ქეთევან ქუთათელაძე
დაბადების თარიღი - 7 ივლისი, 1969 წელი
განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1991 წ.)
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სამეცნიერო/აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს ისტორია და წყაროთმცოდნეობა, ქართულ-სომხური ურთიერთობები


ძირითადი სამეცნიერო შრომები
მონოგრაფიები:

1.  ქეთევან  ქუთათელაძე, ქვემო ქართლის პოლიტიკური ისტორიის საკითხები, თბ., 2001, „მთაწმინდელი “, გვ. 5-322
2.  ქეთევან  ქუთათელაძე, ქვემო ქართლის პოლიტიკურ ცენტრთა ისტორიულ-ეტიმოლოიური ძიებანი, “შპს ეკობილდ მინდია“, თბ., 2010, გვ.3-194
სახელმძღვანელო:

1.  ქეთევან  ქუთათელაძე, საქართველოს ისტორია (Vკლასის სახელმძღვანელო), თბ., 1999,  გვ. 3-131


მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები:
1.  ზაქარია ჭიჭინაძე, ქართველი გრიგორიანები, სომხეთი საქართველოში, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, წინასიტყვაობა, კომენტარები და გამოკვლევა (ქართველთა გასომხების საკითხი ზაქარია ჭიჭინაძის შრომებში და მისი პოლიტიკური საფუძვლები) დაურთო ქეთევან ქუთათელაძემ, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა, თბ., 2014,  გვ. 3–237.
2.  ქეთევან  ქუთათელაძე, ჯავახეთი ზოგიერთ სომხურ წყაროში  და მათი შედარებითი ანალიზი ქართულ წყაროებთან, კავკასიოლოგთა საერთაშორისო კონგრესის მასალები, ქართულ და რუსულ ენაზე, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბ., 2013, გვ. 90–92, 405–407
3.  ქეთევან  ქუთათელაძე, „ქალ–გამას“ სახელწოდებისათვის წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები, რევაზ კიკნაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 2013, გვ. 64–65
4.  ქეთევან  ქუთათელაძე, კვირიკიანთა დინასტიის კახეთ–ჰერეთის შტო, გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური პრობლემები 21–ე საუკუნეში, მეცნიერება და ცხოვრება, #1, (7), თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, „მწიგნობარი“, თბ.,  2013, გვ. 476–479
5.  ქეთევან  ქუთათელაძე, ნაყოფიერების ქალღვთაების ერთი სახე ქართულ და კავკასიურ ეპოსში, ისტორიულ ეთნოლოგიური ძიებანი, XV, „მწიგნობარი“,  თბ.,  2013, გვ. 49–68
6.  ქეთევან  ქუთათელაძე, მარნეულის სახელოწოდებისათვის, ქართველური ონომასტიკა, VI, უნივერსალი, თბ.,  2013, გვ. 224–236
7.  ქეთევან  ქუთათელაძე, მასალები ახტალის ისტორიისათვის, შრომები, თბილისი, “საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია”, თბ., 2012, გვ.3-45
8.  ქეთევან  ქუთათელაძე, iსტორიული ცნობები ბოლნისის ეპარქიის შესახებ, შრომები, თბილისი, “საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია”, თბ., 2012, გვ.45-75
9.  ქეთევან  ქუთათელაძე, ,,გამოქცეულები” და მათთან დაკავშირებული სოციალურ-პოლიტიკური საკითხები1915 წლის ჟურნალ ,,კლდისა”  და გაზეთ ,,საქართველოს”  მიხედვით, შრომები, თბილისი, “საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია”, თბ., 2012, გვ. 75-120
10.  ქეთევან  ქუთათელაძე,  “ლერწმის ქალი”, შრომები, თბილისი, “საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია” შრომები, თბილისი, “საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია”, თბ., 2012, გვ.120 -143
11.  ქეთევან  ქუთათელაძე,ნაყოფიერების ქალღვთაების მცენარეული სახე და მასთან დაკავშირებული მცენარეთა სახელწოდებები ქართულ ენასა და ფოლკლორში, შრომები, თბილისი, “საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია”, თბ., 2012, გვ.143 -168
12.  ქეთევან  ქუთათელაძე, წუნდის (ჯავახეთის) საერისთავო  ქართლის ცხოვრების  მიხედვით, ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიეული მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის  დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია,  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბ., 2012, გვ. 88–90, 125–127
13.  ქეთევან  ქუთათელაძე, ნაყოფიერების ქალღვთაების სახელწოდებები ქართული ეპოსისა და წყაროების მიხედვით ქართულ მენტალობაში, კავკასიოლოგიური ძიებანი, #3, “თბილისის უნივრსიტეტის გამომცემლობა”, თბ., 2011
