დაბადების თარიღი - 1 აგვისტო, 1961 წელი
განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1983 წ.)
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს ისტორია (ანტიკური ხანა და შუა საუკუნეები), ნუმიზმატიკა

  შრომები

იგნები და ბროშურები

1.    ქართული ეთნოკულტურა და დასავლეთი. პოლიტიკური მიმართებანი (ინგლ. რეზ). თბ.  1993 (40 გვ. A5)
2.    კოლხეთი, იბერია და პონტოს სამეფო ნუმიზმატიკური მასალების მიხედვით (რუს. და ინგლ. რეზ). თბ. 1993 (200 გვ. A5)
3.    საქართველო და დასავლეთი ნუმიზმატიკური მასალების მიხედვით. წ. I-II. (ინგლ. რეზ.). თბ. 1995 (188 გვ. A5)
4.    ლევიათანი, ანუ კაპიტალიზმის პერსპექტივები საქართველოში
(ინგლ. რეზ.). თბ. 1996 (10 გვ. A5)
5.    ჩრდილოეთი და სამხრეთი, ანუ მართლმადიდებელი სამყაროს სოციალ-დემოკრატიული კონვერსია (ინგლ. რეზ.). თბ. 1996 (8 გვ. A5)
6.    Православный Мир. Тб. 1996 (8 გვ. A5)
7.    ციკლური დიალექტიკა და ხელოვნების ფილოსოფიის საკითხები.
The Cyclic Dialectics. Tb. 1996 (24 გვ. A5)
ციკლური დიალექტიკა და პორტრეტული ექსპრესიონიზმი (ინგლ., გერმ., რუს. პარალელური ტექსტებით). თბ. 1996 (თანაავტ. ნ. სილაგაძე) (64 გვ. A5)  
ციკლური დიალექტიკა, სახვითი ხელოვნება და თემის კატეგორია (ინგლ., გერმ., რუს. პარალელური ტექსტებით). თბ. 1996 (თანაავტ. ნ. სილაგაძე) (48 გვ. A5)
ციკლური დიალექტიკა და არქიტექტურის განვითარების ძირითადი ეტაპები (ინგლ., გერმ., რუს. პარალელური ტექსტებით). თბ. 1996 (თანაავტ. ნ. სილაგაძე) (44 გვ. A5)
ციკლური დიალექტიკა და ქალაქის დაგეგმარების ძირითადი პრინციპები (ინგლ., გერმ., რუს. პარალელური ტექსტებით). თბ. 1996 (თანაავტ. ნ. სილაგაძე) (30 გვ. A5)
ციკლური დიალექტიკა, სახვითი ხელოვნება და ტიპის კატეგორია (ინგლ., გერმ., რუს. პარალელური ტექსტებით). თბ. 1997 (თანაავტ. ნ. სილაგაძე) (24 გვ. A5)
ციკლური დიალექტიკა, არქიტექტურა და სტილის კატეგორია (ინგლ. და რუს. პარალელური ტექსტებით). თბ. 1998 (თანაავტ. ნ. სილაგაძე) (40 გვ. A5)
ციკლური დიალექტიკა და ხელოვნების ფილოსოფიის საკითხები. პროგრამა სპეცკურსში. თბ. 1998 (თანაავტ. ნ. სილაგაძე) (14 გვ. A5)
The Cyclic Dialectics and Philosophy of Art. Syllabus of Special Course. Tb. 1998 (თანაავტ. ნ. სილაგაძე) (14 გვ. A5)
8.    ქართული ეთნოკულტურული ევოლუცია და დასავლეთი ნუმიზმატიკური მასალების მიხედვით (ძვ. წ. VI ს.-1453 წ.) (ინგლ. რეზ.). თბ. 1997 (330 გვ. A5)
9.    საქართველო და გარე სამყარო (ინგლ. რეზ.). თბ. 1999 (68 გვ. A5)
10.    Georgia within the European Integration. Tb. 1999 (50 გვ. A5)
11.    Christianity and Mithraism. The Georgian Story. Tb. 1999 (24 გვ. A4)
12.    Georgia within the European Integration as Seen in Coinage. Tb. 1999 (32 გვ. A4)
