shromebi-16


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი

შრომები

XVI

  

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Faculty of Humanities

Institute of Georgian History

Proceedings

XVI 

 

თბილისი

Tbilisi

2020ლერი თავაძე. ურარტული წყაროების „იგანი“ და ქართული საისტორიო ძეგლების „ძაღინის ჴევი“ (ჩრდილის ტბის მხარის ისტორიული გეოგრაფია და თავდაცვითი სისტემა)
Leri Tavadze. “Igani” of Urartian Sources and “Żaḡinis ẖ̣evi” of Georgian Historical Records (Historical Geography and Defense System of Lake Çildir Region) (Summary)
თედო დუნდუა. კოლხეთის პოლიტიკური ისტორიისათვის პოლემონების ხანაში
Tedo Dundua. Colchis and Pontus of Polemons (Summary)
ნათია ფიფია, ეკატერინე კობახიძე. ახალი ბერძნული წარწერა სოხუმის ციხიდან
Natia Phiphia, Ekaterine Kobakhidze. A New Greek Inscription from Sokhumi Fortress (Summary)
აკაკი ჩიქობავა. მევახშეობის პოლიტეკონომია ფეოდალურ საქართველოში
Akaki Chikobava. Political Economy of Usury in Feudal Georgia (Summary)
Evgeni Chanishvili. The New Unique Georgian-Byzantine Coin Types of King David IV the Builder (Summary)
Михаил Чореф. «Хризма» или «шестиконечная звезда с двумя точками», или к атрибуции надчеканок на позднесредневековых арабографических монетах из Юго-Западного Крыма
Mikhael Choref. “Chi Rho” or “Six-Pointed Star with Two Points” or to the Attribution of the Countermarks on Late Medieval Arabographic Coins from the South-Western Crimea (Summary)
ხათუნა ბაინდურაშვილი. იდეოლოგიური კონფრონტაცია შიიტურ ისლამთან და ბაგრატ მუხრანბატონის „მოთხრობა სჯულთა უღმრთოთა თათრისათა...“
Khatuna Baindurashvili. Ideological Confrontation with Shia Islam and Bagrat Mukhranbatoni’s “Story of Heretical Tatars’s Faith…” (Summary)
ნიკო ჯავახიშვილი. ქართლის სამეფოს ბაგრატოვან მმართველთა ქრონოლოგიური რიგის დაზუსტებისათვის. როგორი თანამიმდევრობით განაგებდნენ ბაგრატიონები ქართლს XVI-XVIII საუკუნეებში
Niko Javakhishvili. For the Specification of Kartli Kingdom Bagratids’ Chronological Order – What Was the Timeline of Kartli Kingdom Bagratids’ Rule in the 16th-18th Centuries (Summary)
ოთარ გოგოლიშვილი. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო ოსმალეთის ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ მოწყობაში 1878 წლამდე
Otar Gogolishvili. South-Western Georgia in the Administrative and Territorial System of the Ottoman Empire before 1878 (Summary)
აპოლონ თაბუაშვილი. ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი XVIII საუკუნის I მესამედის კახეთის სამეფოში
Apolon Tabuashvili. Succession to the Throne in the First Third of the 18th Century Kingdom of Kakheti (Summary)
გიორგი სოსიაშვილი. საქართველოში გავრცელებული ეპიდემიები და ქრისტიანული ეკლესია
Giorgi Sosiashvili. Epidemics in Georgia and Christian Church (Summary)
თენგიზ სიმაშვილი. 1924 წლის „სისხლიანი სექტემბერი“ თელავში
Tengiz Simashvili. 1924 “Bloody September” in Telavi (Summary)
მიხეილ ბახტაძე. პოლონეთის ახალი ისტორიის არქივის Archiwum Akt Nowych რამდენიმე დოკუმენტი საქართველოს შესახებ
Mikheil Bakhtadze. Several Documents about Georgia from the Archive of New History in Poland Archiwum Akt Nowych (Summary)
Георгий Рамазашвили. Хроники поэтапного разрушения Всехсвятского приходского некрополя (1981-2017)
Georgiy Ramazashvili. Chronicles of Gradual Demolition of All Saints Necropolis in Moscow (1981 - 2017) (Summary)