14.  ქეთევან  ქუთათელაძე, ქვის აღმნიშვნელი ტოპონიმები ქვემო ქართლში (თეთრი წყაროს რნ-ის სოფლების მიხედვით), ივ. ჯავახიშვილის სახელობის  თ ს უ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი, შრომები, III, “მერიდიანი”, თბ., 2011, გვ. 80-94.
15.  ერთიანი საქართველოს მეფეების - ბაგრატ IV-ისა და დავით აღმაშენებლის ბრძოლა საქართველოს სამხრეთ საზღვრისთვის, თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი , მეცნიერება და ცხოვრება, 2 (4),  “თობალისი”, თბ., 2011, გვ.175-179
16.  ქართველთა “გასომხების” საკითხისათვის XIX-XX სს-ის მიჯნის ქართული პერიოდიკის მიხედვით, კავკასიოლოგიური ძიებანი, #2,  “თბილისის უნივრსიტეტის გამომცემლობა”, თბ., 2010, გვ.502-532
17.  ქეთევან  ქუთათელაძე, ორბის ციხის სახელწოდების მნიშვნელობისათვის, თბილისის უნივერსიტეტი, გლობალიზაცია და ეკონომიკურ  სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში, “თობალისი”, თბ.,  2010, გვ.230-235
18.  ქეთევან  ქუთათელაძე, “ჩრდილო სომხეთი” თუ “სამხრეთ ქართლი“, თბილისის უნივერსიტეტი, მეცნიერება და ცხოვრება, 2, თბ.,  2010, “თობალისი”, გვ.133-140
19.  ქეთევან  ქუთათელაძე, ცურტავის ეპარქიის საზღვრების საკითხისათვის, თბილისის უნივერსიტეტი, მეცნიერება და ცხოვრება, 1, თბ.,  2010, “თობალისი”, გვ.116-122
20.  ქეთევან  ქუთათელაძე, დმანისის სახელწოდებისათვის, ქართველური ონომასტიკა, IV, “ინტელექტი”, თბ.,  2010, გვ.233-142
21.  ქეთევან  ქუთათელაძე, “გუგარქი” სომხური წყაროების მიხედვით, სამეცნიერო კონფერენცია “კავკასია და კავკასიელები”, მოხსენებათა მასალები, თბილისი, “უნივერსალი”,  თბ.,  2009, გვ. 31-35 (ქართულად), გვ. 50-52 (ინგლისურად)
22.  ქეთევან  ქუთათელაძე, მანგლისის ეპარქიის საზღვრები, ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი , XI, “მწიგნობარი”, თბ.,  2009გვ. 114-132
23.  ქეთევან  ქუთათელაძე,  დმანისის ეპარქია, ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი , XI, “მწიგნობარი”, თბ.,  2009, გვ. 133-155
24.  ქეთევან  ქუთათელაძე,  გუგარქის სახელწოდებისთვის, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,  “ტბელობა”, სხალთის ეპარქია, შპს. “სეზანი”, თბ.,  2009, გვ. 285-290
25.  ქეთევან  ქუთათელაძე, რომელ მონასტერს ეკუთვნის ე.წ. “უცნობი მონასტრის” ტიპიკონი, კავკასიოლოგიური ძიებანი, I, “თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა”, თბ.,  2009, გვ. 349–375
26.  ქეთევან  ქუთათელაძე,   სამშვილდისა და გაჩიან-ცურტავის იდენტურობის საკითხისათვის ქართული და სომხური წყაროების მონაცემებით, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები, IX, “უნივერსალი”, თბ., 2009, გვ. 204–217
27.  ქეთევან  ქუთათელაძე, სომეხ-ქართველთა კონფესიური ურთიერთობის ისტორიიდან  XIII საუკუნის დასაწყისში, ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები, VIII,  “უნივერსალი”, თბ., 2008, გვ. 96-104
28.  ქეთევან  ქუთათელაძე, რას მოგვითხრობს ე.წ. ,,უცნობი მონასტრის ტიპიკონი”, კავკასიოლოგთა პირველი საერთაშორისო კონგრესის მასალები,  “უნივერსალი”, თბ. 2007, გვ.183-186
29.  ქეთევან  ქუთათელაძე, სამეფოს ორად გაყოფის მცდელობა XII ს-ის II ნახევრის საქართველოში, კრებული - მარიამ ლორთქიფანიძე  85, “თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა”, თბ., 2007 გვ. 411-420
30.  ქეთევან  ქუთათელაძე, სამშვილდის საერისთავოს ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული და პოლიტიკურ-ეთნიკური კუთვნილების საკითხი შუა სს-ის ქართულ და სომხურ წყაროებში,  ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი , IX, “მწიგნობარი”, თბ., 2007, გვ. 313-348
31.  ქეთევან  ქუთათელაძე, დმანისის ეპარქიის შექმნის საკითხისათვის ,”მესხეთი” VIII - IX, “თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა”, თბ., 2007, გვ. 227-237
32.  ქეთევან  ქუთათელაძე,  Дманисская епархия, Провославная энциклоредия, Т.15, Москва, «Православная Энциклопедия», 2007,  გვ. 421-42
