დაბადების თარიღი - 30 ივნისი, 1955 წელი
განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1977 წ.)
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორიის წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული პრობლემების კვლევა , ქართული იდენტობის ისტორია

 

 სამეცნიერო ნაშრომები

სულ 161 ზე მეტი პუბლიკაცია, მათ შორის, 1999 - 2010 წლებში გამოქვეყნებული აქვს შემდეგი ნაშრომები (შერჩევით)

· მ. ჩხარტიშვილი. ქართველთა მოქცევა და ახალი ეროვნული იდეოლოგიის ჩამოყალიბება. მესხეთი III (საისტორიო კრებული). თბილისი–ახალციხე: თსუ, 6 17 (1999).

· მ. ჩხარტიშვილი. ცნობები სამოელ მთავარეპისკოპოსის შესახებ ძველ ქართულ ჰაგიოგრაფიულ და საისტორიო მწერლობაში. ქართული წყაროთმცოდნეობა IX. თბილისი: მემატიანე, 53-66 (2000).

· M. Chkhartishvili. Non-native ecclesiastics of Georgian Church: St. David from Gareji. Meskheti IV (Collection of historical papers). Tbilisi–Akhaltsikhe: TSU, 36-47 (2001).

· მ. ჩხარტიშვილი. ქართლის მოქცევის ისტორია ეთნიკურობის კვლევის პრობლემატიკის თვალთახედვით. ეთნიკურობა და ნაციონალიზმი I (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული ინსტიტუტთაშორისო სემინარის მასალები). თბილისი: ინტელექტი, 32-47 (2002).

· М. Чхартишвили. Женщины на перекрестке идеологических эпох (История обращения Грузин в христианство в свете гендерной проблематики). Месхети V (Исторический сборник). Тбилиси–Ахалцихе: ТГУ, 15-24 (2002).

· მ. ჩხარტიშვილი. საქართველოს ეკლესიის უძველესი ისტორია XXI საუკუნის გადასახედიდან. არტანუჯი, # 11, 79-86 (2003).

· M. Chkhartishvili. Informative value of hagiographical sources for study of ethnic identity. Caucasica (The Journal of Caucasian Studies), № 7, 57-73 (2003).

· მ. ჩხარტიშვილი. ენტონი დ. სმითი. ნაციონალიზმი: თეორია, იდეოლოგია, ისტორია (თარგმანი ინგლისურიდან, ქართული ტექსტის რედაქტორი რ. ამირეჯიბი–მალენი). თბილისი: ქესც, 242 გვ. (2004).

· მ. ჩხარტიშვილი. როდის და სად შეიქმნა “წმინდა კოსტანტი ქართველის ცხოვრებისა და წამების” კიმენური რედაქცია და ვინ არის მისი ავტორი? ქართული წყაროთმცოდნეობა X. თბილისი: მემატიანე, 82-94 (2004).

· მ. ჩხარტიშვილი. ქართული ჰაგიოგრაფიის წყაროების პუბლიკაციის ისტორიიდან (მიხაილ საბინინის “საქართველოს სამოთხე”). ქართული წყაროთმცოდნეობა X. თბილისი: მემატიანე, 215-242 (2004).

· მ. ჩხარტიშვილი. “წმ. ევსტათი მცხეთელის მარტვილობა” და VI-VII სს საქართველოს პოლიტიკური ისტორიის საკითხები. პოლემიკური ნარკვევი. თბილისი: ინტელექტი, 144 გვ. (2005).

· მ. ჩხარტიშვილი. ქართული იდენტობის მთავარი მარკერი. საქართველო ათასწლეულთა გასაყარზე. თბილისი: არეტე, 227-241 (2005).

· М. Чхартишвили. Идеология национализма и его универсалии в грузинской среде. Национализм (Популярная книга для чтения). Тбилиси: ГФСМИ, 28 40 (2006).

· მ. ჩხარტიშვილი. წმიდა მამა გიორგი მთაწმიდელი და ქართული იდენტობის სამანები XI საუკუნეში. ქართული წყაროთმცოდნეობა XI. თბილისი: მემატიანე, 87 101 (2006).

· მ. ჩხარტიშვილი. თვითდასახელება როგორც ქართული იდენტობის მარკერი. ქართული წყაროთმცოდნეობა XI. თბილისი: მემატიანე, 204-218 (2006).

· М. Чхартишвили. Средневековое грузинское общество в свете гендерной проблематики. Женщины-лидеры в обществе: Прошлое, настоящее, будущее. Шефаим: МАШАВ, 21-27 (2007).

· М. Чхартишвили. Штрихи к ментальному портрету средневекового грузинского общества: Мцхета как новый Иерусалим. Женщины-лидеры в обществе: Прошлое, настоящее, будущее. Шефаим: МАШАВ, 46-60 (2007).

· მ. ჩხარტიშვილი. ჰიეროტოპია წმინდა ნინოს ცხოვრებაში (ლიმინალური სივრცის ხატი). ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. თბილისი: ნეკერი, 322-328 (2007).

· მ. ჩხარტიშვილი. ნაციონალიზმის იდეოლოგიის უნივერსალიები ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებასა და საზოგადოებრივ მოღვაწეობაში. ილია ჭავჭავაძე 170 (საიუბილეო კრებული). თბილისი: ქლი, 215 243 (2007).