პოლემიკა
Discussion


Tedo Dundua, Akaki Chikobava. Occupation, Falsification of History – Russians in Abkhazia (Georgia)


საერთაშორისო პრეზენტაცია
International Conferences

Tedo Dundua. Deities and Pagan Shrines on Money: Case of Georgia
Tedo Dundua. Saints on Money: Case of Georgia
 

უაკ(UDC)94(479.22)

       ს_323

 

რედაქტორები:

Editors:

თედო დუნდუა

Tedo Dundua

ალექსანდრე ბოშიშვილი

Alexander Boshishvili

 

 

სარედაქციო კოლეგია:

Editorial Board:

აპოლონ თაბუაშვილი

Apolon Tabuashvili

ქეთევან გოჩიტაშვილი

Ketevan Gochitashvili

ლერი თავაძე

Leri Tavadze

შალვა გლოველი

Shalva Gloveli

აკაკი ჩიქობავა

Akaki Chikobava

ემილ ავდალიანი

Emil Avdaliani

ეკა კვირკველია

Eka Kvirkvelia

ნათია ფიფია

Natia Phiphia

ჰიროტაკე მაედა (იაპონია)

Hirotake Maeda (Japan)

ფარჰად ჯაბაროვი (აზერბაიჯანი)

Farhad Jabbarov (Azerbaijan)

მიხაილ ჩორეფი (რუსეთი)

Mikhail Choref (Russia)

ალირეზა სოლეიმანზადე (ირანი)

Alireza Soleymanzadeh (Iran)

გუნტის ზემიტისი (ლატვია)

Guntis Zemītis (Latvia)

რიმვიდას პეტრაუსკასი (ლიეტუვა)

Rimvydas Petrauskas (Lithuania)

ანჯეი პუქშტო (ლიეტუვა)

Andžej Pukšto (Lithuania)

ალექსანდერ ბურშე (პოლონეთი)

Aleksander Bursche (Poland)

იულიან მოგა (რუმინეთი)

Iulian Moga (Romania)

მირჩა პადურარუ (რუმინეთი)

Mircea Păduraru (Romania)

იაროსლავ პილიპჩუკი (უკრაინა)

Yaroslav Pylypchuk (Ukraine)

პოლ კრეგო (აშშ)

Paul Crego (USA)

გოჩა ცეცხლაძე (დიდი ბრიტანეთი)

Gocha Tsetskhladze (UK)

 

http://geohistory.humanities.tsu.ge

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

შედგენლები: თ. დუნდუა, ა. ბოშიშვილი

ავტორთა სტილი დაცულია

© ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2020

ISSN 1987–9970

shromebi-15

 


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი

 შრომები

 XV

  

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Faculty of Humanities

 Institute of Georgian History

 Proceedings

 XV 

 

თბილისი

Tbilisi

2019


პოლემიკა
Discussion


საერთაშორისო პრეზენტაცია
International Conferences

Natia Phiphia – Perception of Medea According to Greco-Roman Visual Sources (Vases and Sarcophagus) უაკ(UDC)94(479.22)

        ს_323 

  

რედაქტორები:

Editors:

თედო დუნდუა

Tedo Dundua

ალექსანდრე ბოშიშვილი

Alexander Boshishvili

 

 

სარედაქციო კოლეგია:

Editorial Board:

გიული ალასანია

Giuli Alasania

თეიმურაზ პაპასქირი

Teimuraz Papaskiri

აპოლონ თაბუაშვილი

Apolon Tabuashvili

ქეთევან გოჩიტაშვილი

Ketevan Gochitashvili

ლერი თავაძე

Leri Tavadze

შალვა გლოველი

Shalva Gloveli

აკაკი ჩიქობავა

Akaki Chikobava

ემილ ავდალიანი

Emil Avdaliani

ეკა კვირკველია

Eka Kvirkvelia

ჰიროტაკე მაედა (იაპონია)

Hirotake Maeda (Japan)

