დაბადების თარიღი - 12 სექტემბერი, 1972 წელი
განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1995 წ.)
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს და კავკასიის ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები

 


სამეცნიერო შრომები

2011-2015 წლები


მონოგრაფიები:

1. ნარკვევები ქართულ-ბალტიური ურთიერთობის ისტორიიდან, თბილისი, 2011 (260 გვერდი), ქართულ ენაზე, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე, გამოცემულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეგიდით;

2. История взаимоотношений грузинского и черкесского народов, Тбилиси, 2014 (180 გვერდი), რუსულ ენაზე, გამოცემულია საქართველოს კულტურის სამინისტროსთან არსებული ჩერქეზული კულტურის ცენტრის ეგიდით;

3. Ieskats Gruzijas un Baltijas tautu attiecību vēsturē, Rīga, 2015 (183 გვერდი), ლატვიურ ენაზე, გამოცემულია ლატვიის კულტურის სამინისტროს ეგიდით;

4. Очерки истории грузино-балтийских взаимоотношений, Рига, 2015 (624 გვერდი), რუსულ ენაზე, გამოცემულია ლატვიის მეცნიერებათა აკადემიისა და ლატვიის უნივერსიტეტის ისტორიის ინსტიტუტის ეგიდით;

 

სტატიები:

5. ქართულ-ბალტიური ურთიერთობა II მსოფლიო ომის დროს (1939-1945 წწ.), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. I, გამომცემლობა „მერიდიანი”, თბ., 2011, გვ. 257-283, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
6. ქართველი გენერლები ბალტიისპირეთში (XVIII საუკუნის მიწურულიდან - XX საუკუნის ოციან წლებამდე), ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილების სამეცნიერო შრომათა კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები”, ტ. IX, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბ., 2011, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე, გვ. 53-63, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
7. პირველი ქართველი ჰერალდიკოსი და ნუმიზმატი მეფე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. II, გამომცემლობა „მერიდიანი”, თბ., 2011, გვ. 299-306, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
8. უფლისწულ პაატა ვახტანგის ძის შეთქმულებაში ჩაბმულ ქართლელ ფეოდალთა ვინაობის საკითხისათვის, გორის სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრის სამეცნიერო შრომათა კრებული, # 1, გორი, 2011, გვ. 171-193;
9. იტალიის მმართველ წრეებთან ქართველთა ურთიერთობის ისტორიიდან (XX საუკუნის პირველი ნახევარი), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტი, წელიწდეული „ქართული დიპლომატია“, ტ. XIV, გამომცემლობა „არტანუჯი“, თბ., 2011, გვ. 201-221; რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
10. საქართველოს თანამედროვე ფულადი ნიშნების გარეგნული მხარის რეფორმირებისათვის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. III, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2011, გვ. 375-384;
11. აფშართა დინასტიის წარმომადგენლებზე ქართველთა ქორწინებების ისტორიიდან, „საისტორიო კრებული“, წელიწდეული, ტ. I, გამომცემლობა „მხედარი“, თბ., 2011, გვ. 75-82;
12. პოლონეთი და პოლონელები გამოჩენილ ქართველ მოღვაწეთა თვალით (XIX საუკუნის ოციანი წლებიდან - XX საუკუნის ოციან წლებამდე), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტი, წელიწდეული „ქართული დიპლომატია“, ტ. XV, გამომცემლობა „არტანუჯი“, თბ., 2011, გვ. 571-584; რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
13. ქართულ-ბალტიური სოლიდარობის ისტორიიდან (XX საუკუნის მეორე ნახევარი), ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილების სამეცნიერო შრომათა კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, ტ. X, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბ., 2011, გვ. 157-177, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
14. ექვთიმე თაყაიშვილის წინაპრები და ოჯახური გარემო, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. IV, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2011, გვ. 285-296, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
15. Польша и поляки глазами выдающихся грузинских деятелей (с начала XIX века – до 20-ых годов XX века), Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Vol. LVIII, 1, Sectio G, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 2011, ss. 75-86;

