa/3102497083127836/ 
https://hi-in.facebook.com/ModernDiplomacy/posts/authors-prof-dr-tedo-dundua-dr-emil-avdaliani-in-light-of-the-disinformation-cam/3065662610144617/ 
https://ne-np.facebook.com/ModernDiplomacy/posts/authors-prof-dr-tedo-dundua-dr-emil-avdaliani-in-june-2014-the-european-union-an/3423745704336304/ 
https://www.facebook.com/permalink.php?id=122214874489420&story_fbid=3085848091459402 
https://www.facebook.com/permalink.php?id=122214874489420&story_fbid=3150531451657732 
114. გაიოს იბერი – დოკუმენტურად დადასტურებული პირველი ქართველი ქრისტიანი http://qartuliazri.reportiori.ge/inside.php?menuid=67&id=19072 
115. სტატიებისთვის (თანაავტორი ე. ავდალიანი) Georgia Today-ს facebook-ზე იხ. https://www.facebook.com/GeorgiaToday/ 
116. All About the Georgian Coins (November 10, 2018) https://www.facebook.com/GeorgianHistory/ 
117. Abkhazians and Ossetians in Georgia. A Short History https://instituteofgeorgianhistory.tumblr.com/post/630432040383283200/abkhazians-ossetians-in-georgia-a-short (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
118. სტატიებისთვის (თანაავტორები: ა. ჩიქობავა, ე. ავდალიანი) იხ. https://zenodo.org/search?page=1&size=20&q=tedo%20dundua 
119. Coronavirus, Great Pandemics and Georgia: Short Historical Tale – Analysis https://italy953.rssing.com/chan-16318876/all_p1661.html  (თანაავტორები: ა. თაბუაშვილი, ე. ავდალიანი)
120. სტატიებისთვის (თანაავტორები: ა. ჩიქობავა, ე. ავდალიანი) იხ. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=458984https://doaj.org/article/2a6a4d5bafd246e390ab081f90129f69?gathStatIcon=true 
https://doaj.org/article/db09caff22044dbc94a7f72279c320c7?gathStatIcon=true 
121. სტატიებისთვის იხ. https://scholar.google.com/citations?user=ECNwe0oAAAAJ 
122. სტატიებისთვის იხ. https://scholar.google.com/citations?user=ECNwe0oAAAAJ&hl=ru 
123. Georgia’s First Treaty with European Union
https://armynow.net/georgia-first-treaty-with-european-union/  (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
124. North and South https://docplayer.net/48738962-Tedo-dundua-north-and-south-towards-the-question-of-the-nato-enlargement.html 
125. სტატიებისთვის იხ. https://core.ac.uk/search?q=tedo%2Bdundua&page=1 
126. სტატიებისთვის იხ. https://phasis.tsu.ge/index.php/PJ/search/search?csrfToken=a983ad561ea3da6d3e26696ed4324141&query=tedo+dundua 
127. სტატიებისთვის იხ. https://katalog.ub.tu-braunschweig.de/vufind/Search/Results?lookfor=tedo+dundua&filter%5B%5D=language%3A%22Bulgarian%22&limit=10&type=AllFields 
128. Abkhazians and Ossetians in Georgia: A Short History – Analysis https://www.onenewspage.com/n/World/1zlreqq2hn/Abkhazians-And-Ossetians-In-Georgia-Short-History.htm   (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
129. სტატიებისთვის (თანაავტორები: ნ. სილაგაძე, ა. ჩიქობავა, ე. ავდალიანი) იხ. https://socionet.ru/search/runsearch.cgi 
130. “Attic Standard Zone”, Eurozone and Georgia: Historical Comparative Analysis https://www.onenewspage.com/n/World/1zlrvabk83/Attic-Standard-Zone-Eurozone-And-Georgia-Historical.htm  (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
131. Abkhazians and Ossetians in Georgia. A Short History https://caucasusindetail.com/abkhazians-ossetians-in-georgia-a-short-history/ (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
132. სტატიები (თანაავტორები: ა. ჩიქობავა, ე. ავდალიანი) МАИАСК-ში(ჟურნალი Scopus-შია) https://maiask.ru/arhiv/2015-no-7/https://maiask.ru/arhiv/2016-no-8/ 
133. სტატიები (თანაავტორები: ა. ჩიქობავა, ე. ავდალიანი) МАИАСК-ში https://www.uknol.info/en/Abbreviations/MAIASK.html  
134. Confessional Issues of NATO’s Eastern Enlargement: Search for a Common Saint https://issuu.com/georgiatodaynewspaper/docs/29.05.2020_issue1248  (თანაავტორი ე. ავდალიანი)

სატელევიზიო გადაცემები, კონსულტაციები და აშ.