13.    საქართველოს ისტორია: ქრონოლოგიური თუ თემატური პრინციპი? თბ. 2000 (თანაავტ. ნ. სილაგაძე) (106 გვ. A4)
14.    ატიკური ნახევარი მინა დიოსკურიიდან. ათენის პონტოური თალასოკრატია (ინგლ. პარალელური ტექსტით). თბ. 2000 (24 გვ. A5)
15.    შავი ზღვა – კონტაქტების ზონა. პროგრამა ინტერკულტურული სახელმძღვანელოსთვის (ინგლ. პარალელური ტექსტით). თბ. 2000 (ავტორთა კოლექტივი, კოორდინატორი თ. დუნდუა) (20 გვ. A5)
16.    Making of Europe. Tb. 2000 (12 გვ. A4)
17.    “ძელი ცხორებისაი” და მისი ვარიანტები. თბ. 2000 (10 გვ. A4)
18.    ქართლი, ეგრისი და საქართველო. ქართული სახელმწიფო 3000 წლისაა. თბ. 2001 (24 გვ. A5)
19.    საქართველო და გარე სამყარო. ინტერკულტურული სახელმძღ. XI კლ. თბ. 2001 (თანაავტ. ნ. სილაგაძე) (120 გვ. A4)
20.    North and South. Tb. 2001. Meridian Publishers. ელექტრონული ვერსია დევს ნატოს ვებ-საიტზე http://www.nato.int/acad/fellow/99-01/dundua.pdf. (72 გვ. A4)
21.    The Black Sea – Zone of Contacts. Tb. 2001 (ავტორთა კოლექტივი, კოორდინატორი თ. დუნდუა) (28 გვ. A4)
22.    ბაგადატი, ძე ბივრატისა (ინგლ. პარალელური ტექსტით). თბ. 2001 (12 გვ. A4)
23.    პუბლიკიუს აგრიპა, ფლავიუს დადე და ორმაგი მოქალაქეობა – არის თუ არა ეს მომავალი ევროპის მოდელი? (ინგლ. პარალელური ტესტით). თბ. 2002 (20 გვ. A5)
24.    კოლხური თეთრი და კოლხეთის ისტორიის ზოგიერთი საკითხი. თბ. 2002 (14 გვ. A5)
25.    Монетное Дело Грузии. Тб. 2002 (16 გვ.  A5)
26.    The British Kings and Their Money Issues. Tb. 2002 (16 გვ.  A5)
27.    სევასტოსები და მართლმადიდებელი სიმახია. დავით აღმაშენებელი და თეოდორე გაბრასი (ინგლ. პარალელური ტესტით). თბ. 2003 (44 გვ. A5)
28.    ფული საქართველოში (ინგლ. პარალელური ტესტი). თბ. 2003 (თანაავტორები: გ. დუნდუა, ნ. ჯავახიშვილი, ა. ერისთავი) (180 გვ. A4)
29.    Questions et Reponses. Tb. 2003 (44 გვ. A5)
30.    Publicius Agrippa, Flavius Dades and Dual Citizenship – a Pattern for Europe in Future? Georgia and the Roman Frontier Policy in the East. Tb. 2003 (20 გვ. A4)
31.    Об Одном Сведении Мовсеса Хоренаци. Тб. 2004 (28 გვ. A5)
32.    სიმონ მეფე და ღვთისმშობელ-პამაკარისტოსის ტაძარი კონსტანტინოპოლში (ინგლ. პარალელური ტესტით). თბ. 2004 (თანაავტორი ნ. სილაგაძე) (12 გვ. A5)
33.    The Black Sea – A History of Interactions. Teaching Pack on the Black Sea History. Council of Europe. Oslo. 2004 (ავტორთა საერთაშორისო კოლექტივი) (გამოიყენება როგორც საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელო სამაგისტრო პროგრამისთვის – European Studies) (144 გვ. A4)