16. ქართულ წყაროებში პოლონეთისა და ბალტიისპირეთის შესახებ დაცული ცნობები (XVIII საუკუნე), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის მიერ გამოცემული სამეცნიერო შრომათა კრებული „ქართული წყაროთმცოდნეობა“, ტ. XIII-XIV, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბ., 2011/2012, გვ. 97-102, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
17. From the History of Georgian-Ossetian military collaboration (the second half of XVIII Century), „Pro Georgia”, Journal of Kartvelological Studies, Centre for East European Studies, Faculty of Oriental studies University of Warsaw, Warsaw, 2012, # 22, pp. 163-176;
18. ქართულ-ლიტვური ურთიერთობის ისტორიიდან (XX საუკუნის პირველი ოცწლეული), გორის სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრის სამეცნიერო შრომათა კრებული, # 3, გორი, 2012, გვ. 65-77, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
19. მეფე დავით IV აღმაშენებლის ასახვა ქართულ სახელმწიფო და სამხედრო სიმბოლიკაში (XVIII-XX საუკუნეები), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, სპეციალური დამატება, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2012, გვ. 107-119, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
20. ოსმალეთში დაბანაკებული „ქართული ლეგიონის“ ფულის ნიშნები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, სპეციალური გამოშვება: „კლარჯეთისა დიდებულთა უდაბნოთა“, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2012, გვ. 151-158, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
21. Грузинские Белогвардейцы, Научно-практический журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики». Серия «Гуманитарные науки», № 4-5, типография “Копи-принт”, Москва, 2012, стр. 32-39, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
22. შიდადინასტიური ქორწინებანი ბაგრატიონთა იმერეთისა და ქართლ-კახეთის შტოების წარმომადგენლებს შორის (XVI-XVIII საუკუნეები), სამეცნიერო შრომათა კრებული „პოეტური სულის მეცნიერი”, მიძღვნილი პროფესორ გიორგი ნადირაძის 80 წლისთავისადმი, თბ., 2012, გვ. 60-70, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
23. ინდოეთისა და პაკისტანის სახელმწიფო მოღვაწეებთან ქართველთა ურთიერთობის ისტორიიდან (XX საუკუნის 50-70-იანი წლები), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. V, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2012, გვ. 329-347, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
24. პოლონელების მიმართ ქართველ სახელმწიფო, პოლიტიკურ და საზოგადო მოღვაწეთა დამოკიდებულების ისტორიიდან (XIX-XX საუკუნეები), ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილების სამეცნიერო შრომათა კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, ტ. XI, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბ., 2012, გვ. 129-142, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
25. Crown Prince of Georgia David Bagrationi (1767-1819) as a legislator, „Polska myśl prawnicza w XIX i XX wieku” („Polish legal science in XIX and XXth century”), Katedra Teorii Bezpieczenstwa Wydzialu Prawa i Administracji Universitetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod redakcją P. Majera, M. Seroki, K. M. Wojciechowskiego, Olsztyn, 2012, ss. 101-106;
26. საქართველო და სხვა ქვეყნები რუსეთის იმპერატორთა ტიტულატურაში და მათი ჰერალდიკური სიმბოლიკა იმპერიის სახელმწიფო გერბში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. VI, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2012, გვ. 251-259, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
27. ახალი მასალა კახეთის მეფეების ალექსანდრე II-ისა და დავით I-ის სვანეთთან კავშირის ისტორიისათვის, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული „ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომები“, ტ. XII-XIII, მიეძღვნა პროფესორ თამაზ ბერაძის დაბადებიდან 75 წლის იუბილეს, „თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა“, თბ., 2012/2013, გვ. 81-84, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