1. ფული ძველად. გადაცემა – “პაემანი ფულთან”; სცენარი. II სახელმწიფო არხი. 1995 წ. ივლისი
2. გადაცემა – “ორშაბათი მძიმე დღეა” – კონსულტანტ-ისტორიკოსი (1995-1996 წწ.). I სახელმწიფო არხი
3. საქართველოს ისტორია (უძველესი დროიდან თანამედროვეობამდე). მოკლე ექსკურსი. სცენარი დოკ. ფილმისთვის, სახ. ტელევიზია, I არხი (თანაავტ. ირ. არსენიშვილი). ეთერში იყო 1999 წ. შემოდგომაზე
4. სერია –Discovery (ისტორია). ქართული თარგმანი – კონსულტანტი (2004). რუსთავი 2
5. ინტერვიუ გადაცემათა ციკლებისთვის: „ისტორიანი“ (ავტორი ზ. აბაშიძე, I არხი, 2002 წ.) და „საქართველოს ისტორია“ (ავტორი ქ. ნადირაძე, ტელეკომპანია „მზე“, 2005-2006 წწ.)
6. R. Rosen. Georgia – a Sovereign Country of the Caucasus. კონსულტანტი
7. C. Fernandes. Developing Religious Tourism in Emerging destinations: Experiences from Mtskheta (Georgia). International Journal of Business and Globalization. v. 7 #1. 2011. კონსულტანტი
8. მემორიალი – საქართველოს მატიანე (თბილისის ზღვა). საისტორიო ქრონიკა (თანაავტორი დ. ნინიძე)
9. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის საიტი http://geohistory.humanities.tsu.ge/en/(თანაავტორი ა. ბოშიშვილი, დეველოპმენტი გ. ჯავრიშვილი, დიზაინი ლ. ჯღარკავა)
10. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებიhttp://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings.html(ERIH PLUS-ის სიაში 2018. 07-2019. 01); ახალგაზრდა ისტორიკოსთა შრომები (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი, მსოფლიო ისტორიის ინსტიტუტი) – რედაქტორ-შემდგენელი (ა. ბოშიშვილთან და თ. პაპასქირთან ერთად)
11. ინტერვიუები გაზეთ “რეზონანსისთვის” (ჟურნალისტი ნ. ნაცვალაძე), 2010-2013 წწ., 2013-2016 წწ.
12. მასალები პუბლიკაციისთვის და ციტირება –G. Doundoua. Géorgie Antique. A Survey of Numismatic Research, 1985-1990. International Association of Professional Numismatists. Special Publication #12. Brussels. 1991, გვ. 161-164
13. მასალები პუბლიკაციისთვის. XII საუკუნის ქართული მონეტა – ტოლერანტობის სიმბოლო. თსუ მეცნიერება. 2012 წლის დეკემბერი, გვ. 44-46
14. მასალები პუბლიკაციისთვის. ქართული ნუმიზმატიკის კატალოგის (ნაწილი I-III, ავტორები – თ. დუნდუა, გ. დუნდუა, შემდგენლები – ა. ბოშიშვილი, ა. თაბუაშვილი, ლ. თავაძე, ნ. ფიფია, ა. ჩიქობავა, ე. ავდალიანი. თბ. 2013) მიხედვით, იხ. ა. ბოშიშვილის სტატიები. ისტორიანი. ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნალი. 2014 წლის თებერვალი-ივლისი; 2016 წლის აგვისტო
15. Грузинские монеты X-XII вв. как исторический источник. Студенческая работа представленная на всесоюзный конкурс 1979/80 учебного года на лучшую научную работу студентов. Заключение конкурсной комиссии – поощрить внутри вуза
16. რეცენზია ისტორიული ძეგლების გზამკვლევზე (სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი). მიეწოდა ცხინვალელ კოლეგებს შესაბამისი სამთავრობო სტრუქტურების საშუალებით. 1984/1985 წწ.