34.    Ta Eis Heauton. The Black Sea. A History of Interactions. Teaching Pack on the Black Sea History (Council of Europe. Gyldendal Undervisning. Oslo. 2004) – Georgian Point of View. Tb. 2004 (8 გვ. A5)
35.    Грузинскому Государству 3000 Лет. Тб. 2004 (6 გვ. A5)
36.    Influx of the Roman Coins in Georgia. Tb. 2005 (16 გვ. A5)
37.    European Industrial Complexes of  I Cycle of Capitalism and the Georgian Western Affiliations. Historical and Numismatic Tale. Tb. 2005 (თანაავტორი ნ. სილაგაძე) (40 გვ. A5)
38.    რომაული ფული საქართველოში. თბ. 2006 (20 გვ. A5)  
39.    პონტოს და ლაზიკის მეფე ფლავიუს ჰანიბალიანე. აღმოსავლეთ რომი – დასაბამი და ადრეული ისტორია. თბ. 2006 (10 გვ. A4)
40.    Flavius Hanniballianus – King of Pontus and Lazica. Eastern Roman Empire – Early History. Tb. 2007 (8 გვ. A4)
41.    Feudal Georgia Revisited. Selected Epitomae by Tedo Dundua and Natia Phiphia. Tb. 2007 (გამოიყენება როგორც დამხმარე საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელო სამაგისტრო პროგრამისთვის – European Studies) (52 გვ. A4)
42.    ფრანკი ლიმიტანები ლაზიკაში. თბ. 2007 (თანაავტორი ლ. თავაძე) (8 გვ. A5)
43.    ოქროს საწმისის დაბრუნება – რუსული “მოთხრობა”. თბ. 2007 (8 გვ. A5)
44.    გაიოს იბერი – დოკუმენტურად დადასტურებული პირველი ქართველი ქრისტიანი. თბ. 2007 (8 გვ. A5)
45.    The Making of Europe. Tb. 2007 (18 გვ.  A5)
46.    “Iberka” – Where Did It Come from? Tb. 2007 (12 გვ. A5)
47.    ანტიკური და ფეოდალური ხანის საქართველოს ნუმიზმატიკა. დევიდ ლანგის წიგნის Studies in the Numismatic History of Georgia in Transcaucasia, New York, 1955 – ეპიტომა. თბ. 2007 (თანაავტორი თ. ქამუშაძე) (44 გვ. A4)
48.    მითრიდატე უმცროსი – იყო თუ არა ის რომის მოკავშირე? თბ. 2008 (12 გვ. A5)
49.    გნეუს პომპეუსის პორტრეტი და ქართული ნუმიზმატიკა. თბ. 2008 (8 გვ. A5)
50.    საქართველო და გარე სამყარო – ევროპის “შექმნა” და ევროპის ინტეგრაციის ისტორიული ფორმები. საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელო. (260 გვ. A5) (ელექტრონული ვერსიისთვის იხ. www.lib.ge)
დასავლეთი და აღმოსავლეთი. მასალები სალექციო კურსისთვის. I. თბ. 2007 (თანაავტორი ნ. ფიფია)
ისტორიოსოფიური შტუდიები. მასალები სალექციო კურსისთვის. II. თბ. 2007 (თანაავტორი ნ. ფიფია)
ციკლური დიალექტიკა. მასალები სალექციო კურსისთვის. III. თბ. 2008 (თანაავტორი ნ. ფიფია)
I ციკლის კაპიტალიზმი. მასალები სალექციო კურსისთვის. IV. თბ. 2008 (თანაავტორი ნ. ფიფია)
I ციკლის კაპიტალიზმი. მასალები სალექციო კურსისთვის. V. თბ. 2008 (თანაავტორი ნ. ფიფია)
ანტიკური საზოგადოების დაჩიხვა. მასალები სალექციო კურსისთვის. VI. თბ. 2009 (თანაავტორი ნ. ფიფია)
პრიმიტიული კომუნიზმი, პროტოფეოდალიზმი და ფეოდალიზმი. მასალები სალექციო კურსისთვის. VII. თბ. 2009 (თანაავტორი ნ. ფიფია)