28. Должностной аппарат Восточногрузинского Царства по проекту царевича Иоанна Георгиевича Багратиони (конец XVIII века), «Dzieje biurokracji». Tom V, część 1. Redakcja: Andrzej Gaca, Artur Górak, Zbigniew Naworski, Lublin-Toruń-Włocławek, 2013, ss. 213-226;
29. ლავრენტი ბერია რამდენიმე თანამედროვის თვალით, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილების სამეცნიერო შრომათა კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, ტ. XII, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბ., 2013, გვ. 371-393, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
30. 1765 წლის შეთქმულების მონაწილეთა იდენტიფიკაციისათვის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. VII, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2013, გვ. 155-184, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
31. ზურაბ ავალიშვილის ბიოგრაფიის ცნობილი და უცნობი ფურცლები, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტი, წელიწდეული „ქართული დიპლომატია“, ტ. XVI, გამომცემლობა „არტანუჯი“, თბ., 2013, გვ. 379-397, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
32. Coverage of The tragedy of the Circassian People in Contemporary Georgian Public Thought (later half of the 19th century), „Pro Georgia”, Journal of Kartvelological Studies, Centre for East European Studies, Faculty of Oriental studies University of Warsaw, Warsaw, 2013, № 23, pp. 205-214;
33. Об одной грузинской фамилии дагестанского происхождения, Сборник научных трудов Института кавказоведения Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили «Кавказовкдческие разыскания», «Издательство Тбилисского государственного университета», Тбилиси, 2013, стр. 29-32, Резюме на английском языке (в соавторстве с академиком Автандилом Арабули);
34. საქართველოს და ბალტიის ქვეყნების ერთა ლიგაში მიღების საკითხი (1920 წ.), სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული „ზურაბ პაპასქირი – 60”, მიძღვნილი პროფესორ ზურაბ პაპასქირის დაბადების 60 წლისთავისადმი, თბ., 2013, გვ. 480-485, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
35. Из истории грузино-осетинского военного сотрудничества (Вторая половина ХVIII века), ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილების სამეცნიერო შრომათა კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, ტ. XIII, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბ., 2013, გვ. 96-110, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
36. Некоторые аспекты проекта модернизации государственного строя Восточногрузинского царства, созданного накануне формирования местной администрации Российской империи, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. VIII, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2013-2014, გვ. 360-374;
37. ავალიშვილთა საგვარეულო და მისი გამოჩენილი წარმომადგენლები, სამეცნიერო შრომათა კრებული „ქართული წყაროთმცოდნეობა“, ტ. XV-XVI, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბ., 2013/2014, გვ. 227-236, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
38. Из истории грузино-дагестанского военного сотрудничества (На рубеже ХVIII-XIX веков), ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილების სამეცნიერო შრომათა კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, ტ. XIV, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბ., 2014, გვ. 189-204, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
39. უცნობი სტალინი (დაკვირვებანი მის წარმომავლობაზე, გარეგნობასა და პიროვნულ ხასიათზე), ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილების სამეცნიერო შრომათა კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, ტ. XIV, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბ., 2014, გვ. 288-325, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
40. Отражение трагедии черкесского народа в грузинском общественном мышлении (Вторая половина ХIХ века), სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული „გივი წულაია – 80“, მიძღვნილი პროფესორ გივი წულაიას დაბადების 80 წლისთავისადმი, თბ., 2014, გვ. 263272, რეზიუმეები ინგლისურ და ქართულ ენებზე;