ფარჰად ჯაბაროვი (აზერბაიჯანი)

Farhad Jabbarov (Azerbaijan)

მიხაილ ჩორეფი (რუსეთი)

Mikhail Choref (Russia)

ალირეზა სოლეიმანზადე (ირანი)

Alireza Soleymanzadeh (Iran)

გუნტის ზემიტისი (ლატვია)

Guntis Zemītis (Latvia)

რიმვიდას პეტრაუსკასი (ლიეტუვა)

Rimvydas Petrauskas (Lithuania)

ანჯეი პუქშტო (ლიეტუვა)

Andžej Pukšto (Lithuania)

ალექსანდერ ბურშე (პოლონეთი)

Aleksander Bursche (Poland)

იულიან მოგა (რუმინეთი)

Iulian Moga (Romania)

მირჩა პადურარუ (რუმინეთი)

Mircea Păduraru (Romania)

იაროსლავ პილიპჩუკი (უკრაინა)

Yaroslav Pylypchuk (Ukraine)

პოლ კრეგო (აშშ)

Paul Crego (USA)

გოჩა ცეცხლაძე (დიდი ბრიტანეთი)

Gocha Tsetskhladze (UK)

 

 
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
შედგენლები: თ. დუნდუა, ა. ბოშიშვილი
ავტორთა სტილი დაცულია
© ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2019 
ISSN 1987–9970


shromebi-13

 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი 

შრომები 

XIII  

 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Faculty of Humanities 

Institute of Georgian History 

Proceedings 

XIII

 

თბილისი
Tbilisi
2018


 


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


საერთაშორისო პრეზენტაცია 
International Conferences


გახსენება
 


 

უაკ(UDC)94(479.22)

        ს_323

 

რედაქტორები:

Editors:

თედო დუნდუა

Tedo Dundua

ალექსანდრე ბოშიშვილი

Alexander Boshishvili

 

 

სარედაქციო კოლეგია:

Editorial Board:

არიამ ლორთქიფანიძე

Mariam Lordkipanidze

გიული ალასანია

Giuli Alasania

თეიმურაზ პაპასქირი

Teimuraz Papaskiri

აპოლონ თაბუაშვილი

Apolon Tabuashvili

ქეთევან გოჩიტაშვილი

Ketevan Gochitashvili

ლერი თავაძე

Leri Tavadze

შალვა გლოველი

Shalva Gloveli

აკაკი ჩიქობავა

Akaki Chikobava

ემილ ავდალიანი

Emil Avdaliani

ეკა კვირკველია

Eka Kvirkvelia

ჰიროტაკე მაედა (იაპონია)

Hirotake Maeda (Japan)

ფარჰად ჯაბაროვი (აზერბაიჯანი)

Farhad Jabbarov (Azerbaijan)

მიხაილ ჩორეფი (რუსეთი)

Mikhail Choref (Russia)

ალირეზა სოლეიმანზადე (ირანი)

Alireza Soleymanzadeh (Iran)

გუნტის ზემიტისი (ლატვია)

Guntis Zemītis (Latvia)

რიმვიდას პეტრაუსკასი (ლიტვა)

Rimvydas Petrauskas (Lithuania)

ანჯეი პუქშტო (ლიტვა)

Andžej Pukšto (Lithuania)

ჟაიმე დე ფერა ი ჟიზბერტი (ესპანეთი)

Jaime de Ferrá y Gisbert (Spain)

რობერტო მარტინ არანდა (ესპანეთი)

Roberto Martín Aranda (Spain)

ალექსანდერ ბურშე (პოლონეთი)

Aleksander Bursche (Poland)

იულიან მოგა (რუმინეთი)

Iulian Moga (Romania)

მირჩა პადურარუ (რუმინეთი)

Mircea Păduraru (Romania)

 

http://geohistory.humanities.tsu.ge

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

შედგენლები: თ. დუნდუა, ა. ბოშიშვილი

ავტორთა სტილი დაცულია

 

© ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2018 

ISSN 1987–9970

 

 

 

 

 

shromebi-14

 


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი

 შრომები

 XIV

  