ისტორიის პერიოდიზაციის საკითხისთვის. მასალები სალექციო კურსისთვის. VIII. თბ. 2009 (თანაავტორი ნ. ფიფია)
ციკლური დიალექტიკა. არქიტექტურის განვითარების ძირითადი ეტაპები და ქალაქის დაგეგმარების პრინციპები. მასალები სალექციო კურსისთვის. IX. თბ. 2009 (თანაავტორი ნ. ფიფია)
საქართველო და გარე სამყარო. სილაბუსი სალექციო კურსისთვის. თბ. 2005
51.    ანტიკური პერიოდის კავკასიის ნუმიზმატიკის საკითხები. თბ. 2009 (თანაავტორი გ. დუნდუა) (40 გვ. A5)
52.    კოლხეთი ძვ. წ. VI-IV სს. ბერძნული ახალშენები დასავლეთ საქართველოში. თბ. 2009 (50 გვ. A5)
53.    საქართველო და გარე სამყარო – ევროპის “შექმნა” და ევროპის ინტეგრაციის ისტორიული ფორმები. საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელო. I. თბ. 2009 (248 გვ. A 5) (თანაავტორი ნ. ფიფია)
54.    Грузинские монеты X-XII вв. как исторический источник. Тб. 2009 (გვ. 36 A 5)
55.    ΜΙΘΡΑΣ საქართველოში. თბ. 2010 (112 გვ. A 50) (თანაავტორი ნ. სილაგაძე)
56.    ჰელიოცენტრიზმი და I ციკლის კაპიტალიზმი. თბ. 2010 (24 გვ. A 4)
57.    XIII - XV საუკუნეების დასავლურქართული ემისიები. თბ. 2010 (თანაავტორი გ. დუნდუა) (60 გვ. A 5)
58.    მონეტა, როგორც პროპაგანდის საშუალება. გიორგი მესამის ფული. თბ. 2010 (22 გვ. A 4)
59.    XIV საუკუნის აღმოსავლურქართული ემისიები. თბ. 2010 (თანაავტორი გ. დუნდუა) (60 გვ. A 5)
60.    XV - XVI საუკუნეების ქართველ მეფე-მთავართა ემისიები. თბ. 2011 (თანაავტორი გ. დუნდუა) (60 გვ. A 5)
61.    ბიზანტიური პროვინციული ნუმიზმატიკა. გაბრასები და მათი სამონეტო ემისიები. თბ. 2011 (16 გვ. A 5)
62.    ქართული ნუმიზმატიკა. ნაწილი I. თბ. 2006 (თანაავტორი გ. დუნდუა) (312 გვ. A4); ქართული ნუმიზმატიკა. ნაწილი II. თბ. 2011 (236 გვ. A 4) (თანაავტორი გ. დუნდუა)
63.    Georgia within the European Integration.
Georgia within the European Integration. Part 1. Greeks and the Georgians. Tb. 2012 (50 გვ. A 5)
Georgia within the European Integration. Part 2. Romans and the Georgians. Tb. 2012 (50 გვ. A 5)
Georgia within the European Integration. Part 3. Byzantines and the Georgians. Tb. 2013 (122 გვ. A 5)
64.    Georgia within the European Integration. Graeco-Roman World, Byzantine Commomwealth, Orthodox Alliance and the Georgians. Tb. 2013 (236 გვ. A 5)
65.    დასავლეთ საქართველოს ჰეგემონი ლაზთა მეფე პაკორი. თბ. 2013 (16 გვ. A 5) (თანაავტორი აკ. ჩიქობავა)
66.    კონსტიტუციური ცვლილებები “ოსმალოს საქართველოში” (ბატონყმობის და წოდებრიობის გაუქმება სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში XVI-XIX საუკუნეებში). თბ. 2013 (56 გვ. A 5) (თანაავტორები: ა. თაბუაშვილი და გ. ჟუჟუნაშვილი)
