shromebi-5

 


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი

 შრომები

V


Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Faculty of Humanities

Institute of Georgian History

Proceedings

V


 გამომცემლობა მერიდიანი“, Meridian Publishers

თბილისი, Tbilisi

2012


 

 


 
 

ედო დუნდუა - საქართველო და გარე სამყაროკომპარატივისტული შტუდიები (ანტიკური ხანის გლობალური პარალელები)
Tedo Dundua - Georgia and the Rest of the World – Comparative Studies (Global Parallels of Antiquity) (Summary)
აკაკი ჩიქობავა - კოლხეთი პონტოურ სისტემაში
Akaki Chikobava -
Colchis in Pontic System (Summary)
მარიკა მშვილდაძე - საკურთხევლის გამოსახულებათა შესწავლის საკითხისათვის გვიანანტიკურ ხანაში (გლიპტიკური მასალის მიხედვით)
Marika Mshvildadze - To the Question of Research of the Representations of Altar in the Late Antiquity (According to the Glyptic Material) (Summary)
ნინო სილაგაძე - ამაღლების კომპოზიცია ადრექრისტიანული ქართული ეკლესიების პორტალების დეკორში
Nino Silagadze - Composition of Ascension on the Decorated Portals of Early Medieval Georgian Churches (Summary)
ჯაბა სამუშია - ტბელების წინააღმდეგ ბაგრატ III-ის ბრძოლის ისტორიიდან
Jaba Samushia - About Confrontation of Bagrat III with the Tbeli Feudal Family (Summary)
მიხეილ ბახტაძე - XI-XIV საუკუნეებში ქართველ მეფეთა ზეობის წლების ათვლის შესახებ
Mikhail Bakhtadze - Reckoning of   Regnal Years for the Georgian Kings in the 11th - 14th Centuries (Summary)
მამუკა წურწუმია - ცხენის აბჯარი შუა საუკუნეების საქართველოში
Mamuka Tsurtsumia - Horse Armour in Medieval Georgia (Summary)
ვლადიმერ კეკელია - ანისის ტიგრან ჰონენცის ეკლესიის კონფესიონალური კუთვნილების საკითხისათვის
Vladimer Kekelia - About Confessional Belonging of the Church of Tigran Honentsi in Ani (Summary)
ლერი თავაძე - კეისრის ტიტული შუა საუკუნეების ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში
Leri Tavadze - Title of Caesar in Medieval Georgian Political Reality (Summary)
ირმა ტალახაძე - ვანის ქვაბთა მონასტრისმწიგნობარქალთა სოციალური სტატუსის შესახებ
Irma Talakhadze - About the Social Status of “Literary” Women of Vanisquabta Monastery (Summary)
როლანდ თოფჩიშვილი - ქართულ-ოსური ურთიერთობების ნეგატიური ასპექტი: ოსთა თარეშები შიდა ქართლში
Roland Topchishvili - Negative Aspect of Georgian-Ossetian Relations: Raids of Ossetians in Shida Kartli (Summary)
აპოლონ თაბუაშვილი - მეფის სადროშოსაღწერის დავთარი (XVIII საუკუნის II ნახევარი)
Apolon Tabuashvili - Census of “Mephis Sadrosho” (Royal Military Region) in the 2nd half of the 18th Century (Summary)
როზეტა გუჯეჯიანი - ეთნოკულტურული პროცესები ზემო აფხაზეთში (დალიკოდორის ხეობა)
Rozeta Gujejiani - Ethnocultural Processes in Zemo (Upper) Abkhazia (Dali, Kodori Gorge) (Summary)
მაია შაორშაძე - XIX საუკუნის დასაწყისის ქართველი სასულიერო მოღვაწეები მართლმადიდებელი ეკლესიის დასაცავად
Maia Shaorshadze - Georgian Ecclesiastic Figures Defending the Orthodox Church in the Beginning of the 19th Century (Summary)
ხათუნა ბაინდურაშვილი - ახალი მასალა ჩრდილოეთ კავკასიაში ცარიზმის რელიგიური პოლიტიკის შესახებ
Khatuna Baindurashvili - New Material About Tsarist Religion Policy in the North Caucasus
თენგიზ სიმაშვილი - თბილისის ,,ოხრანკისგანყოფილების აგენტი დიმიტრი ჯაში და სოციალისტ-ფედერალისტებ
Tengiz Simashvili - “Okhranka” Tbilisi Department’s Agent Dimitri Jashi and the Socialist-Federalists (Summary)
ნატო სონღულაშვილი - თავადაზნაურობა 1900-1917 წლების საქართველოში
Nato Songulashvili - Nobility in 1900-1917 in Georgia (Summary)
დიმიტრი შველიძეგადმოძახილი წარსულიდან
ექა კობახიძე - საქართველოს პირველი ამერიკელი მეგობარი - კონგრესმენი უოლტერ მარიონ ჩენდლერი
Beka Kobakhidze - The First American Friend of Georgia – Congressman Walter Marion Chandler (Summary)
დიმიტრი სილაქაძე - უცნობი ფურცელი ქაიხოსრო (ქაქუცა) ჩოლოყაშვილის სამხედრო მოღვაწეობიდან
Dimitri Silakadze - Unknown Paper from the Military Activity of Kaikhosro (Kakutsa) Cholokashvili (Summary)
მერაბ კალანდაძე - გადაურჩა ივანე ჯავახიშვილი სტალინურ ტერორს?
Merab Kalandadze - Did Ivane Javakhishvili Survive Stalin’s Purges? (Summary)
ცირა ბარამიძე - ივანე ჯავახიშვილი ქართველთა ეთნოგენეზის შესახებ და ლინგვისტური კავკასიოლოგია
Tsira Baramidze - Ivane Javakhishvili on the Ethnogenesis of Georgians and Linguistic Caucasiology (Summary)
ნიკო ჯავახიშვილი - ინდოეთისა და პაკისტანის სახელმწიფო მოღვაწეებთან ქართველთა ურთიერთობის ისტორიიდან (XX საუკუნის 50-70-იანი წლები)
Niko Javakhishvili - On the History of Georgians’ Relationship With Statesmen of India and Pakistan (In the 1950s-1970s) (Summary)
ჯონი კვიციანი - გზა სამოქალაქო საზოგადოებისაკენ საქართველოში
Joni Kvitsiani - The Way to А Civil Society in Georgia (Summary)
კონსტანტინე ჭიჭინაძე - საკმაოდ ძველი ისტორიის არცთუ ისე ძველი გაგრძელება თუ უბრალო დამთხვევა? (ჰიპოთეტური მოსაზრება ჩეჩნეთ-რუსეთის ურთიერთობების ერთ დეტალზე)
Konstantin Chichinadze- Not so Old Continuation of an Old History or Just a Coincidence? (Hypothetical opinion about a detail in Chechen-Russian correlation) (Summary)