41. ქართულ-ლატვიური ურთიერთობის ისტორიიდან, სამეცნიერო რედაქტორის ბოლოსიტყვაობა, რომელიც ერთვის ლატვიელი ისტორიკოსების, პროფესორების ილგვარს ბუტულისისა და ანტონი ზუნდას წიგნს: „ლატვიის ისტორია“ (ქართულ ენაზე), თბ., 2014, გვ. 234-256;
42. Грузинские генералы в вооруженных силах Российской империи: эпизоды из истории отношений Грузии и Балтийских земель (XVII – начало ХХ вв), «Кавказ и глобализация», Журнал социально-политических и экономических исследований, Институт стратегических исследований Кавказа, CA&CC Press, Швеция, Том 8, Выпуск 3-4, 2014, стр. ;
43. წმიდა ექვთიმე ღვთისკაცის წინაპრები და ოჯახური გარემო, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტის მიერ გამოცემული სამეცნიერო შრომათა კრებული: „დიდი ექვთიმე“, აკადემიკოს როინ მეტრეველის რედაქციით, გამომცემლობა „არტანუჯი“, თბ., 2014, გვ. 47-55, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
44. Отражение Польшы и поляков в грузинском общественном мышлении (с начала ХVIII века – до 60-ых годов ХХ века), ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილების სამეცნიერო შრომათა კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, ტ. XV, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბ., 2014, გვ. 153-188, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
45. Сведения о Польше и странах Балтии, сохраненные в грузинских источниках XVIII века, «Studia Prawnoustrojowe», Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji, Olsztynie, 2014, стр. 95-100;
46. ივანე ჯავახიშვილის ბიოგრაფიის ნაკლებადცნობილი და უცნობი ფურცლები, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის „მაცნე“, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, თბ., 2015, # 1, გვ. 196-213, რეზიუმეები ინგლისურ და რუსულ ენაზე;
47. ბაგრატიონთა შიდადინასტიური ბრძოლისა და საქართველოში საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობის ისტორიიდან (XVIII საუკუნე), თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის მიერ გამოცემული სამეცნიერო შრომათა კრებული: „სამართლისა და პოლიტიკური აზროვნების ისტორიის ნარკვევები“, წიგნი III, კრებული ეძღვნება იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ ივანე სურგულაძის ნათელ ხსოვნას, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2015, გვ. 667-719;
48. ქართულ-ებრაული მეგობრობის ისტორიის ბრწყინვალე ფურცელი, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული სამეცნიერო შრომათა კრებული: „ელდარ მამისთვალიშვილი – 75“. კრებული ეძღვნება პროფესორ ელდარ მამისთვალიშვილის დაბადების 75 წლისთავს, გამომცემლობა „ჯეოპრინტი“, გორი, 2015, გვ. 421-440;
49. ირანის ბოლო სამეფო დინასტია და ქართველები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. IX, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2015, გვ. 278-315, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
50. ვახტანგ VI-ის მოღვაწეობის ასახვა საზოგადოებრივ აზროვნებაში (ზოგიერთი ასპექტი), ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილების სამეცნიერო შრომათა კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, ტ. XVI, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბ., 2015, გვ. 94-106, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
51. ქართველი და ყარაჩაელ-ბალყარელი ხალხების ურთიერთობის ისტორიიდან (XIX საუკუნიდან - XX საუკუნის შუახანებამდე), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტი, წელიწდეული „ქართული დიპლომატია“, ტ. XVII, გამომცემლობა „არტანუჯი“, თბ., 2015, გვ. 146-161, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
52. იაპონიის ასახვა ქართულ საზოგადოებრივ აზროვნებაში (XVIII საუკუნის დასაწყისიდან – XX საუკუნის პირველი მესამედის ჩათვლით), ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილების სამეცნიერო შრომათა კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, ტ. XVII, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბ., 2015, გვ. 210-223, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;