68.    ქართული ნუმიზმატიკის კატალოგი. I ნაწილი (ინგლ. პარალელური ტექსტი). თბ. 2013 (270 გვ. A 4) (ავტორთა კოლექტივი); II ნაწილი (ინგლ. პარალელური ტექსტი). თბ. 2014 (304 გვ. A 4) (ავტორთა კოლექტივი); III ნაწილი (ინგლ. პარალელური ტექსტი). თბ. 2015 (324 გვ.A4) (ავტორთა კოლექტივი); IV ნაწილი (ინგლისური პარალელური ტექსტი). თბ. 2015 (ავტორთა კოლექტივი) (140 გვ. A 4)
69.    ახალი ეპიგრაფიკული და ნარატიული წყაროები ანტიკური ხანის საქართველოს ისტორიისათვის. თბ. 2014 (16 გვ. A 4) 
70.    Georgia within the European Integration. Tb. 2016 (260 გვ. A 5)


სტატიები

1.    სოფ. აღაიანის ისტორიიდან ნუმიზმატიკური მასალების მიხედვით. მასალები საქართველოს სოფლების ისტორიისთვის. III. თბ. 1987, გვ. 48-64
2.    Экономические Связи Ольвии с Грузией по Нумизматическим Материалам. შრომები (ჰუმანიტარულ და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სერია). XIV. თბ. 1987, გვ. 253-257
3.    Взаимоотношения  Иберии с Понтийским  Царством в Эпоху Митридата Евпатора по Нумизматическим  Материалам. მაცნე (ისტორიის . . . სერია). 1988 # 1, გვ. 50-60
4.    კოლხეთისა და პონტოს სამეფოს ურთიერთობის ისტორიიდან (რუს. და ინგლ. რეზ). თსუ შრომები (ისტორიის . . . სერია). თბ. 1989. 283, გვ. 66-75
5.    Die Kolchis, Iberien und der polemonische Pontos nach numismatischen Materialien. Georgica. Jena-Tbilisi. 1991. 13/14, გვ. 100-103
6.    X-XII სს. ქართული მონეტები და საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი საკითხი (რუს. და ინგლ. რეზ). თსუ შრომები (ისტორიის . . . სერია). თბ. 1992. 310, გვ. 18-30
7.    ვინ იყო აკუსილოხი? ისტორიულ-პოლიტიკური ძიებანი. 1993. II, გვ. 9-11
8.    კიდევ ერთი ბარბაროსული მინაბაძი კოლხეთიდან. “არტანუჯი”. თბ. 1994 2/3, გვ. 25-26
9.    The Colchian Tetri. “Letters from Georgia.” Vienna. 1-2/ 95, გვ. 75 (თანაავტ. გ. დუნდუა)    
10.  კოლხების აჯანყება და მითრიდატე უმცროსი. თსუ შრომები (ისტორიის . . . სერია). 321. თბ. 1996, გვ. 18-28 (ინგლ. და რუს. რეზ.)
11.  ლევიათანი, ანუ კაპიტალიზმის პერსპექტივები საქართველოში. ადგილობრივი თვითმმართველობის პრობლემა საქართველოში. თბ. 1996, გვ. 15-20
12.  Leviathan, or the Perspectives of Capitalism in Georgia. Local Self-Governing Problem in Georgia. Tb. 1996, გვ. 14-17
13.  კოლხეთი, იბერია და გარესამყარო (ძვ.წ. VI-IV სს.). ქართული დიპლომატია. წელიწდეული. 4. თბ. 1997, გვ. 268-274 (ინგლ. რეზ.)
14.  ფარნავაზიანთა ქრონოლოგია და “ანტიკური” ხანის ისტორიის ზოგიერთი სხვა საკითხი. III საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის მასალები. თბ. 1999, გვ. 71-79 (ინგლ. რეზ.)