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Faculty of Humanities

 Institute of Georgian History

 Proceedings

 XIV 

 

თბილისი

Tbilisi

2018

 

საერთაშორისო პრეზენტაცია
International Conferences
იუბილე


 უაკ(UDC)94(479.22)

       ს_323

 

რედაქტორები:

Editors:

თედო დუნდუა

Tedo Dundua

ალექსანდრე ბოშიშვილი

Alexander Boshishvili

 

 

სარედაქციო კოლეგია:

Editorial Board:

გიული ალასანია

Giuli Alasania

თეიმურაზ პაპასქირი

Teimuraz Papaskiri

აპოლონ თაბუაშვილი

Apolon Tabuashvili

ქეთევან გოჩიტაშვილი

Ketevan Gochitashvili

ლერი თავაძე

Leri Tavadze

შალვა გლოველი

Shalva Gloveli

აკაკი ჩიქობავა

Akaki Chikobava

ემილ ავდალიანი

Emil Avdaliani

ეკა კვირკველია

Eka Kvirkvelia

ჰიროტაკე მაედა (იაპონია)

Hirotake Maeda (Japan)

ფარჰად ჯაბაროვი (აზერბაიჯანი)

Farhad Jabbarov (Azerbaijan)

მიხაილ ჩორეფი (რუსეთი)

Mikhail Choref (Russia)

ალირეზა სოლეიმანზადე (ირანი)

Alireza Soleymanzadeh (Iran)

გუნტის ზემიტისი (ლატვია)

Guntis Zemītis (Latvia)

რიმვიდას პეტრაუსკასი (ლიეტუვა)

Rimvydas Petrauskas (Lithuania)

ანჯეი პუქშტო (ლიეტუვა)

Andžej Pukšto (Lithuania)

ალექსანდერ ბურშე (პოლონეთი)

Aleksander Bursche (Poland)

იულიან მოგა (რუმინეთი)

Iulian Moga (Romania)

მირჩა პადურარუ (რუმინეთი)

Mircea Păduraru (Romania)

იაროსლავ პილიპჩუკი (უკრაინა)

Yaroslav Pylypchuk (Ukraine)

 

 

http://geohistory.humanities.tsu.ge; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანი­ტა­­­რულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები შესულია ERIH PLUS-ში (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). 
This journal was approved on 02.07.2018 according to ERIH PLUS criteria for inclusion.
 
შედგენლები: თ. დუნდუა, ა. ბოშიშვილი
ავტორთა სტილი დაცულია
 
© ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2018

 

ISSN 1987–9970


 

shromebi-12

 


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი 

შრომები 

XII  

 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Faculty of Humanities 

Institute of Georgian History 

Proceedings 

XII

 

თბილისი
Tbilisi
2017  

 

 

Tedo Dundua, Emil Avdaliani   Georgia (Colchis/Lazica and Iberia) within the Imperial Defense-Systems: Roman and Early Byzantine Cases

მარიკა მშვილდაძე  – ულპიას საბეჭდავი ბეჭდის შესწავლის საკითხისათვის 

Nino Silagadze Georgia between West and East as Seen in the Fine Arts

მარიამ ჩხარტიშვილი საქართველო V საუკუნის პირველ ნახევარში: ქართლის მეფე არჩილი

ნესტან სულავა წმ. იოვანე მთაწმინდელისა და იოვანე-თორნიკეს ჰაგიოგრაფიული ხატ-სახე (წმ. გიორგი მთაწმინდელის თხზულების მიხედვით)

მიხეილ ბახტაძე „დარბაზის“ არსებობის საკითხისათვის XI-XIV საუკუნეების საქართველოში

მამუკა წურწუმია ცნობა საქართველოს შესახებ ფულხერიუს შარტრელის ქრონიკაში

ევგენი ჭანიშვილი დავით IV აღმაშენებლის არაბულენოვანი მონეტის გარე წარწერა

ლერი თავაძე სამკარის ციხე

გიორგი სოსიაშვილი საქართველოს საპატრიარქო და სოფელი ქორდი

მაია შაორშაძე ქართლის მთავარეპისკოპოსი ნიკოლოზი (ჩხეიძე) (XVII ს. 60-80-იანი წწ.)