17. History of Higher Education in Georgia (English and Russian versions). სპეციალური ტექსტი თსუ ისტორიის ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრასთან არსებული საექსპოზიციო კაბინეტისთვის. 1984 წ.
18. Пятыйканал. Санкт-Петербург. 2014. ИМГ-Медиа. Путь Сталина. კონსულტანტი
19. ფრაგმენტები მონოგრაფიიდან (გ. დუნდუა, თ. დუნდუა. ქართული ნუმიზმატიკა. I ნაწილი. თბ. 2006) საქართველოს ეროვნული ბანკის საიტისთვის (სტატიები – მაგ., რას შეისწავლის ნუმიზმატიკა, მონეტების პირველი კოლექციონერები, www.nbg.gov.ge/uploads/museum/numizmats.pdf)
20. მასალები (Online English-Georgian Catalogue of Georgian Numismatics) Wikipedia და Wikivisually-სთვის. იხ. მაგ. სტატია “Saulaces of Colchis”
21. მასალები (Online English-Georgian Catalogue of Georgian Numismatics) საიტებისთვის: https://isaw.nyu.edu/publications/awol-index;  www.barbaricum.net/articles; www.archaeological.org/events; www.plus.google.com; www.history.sdsu.edu; www.numismatics.org/pocketchange 
22. თ. დუნდუას 2007 წ-მდე გამოცემული ნაშრომების შეჯერების საფუძველზე Fragments of the History of Georgia, www.personal.inet.fi/koti/juhani.putkir 
23. 2011 წლის კალენდარი “პატარა ლითონით მოთხრობილი ისტორია”. გამოცემულია ლატვიაში ქართველთა საზოგადოება “გეორგიკის” მიერ. კალენდარში გამოყენებულია მასალები წიგნიდან – ფული საქართველოში. თბ. 2003 (ავტორები: თ. დუნდუა, გ. დუნდუა, ნ. ჯავახიშვილი, ა. ერისთავი)
24. მასალები (Online English-Georgian Catalogue of Georgian Numismatics) Kartvelian Heritage-ის ფილმისთვის – Georgian Numismatics www.you.tube 
25. Globo TV. ბრაზილია. ფილმი საქართველოზე (ეძღვნება ბრაზილიასა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25-ე წლისთავს). ინტერვიუ. 2017
26. Arte France. David IV (la Géorgie du roi David). ფილმი. ინტერვიუ. 19. 11. 2018
27. თსუ საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომების მოკლე ვერსიისთვის იხ. http://historyproceedings.tsu.ge/index.php/History/issue/archive
28. წიგნების ანოტაციისთვის იხ. https://spartokos.wordpress.com/?s=Dundua
29. ნაშრომებისთვის იხ. https://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=Tedo+Dundua
30. ნაშრომებისთვის იხ. http://geohistory.humanities.tsu.ge/en/academicpersonal/122-tedo-dundua.html
31. ნაშრომებისთვის იხ. https://www.scribd.com/search?content_type=tops&page=1&query=tedo%20dundua
32. Silk, Spices and Oil – “Transcaucasian” Trade Route and Georgia https://www.egradio.org/gospel-radio-news/asia/195894-eastern-europe-9-hours-ago-silk-spices-and-oil-transcaucasian-trade-route-and-georgia-authors-prof-dr-tedo-dundua-dr-emil-avdaliani-georgia-is-a-comfortable-acting-passway-for-asian-oil-and-gas-to.html 
(თანაავტორი ე. ავდალიანი)
33. ნაშრომებისთვის იხ. https://www.glunis.com/GE/Tbilisi/125065544235813/%E1%83%97%E1%83%A1%E1%83%A3-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98---TSU-Institute-of-Georgian-History  
34. თსუ საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები wikisource-ში