33.  ქეთევან  ქუთათელაძე, მანგლისის ტოპონიმისათვის, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ძიებანი VIII, თბილისი, შპს. “ენა და კულტურა”, თბ., 2006, გვ. 283-324
34.  ქეთევან  ქუთათელაძე, ,,მარიამჯვარი”, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ძიებანი VIII, თბილისი, შპს. “ენა და კულტურა”,  თბ., 2006, გვ. 255-282
35.  ქეთევან  ქუთათელაძე, ,,ფეროზიანთა/ ,,ნათესავით პიტიახშთა” საგვარეულო ქვემო ქართლში  (IV-VIII სს), “მესხეთი” VI, “თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა”, თბ., 2005, გვ. 82-108
36.  ქეთევან  ქუთათელაძე, საეკლესიო მიწათმფლობელობა ქვემო ქართლში (IX-XII სს), თბილისი, საქ-ოს მეცნ-თა აკადემია, არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი, დმანისის ისტორიულ-არქეოლოგიური განყოფილება, თბ., 2005, გვ. 3-15
37.  ქეთევან  ქუთათელაძე, ქართველი მეფეების დამოკიდებულება ქვემო ქართლის მიწებისადმი XI-XIIსს-ში, თბილისი, საქ-ოს მეცნ-თა აკადემია, არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი, დმანისის ისტორიულ-არქეოლოგიური განყოფილება, თბ., 2005, გვ. 3-15
38.  ქეთევან  ქუთათელაძე, გოგარენე/გუგარქი სომხური საისტორიო წყაროების მიხედვით,  თბილისი, საქ-ოს მეცნ-თა აკადემია, არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი, დმანისის ისტორიულ-არქეოლოგიური განყოფილება , თბ., 2005, გვ. 3-18
39.  ქეთევან  ქუთათელაძე, კონფესიური ვითარება ქვემო ქართლში, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები, V, “მემატიანე”, თბ., 2002, გვ. 32–91
40.  ქეთევან  ქუთათელაძე, ერთი მცერე ანონიმური ქრონიკა და X-XII სს-ის საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი საკითხი, ახალგაზრდა ისტორიკოსთა შრომების კრებული მიძღვნილი ნოდარ (ნუკრი ) შოშიაშვილისადმი, “თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა”, თბ., 2002, გვ.103-128
41.  ქეთევან  ქუთათელაძე, ბიზანტია-სომხეთ-საქართველოს კონფესიური ურთიერთობის ისტორიიდან (X-XII სს), “საქართველო და ქრისტიანობა”,
“მემატიანე “, თბ., 2001, გვ. 94-104
42.  ქეთევან  ქუთათელაძე, ბაღვაშთა საგვარეულოს როლი ქვემო ქათლის მიწების დაცვის საქმეში, კავკასიოლოგიური ძიებანი, კავკასიის მაცნე, # 2, “ინტელექტი”, თბ.,2000, გვ. 129-134
43.  ქეთევან  ქუთათელაძე, ტაშირ-ძორაგეტის სამეფო X საუკუნის ბოლოსა და XI საუკუნის I ნახევარში, დმანისი, II, “მეცნიერება “, თბ., 2000, გვ. 198-213
44.  ქეთევან  ქუთათელაძე, ქვემო ქართლის მიწებისათვის ბრძოლის ისტორიიდან, “მესხეთი” III, “თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა”, თბ., 2000, გვ. 121-139
45.  ქეთევან  ქუთათელაძე, სამშვილდის საერისთაო ქვეყანა „ქართლის ცხოვრების“ მონაცემების მიხედვით, აკადემიკოს სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბ., 2000, გვ. 53–58
46.  ქეთევან  ქუთათელაძე, ორბელთა გვარის წარმომავლობა, “მესხეთი” II, “თბილისის უნივერსიტეტის  გამომცემლობა”,  თბ., 1998, გვ. 16-31
47.  ქეთევან  ქუთათელაძე, ტაშირ-ძორაგეტის სამეფოს კვირიკიან მეფეთა სახელწოდებები და ტიტულატურა, სმამ, 156, #1, “მეცნიერება”, თბ., 1997გვ. 186-191 (ქართულად), გვ. 161-164 (ინგლისურად)
48.  ქეთევან  ქუთათელაძე, ბრძოლა ქვემო ქართლის მიწებისათვის, განთიადი, 5-6,  გ. ტაბიძის სახ-ის სააქციო საზოგადოება “სტამბა”, ქუთ., 1996გვ.176-181
49.  ქეთევან  ქუთათელაძე, ეპისკოპოსი ანტონ თოჳლაის ძე, “ცისკარი”, თბ., 1996, #11-12, გვ. 156-158
50.  ქეთევან  ქუთათელაძე, From the History of Struggle between Feudal Families in the Second Half of the  XII  Century, Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, V. 154, 2,  “მეცნიერება”, თბ., 1996, გვ. 315-319


ენების ცოდნა - ქართული (მშობლიური), ინგლისური (კარგად), რუსული (კარგად), სომხური (ძველი და ახალი) (საშუალოდ)

საკონტაქტო ინფორმაცია - ელ-ფოსტა:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Additional information