აპოლონ თაბუაშვილი XVIII საუკუნის აღმოსავლეთ საქართველოს სოციალური ისტორიიდან („სოფლის ნასყიდის“ გაგებისათვის)

დიმიტრი შველიძე ილია ჭავჭავაძე ქართველი ერის წარმოშობის შესახებ

ელენე გოგიაშვილი გაზეთ „კავკაზის“ ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მასალებიდან (1846-1918)

ნინო სიმონიშვილი ისტორიას, კოლექციონერებს, მეცნიერებასა და პოლიტიკას შორის: შუა საუკუნეების ქართული სახარების ყდის იდენტიფიკაციისათვის საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის ფოტოარქივიდან

ქეთევან ნადირაძე მეცნიერება საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენისა და მისი საერთაშორისო აღიარებისათვის ბრძოლის სამსახურში

Фархад Джаббаров Князь М. А. Накашидзе: организатор армяно-азербайджанской резни 1905 г. или жертва клеветы?

ლელა სარალიძე არისტიდ ბრიანი და კავკასიიის ერთიანობის იდეა

თენგიზ სიმაშვილი გიორგი გურჯიევი საქართველოში (1919-დან 1920-იან წლებში)

Nikolai  Javakhishvili Roman Suta in Georgia (From the History of the Later Period of the Life of a Latvian artist)

როლანდ თოფჩიშვილი ქართველები თურქეთის მარმარილოს ზღვის რეგიონში (განსახლების არეალი)

ნათია ფიფია, ქეთევან ციმინტია რწმენა-წარმოდგენებთან დაკავშირებული ზოგიერთი პრაქტიკის შესახებ სამეგრელოში („ხვამა“: „ოხვამერი“ და „დუნაპირი“)

Tedo Dundua, Leri Tavadze Georgian Coins with Byzantine Iconography and Imperial Titulature of the Georgian Kings           

 
 

უაკ(UDC)94(479.22)

        ს_323

 

რედაქტორები:

Editors:

თედო დუნდუა

Tedo Dundua

ალექსანდრე ბოშიშვილი

Alexander Boshishvili

 

 

 

 

სარედაქციო კოლეგია:

Editorial Board:

არიამ ლორთქიფანიძე

Mariam Lordkipanidze

გიული ალასანია

Giuli Alasania

თეიმურაზ პაპასქირი

Teimuraz Papaskiri

აპოლონ თაბუაშვილი

Apolon Tabuashvili

ქეთევან გოჩიტაშვილი

Ketevan Gochitashvili

ლერი თავაძე

Leri Tavadze

შალვა გლოველი

Shalva Gloveli

აკაკი ჩიქობავა

Akaki Chikobava

ემილ ავდალიანი

Emil Avdaliani

ეკა კვირკველია

Eka Kvirkvelia

ჰიროტაკე მაედა (იაპონია)

Hirotake Maeda (Japan)

ფარჰად ჯაბაროვი (აზერბაიჯანი)

Farhad Jabbarov (Azerbaijan)

მიხაილ ჩორეფი (რუსეთი)

Mikhail Choref (Russia)

ალირეზა სოლეიმანზადე (ირანი)

Alireza Soleymanzadeh (Iran)

გუნტის ზემიტისი (ლატვია)

Guntis Zemītis (Latvia)

რიმვიდას პეტრაუსკასი (ლიტვა)

Rimvydas Petrauskas (Lithuania)

ანჯეი პუქშტო (ლიტვა)

Andžej Pukšto (Lithuania)

ჟაიმე დე ფერა ი ჟიზბერტი (ესპანეთი)

Jaime de Ferrá y Gisbert (Spain)

რობერტო მარტინ არანდა (ესპანეთი)

Roberto Martín Aranda (Spain)

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

შედგენლები: თ. დუნდუა, ა. ბოშიშვილი
ავტორთა სტილი დაცულია

© ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2017 

ISSN 1987–9970

Additional information