· მ. ჩხარტიშვილი. ქრისტიანობა, როგორც ქართული იდენტობის მარკერი. ლოგოსი IV, 15-24 (2007).

· М.С. Чхартишвили. Мцхета как новый Иерусалим: Иеротопия «Жития св. Нино». Новые Иерусалимы: Перенесение Сакральных пространств в христианской культуре (Материалы международного симпозиума). Москва: Индрик, 96 99 (2006).

· მ. ჩხარტიშვილი. ნაციონალიზმის იდეოლოგიის უნივერსალიები ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებასა და საზოგადოებრივ მოღვაწეობაში. ილია ჭავჭავაძე 170 (საიუბილეო კრებული). თბილისი: სგმს, 26 27 (2007).

· მ. ჩხარტიშვილი. ქართული ერთობა რელიგიური მოქცევის ეპოქაში (ჰიეროტოპიული პროექტი “მცხეთა – ახალი იერუსალიმი”). საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები IX. თბილისი: უნივერსალი, 122 130 (2008).

· მ. ჩხარტიშვილი. პასუხის პასუხის პასუხი აკადემიკოს დავით მუსხელიშვილს: XXI საუკუნის საქართველოში ისტორიული მეცნიერების განვითარების პრობლემები VI VII საუკუნეების საქართველოს პოლიტიკური ისტორიის თაობაზე დებატების ფონზე. საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები IX, თბილისი: უნივერსალი, 192 202 (2008).

· M. Chkhartishvili. Catholicism and identity: Georgian case. Studies in medieval history of Georgia IX, Tbilisi: Universal, 220‑222 (2008).

· M. Chkhartishvili. On Georgian identity religious marker. Studies in medieval history of Georgia IX. Tbilisi: Universal, 223‑227 (2008).

· M. Chkhartishvili. The Byzantine Emperor Constantine X Ducas in recollection of Georgian monk. Studies in medieval history of Georgia IX. Tbilisi: Universal, 228‑233 (2008).

· მ. ჩხარტიშვილი. “წმინდა ნინოს ცხოვრება” და ისტორიული მეცნიერების თანამედროვე პრობლემატიკა: ეთნიკურობა, ჰიეროტოპია, გენდერი. წმინდა ნინო I (სამეცნიერო კრებული). თბილისი: არტანუჯი, 423 453 (2008).

· მ. ჩხარტიშვილი. დედა – ნინო და მეფე მირიანის რელიგიური რეფორმა. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები III. ბათუმი: გამომცემლობა “შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, 53 76 (2008).

· მ. ჩხარტიშვილი. ქართული ეთნიე რელიგიური მოქცევის ეპოქაში, თბილისი: კავკასიური სახლი, გვ. 172 (2009).

· მ. ჩხარტიშვილი. სახეები საქართველოს წარსულიდან, თბილისი: უნივერსალი, გვ. 92 (2009).

· M. Chkhartishvili. On Georgian Identity and Culture (Nine international presentations by Professor M. Chkhartishvili). Tbilisi: Universal, 136 p. (2009).

· მ. ჩხარტიშვილი. ნაციონალური იდენტობა: საკითხის თეორიული ასპექტი და ქართული გამოცდილების კვლევის ძირითადი პრობლემები. კულტურათა დიალოგი და დიასპორა (საერთაშორისო კონფერენცია “დიასპორას როლი კულტურათა დიალოგში”). თბილისი: საქართველოს მაცნე, 95 100 (2009).

· M. Chkhartishvili. National identity and diaspora: Theoretical aspect of ussue and main problems of the Georgian experience’ research. Cultural Dialogue and Diaspora (International Conference “Cultural Dialogue and the Role of Diaspora”). Tbilisi: Sakartvelos Matsne, 95‑100 (2009).

· მ. ჩხარტიშვილი და ქ. მანია. ქართული ერთობის სოციალური “სიცოცხლის” ერთი თვე ანუ დაკვირვება ქართველთა კონსოლიდაციის პროცესზე 1878 წლის “ივერიის ” 10 ნომრის მიხედვით. ქართული წყაროთმცოდნეობა XII. თბილისი: უნივერსალი, 159 188 (2010).

· მ. ჩხარტიშვილი და ქ. მანია. ქართული იდენტობის ენობრივი მარკერი პრემოდერნულ ხანაში და ნაციონალური კონსოლიდაციის ეპოქაში. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენა და კულტურა” (შრომები). ქუთაისი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 472 483 (2010).

· მ. ჩხარტიშვილი და ქ. მანია. ქართველთა ეროვნული კონსოლიდაციის პროცესის ასახვა ქართულ ბეჭდურ მედიაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “დიდაჭარობა” (მასალები). თბილისი: სეზანი, 318 319 (2010).

ენების ცოდნა - ქართული (მშობლიური), რუსული (თავისუფლად), ინგლისური (კარგად), ფრანგული (საშუალოდ), ძველი სომხური (ლექსიკონის დახმარებით), ძველი ბერძნული (ლექსიკონის დახმარებით)

საკონტაქტო ინფორმაცია - ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Additional information