https://wikisource.org/wiki/Category:%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98 

რეცენზიები, დისერტაცია და ავტორეფერატი (ხელნაწერის უფლებით)

1. კოლხეთი, იბერია და პონტოს სამეფო ნუმიზმატიკური მასალების მიხედვით. საკანდიდატო დისერტაცია. თბ. 1992
2. Колхида, Иберия и Понтийское Царство по Нумизматическим Материалам. საკანდიდატო დისერტაციის ავტორეფერატი. თბ. 1992
3. ქართული ეთნოკულტურული ევოლუცია და დასავლეთი ნუმიზმატიკური მასალების მიხედვით (ძვ. წ. VIს.-1453 წ.). სადოქტოროდისერტაცია. თბ. 1995
4. ქართული ეთნოკულტურული ევოლუცია და დასავლეთი ნუმიზმატიკური მასალების მიხედვით (ძვ. წ. VIს.-1453 წ.). სადოქტორო დისერტაციის ავტორეფერატი. თბ. 1995
5. Georgian Ethnocultural Evolution and the West According to the Numismatic Material (the 6th c. B.C.- 1453). Synopsis of Thesis (Doctoral). Tb. 1995
6. Mike Edwards. The Fractured Caucasus. National Geographic (February 1996, vol. 189, no. 2). ამაზე რეცენზია ორი რუკით საელჩოს ხელით გადაეცა ჟურნალის რედაქციას
7. СуренАивазян. ИсторическиеКартыАрмении. რეცენზია ამაზე, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის. 2004 წ.
8. Отечество. V კლ. აზერბ. სახელმძღვანელო (რუს. ენაზე). რეცენზია ამაზე – საქართველოს განათლების სამინისტროსთვის. 2004 წ.
9. ИсторияАзербайджана. VI კლ. აზერბ. სახელმძღვანელო (რუს. ენაზე). რეცენზია ამაზე – საქართველოს განათლების სამინისტროსთვის. 2004 წ.
10. ИсторияАзербайджана. VII კლ. აზერბ. სახელმძღვანელო (რუს. ენაზე). რეცენზია ამაზე – საქართველოს განათლების სამინისტროსთვის. 2004 წ.
11. Колхида, Иберия и Понтийское Царство по Нумизматическим Материалам. საკანდიდატოდისერტაციისავტორეფერატი. თბ. 1992. Российская государственная библиотека. Электронная библиотека. ატვირთვა 2008 წ. search.rsl.ru
12. რეცენზია ნაშრომზე – ბიზანტია ქართულ წყაროებში. რედაქტორები: ნ. მახარაძე, ნ. ლომოური. თბ. 2010. დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. I. თბ. 2011, გვ. 358-363
13. რეცენზია სურენ აივაზიანის ნაშრომზე – “სომხეთის ისტორიული რუკების ატლასი” (С. Айвазян. ИсторическиекартыАрмении. Атлас. Ред. С. Еремян. Ереван. 2003). დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. II. თბ. 2011, გვ. 465-469
14. რეცენზია აზერბაიჯანულ სკოლის სახელმძღვანელოებზე. დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. III. თბ. 2011, გვ. 430-433
15. რეცენზია ნინო ჩიქოვანის მიერ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილ საკვალიფიკაციო ნაშრომზე – “საქართველოს კულტურული რაობა და ცივილიზაციური კუთვნილება ცივილიზაციათა თეორიის კონტექსტში (თეორიული და მეთოდოლოგიური ასპექტები). დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. IV. თბ. 2011, გვ. 447-455
16. Catalogue de l’exposition. Armenia sacra. Mémoire Chrétienne des Arméniens (IVe - XVIIIe siècle). Paris, musée du Louvre, 2007. რეცენზია აქ წარმოდგენილ რუკებზე. დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. V. თბ. 2012, გვ. 391-393
17. საკანდიდატო დისერტაციის ავტორეფერატი http://cheloveknauka.com/v/530124/a?#?page=1

Additional information