საერთაშორისო პრეზენტაცი

International Conferences


Ketevan Gochitashvili - Multi-Ethnical Georgia and Multilingual Education

 

რეცენზია

თედო დუნდუაCatalogue de l’exposition. Armenia Sacra. Mémoire Chrétienne des Arméniens (IVe-XVIIIe siècle). Paris, musée du Louvre, 2007.რეცენზია აქ წარმოდგენილ რუკებზე

ალექსანდ ბოშიშვილი - ცოტა რამ სამველ კარაპეტიანის ნაშრომზე  - Мэры Тифлиса

 

პოლემიკა

როლანდ თოფჩიშვილი - საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებისრედაქტორებსთედო დუნდუას, მარიამ ჩხარტიშვილსა და ალექსანდრე ბოშიშვილს


იუბილე

გიორგი ნადირაძე – 80

 


უაკ(UDC)94(479.22)

       ს_323

 

 

რედაქტორები:

Editors:

თედო დუნდუა

Tedo Dundua

მარიამ ჩხარტიშვილი

Mariam Chkhartishvili

ალექსანდრე ბოშიშვილი

Alexander Boshishvili

 

 

სარედაქციო კოლეგია:

Editorial Board:

მარიამ ლორთქიფანიძე

Mariam Lordkipanidze

გიული ალასანია

Giuli Alasania

თეიმურაზ პაპასქირი

Teimuraz Papaskiri

აპოლონ თაბუაშვილი

Apolon Tabuashvili

ქეთევან გოჩიტაშვილი

Ketevan Gochitashvili

ლერი თავაძე

Leri Tavadze

ანდრო გოგოლაძე

Andro Gogoladze

გიორგი ჟუჟუნაშვილი

Giorgi Zhuzhunashvili

შალვა გლოველი

Shalva Gloveli

ქეთევან მირზიკაშვილი

Ketevan Mirzikashvili

 

 

http://geohistory.humanities.tsu.ge

 
© ტექსტი _ ავტორები, 2012
© შედგენა _ თ. დუნდუა, მ. ჩხარტიშვილი, ა. ბოშიშვილი, 2012

 

ISSN 1987–9970

 
Additional information