 

კონფერენციების მასალების კრებულებში გამოქვეყნებული მოხსენებები:

53. პანკისის ხეობის პირველი მკვლევარი – მათე ალბუთაშვილი, მასალების კრებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრის მიერ ორგანიზებული V საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმისა, რომელიც გაიმართა 2006 წლის 21-24 მაისს, იმავე უნივერსიტეტში, თბ., 2011, გვ. 125-132, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
54. Новые источники по истории грузино-норманнских взаимоотношений (XI век), Материалы международной научной конференции: “Археология, этнология, фольклористика Кавказа” (Тбилиси-Гори-Батуми, 27-30 сентября 2010 года). Организаторы конференции: “Фонд Кавказа”, “Комиссия по научному сотрудничеству со странами Кавказа” Национальной Академии Наук Грузии, Центр археологии имени Отара Лорткипанидзе Национального Музея Грузии, Тб., 2011, стр. 102-104;
55. Из истории происхождении рода князей Абхази, Материалы международной научной конференции: “Археология, этнология, фольклористика Кавказа” (Тбилиси-Гори-Батуми, 27-30 сентября 2010 года). Организаторы конференции: “Фонд Кавказа”, “Комиссия по научному сотрудничеству со странами Кавказа” Национальной Академии Наук Грузии, Центр археологии имени Отара Лорткипанидзе Национального Музея Грузии, Тб., 2011, стр. 375-376;
56. Малоизвестные страницы истории грузино-дагестанских взаимоотношений (первое двадцатилетие XX века), Материалы международной научной конференции: “Археология, этнология, фольклористика Кавказа” (Тбилиси-Гори-Батуми, 27-30 сентября 2010 года). Организаторы конференции: “Фонд Кавказа”, “Комиссия по научному сотрудничеству со странами Кавказа” Национальной Академии Наук Грузии, Центр археологии имени Отара Лорткипанидзе Национального Музея Грузии, Тб., 2011, стр. 377-385;
57. ქართლ-კახეთის სამეფოს სატახტო ქალაქის დასახელება ქართულ სამართლის ძეგლებში (XVIII საუკუნის მიწურული), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ჟურნალი „სამართლის ჟურნალი“, სპეციალური გამოცემა, სამართლის ისტორიის საკითხები. თსუ იურიდიული ფაკულტეტის მიერ 2011 წლის 27-28 აპრილს ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 2012, გვ. 70-75, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
58. ქართულ-ჩერქეზული დინასტიური კავშირების ისტორიიდან (XVI-XIX საუკუნეები), მასალების კრებული ჩერქეზული კულტურის ცენტრისა (საქართველო) და საერთაშორისო ჩერქეზული საბჭოს მიერ 2012 წლის 12-13 ივლისს ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმისა: „ქართულ-ჩერქეზული ეკოკულტურული გარემო“, თბ., 2012, გვ. 91-96;
59. Образ черкеса в грузинской художественной литературе, Материалы VIII международной научной конференции, посвященной памяти профессора З. И. Керашевой “Актуальные проблемы общей и адыгской филологии” (Майкоп, 16-17 мая 2013 г.). Организаторы конференции: Министерство образования и науки Республики Адыгея, Адыгейский государственный университет, Майкоп, 2013, стр. 149-152;
60. დაღესტნური წარმომავლობის ერთი ქართული გვარის შესახებ, მასალების კრებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მიერ 2013 წლის 23-26 ოქტომბერს ორგანიზებული კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესისა თემაზე: „მულტიკულტურალიზმი და ტოლერანტობა კავკასიაში“, „თსუ გამომცემლობა“, თბ., 2013, ქართულ (გვ. 16-18) და რუსულ (გვ. 325-327) ენებზე (აკადემიკოს ავთანდილ არაბულთან თანაავტორობით);
61. კათოლიკოს-პატრიარქ მელქისედეკ III-ის ბიოგრაფიისათვის, მასალების კრებული ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრისა და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების მიერ ორგანიზებული VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციისა თემაზე: „ჩვენი სულიერების ბალავარი“, რომელიც გაიმართა 2015 წლის 17-18 აპრილს ამავე უნივერსიტეტში, ტ. VII, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბ., 2015, გვ. 415-421, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
62. ქართლ-კახეთის სამეფოს ჯარში ოსების სამსახურის ისტორიიდან, მასალების კრებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციისა თემაზე: „ქართულ-ოსური ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივები თანამედროვე ჭრილში“, რომელიც გაიმართა 2015 წლის 13-15 ოქტომბერს, ამავე უნივერსიტეტში, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბ., 2015, გვ. 286-300, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე;
63. ბალტიის ქვეყნების ასახვა ქართული ემიგრაციის საზოგადოებრივ აზროვნებაში (XX საუკუნე), მასალების კრებული საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს საპატრიარქოს მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესისა თემაზე: „ქართველოლოგიის პრობლემები და პერსპექტივები“, რომელიც გაიმართა 2015 წლის 10-13 ნოემბერს, ამავე დაწესებულებებში, თბ., 2015, ქართულ (გვ. 176) და ინგლისურ (გვ. 221-222) ენებზე;
64. Latvian Pharmacist and Physician Family Voldeits and their Connection with Georgia, მასალების კრებული ქ. რიგის (ლატვია) პაულ სტრადინშის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციისა, რომელიც გაიმართა 2016 წლის 17-18 მარტს, იმავე უნივერსიტეტში, რიგა, 2016, ინგლისურ ენაზე (გვ. 353).


ენების ცოდნა - რუსული (კარგად), ინგლისური (საშუალოდ)


საკონტაქტო ინფორმაცია- ელ-ფოსტა:  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Additional information