15.  Les Relation Économique de la Colchide aux Époques Archaïque et Classique d’après le Matériel Numismatique. La Mer Noire. Zone de Contacts. Actes du VIIe Symposium de Vani. Paris. 1999, გვ. 107-115
16.  Review of Georgian Coins with Byzantine Iconography. Numismatica e Antichità Classichie. XXIX. 2000. Quaderni Ticinesi, გვ. 387-396
17.  Attic half Mina from Dioscurias. Athenian Thalassocratia over the East Pontus. Phasis. Greek and Roman Studies. v. 2-3. Tb. 2000, გვ. 102-109
18.  Die Georgische Drei-Kirchen-Basilika. Neue Solidarität. nn. 6-7. 2001. 02. (თანაავტ. ნ. სილაგაძე). ელექტრონული ვერსიისთვის იხ. www.solidaritaet.com/neuesol/2002abo/21/tbilisi.html
19.  The Three-Church Basilica Type in Georgia. Fidelio (Dr. Nino Silagadze as a co- author). Washington. v. X. n. 1. 2001, გვ. 79-80. ელექტრონული ვესიისთვის იხ. www.schillerinstitute.org/fid_97-01/fid_011.georgia.html
20.  Bagrat, Son of Bivrat. Phasis.Greek and Roman Studies. v. 4. Tb. 2001, გვ. 26-30
21.  Alternative Historical Discussions and Georgian Textbooks. The Learning and Teaching of History with a Focus on Textbooks. Bulletin N14. 2001, გვ. 55. ელექტრონული ვერსიისთვის იხ. www.mitya.bos.ru/euroclio/world/bul14.html
22.  Publicius Agrippa, Flavius Dades and Dual Citizenship – a Pattern for Europe in Future? Caucasica. v. 5. Tb. 2002, გვ. 57-63
23.  The Tale of Two Sebastoses and Orthodox Alliance. David the King of Georgia and Theodoros Gabras. Phasis. Greek and Roman Studies. v. 5-6. Tb. 2003, გვ. 71-89
24.  ბაგადატი, ძე ბივრატისა. ბაგრატიონები. თბ. 2003, გვ. 69-76
25.  Christianity and Mithraism. The Georgian Story. Bulletin of AGIBAS (American-Georgian Institute of Biblical and Archaeological Studies). N1. Tb. 2004, გვ. 38-53
26.  Silk, Spices and Oil – the Transcaucasian Transit. www.tsu.edu.ge/personalpages/dundua/dunduae.htm
27.  Prehistory. Appendix to “Georgia. Early Origin”.  www.tsu.edu.ge/personalpages/dundua/dunduae.htm (თანაავტ. ნ. მიწიშვილი)
28.  სიმონ მეფე და ღვთისმშობელ-პამაკარისტოსის ტაძარი კონსტანტინოპოლში. ენა და კულტურა. # 5-6. თბ. 2005, გვ. 43-46 (ინგლ. რეზ.) (თანაავტორი ნ. სილაგაძე)
29.  Influx of the Roman Coins in Georgia. Phasis. v. 9. Tb. 2006, გვ. 74-85
30.  “იბერკა” – საიდან გაჩნდა ის? ბიბლიური და არქეოლოგიური კვლევის ამერიკულ-ქართული ინსტიტუტის ბიულეტენი. თბ. 2006-7. ## 4-5, გვ. 78-79
31.  Golden Fleece Is Back – Russian Fiction. Phasis. v. 10 (I-II). Tb. 2007-2008, გვ. 161-162
32.  The Making of Europe (Towards History of Globalization). The Caucasus and Globalization. Journal of Social, Political and Economic Studies. v. 2. Issue 2. Sweden. 2008, გვ. 38-45
33.  Как создается Европа (к истории глобализации). Кавказ и глобализация. Журнал социально-политических и экономических исследований. т. 2. вып. 2. Швеция. 2008, გვ. 44-52
34.  Influx of Roman Coins in Georgia. Roman Coins Outside the Empire. Ways and Phases, Contexts and Functions. Proceedings of the ESF/SCH Exploratory Workshop. Radziwill Palace, Nieborow (Poland) 3-6. 09. 2005.  Moneta 82, Wetteren, 2008, გვ. 309-319
35.  Flavius Hanniballianus – King of Pontus and Lazica. The Eastern Roman Empire and its Early History. Valahian Journal of Historical Studies. Targoviste # 9/2008,  გვ. 109-114
36.  გიიომ დე რუბრუკი და საქართველოს ისტორია. სვანეთი III. თბ. 2008, გვ. 102-105
37.  Mithridates the Junior – Was He Rome’s Ally? Phasis. Greek and Roman Studies. v. 11. Tb. 2008, გვ. 41-43
38.  European Integration and Architectural Styles (How Globalization Started). The Caucasus and Globalization. Journal of Social, Political and Economic Studies. Volume 3. Issue I. 2009. CA and CC Press. Sweden, გვ. 98-103 (თანაავტორი ნ. სილაგაძე)
39.  Формы европейской интеграции и архитектурные стили (к истории глобализации). Кавказ и глобализация. Журнал социально-политических и экономических исследований.  т. 3. вып. 1. 2009. CA and CC Press. Швеция, გვ. 107-113 (თანაავტორი ნ. სილაგაძე)
40.  გნეუს პომპეუსის პორტრეტი და ქართული ნუმიზმატიკა. კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული. # 13. თბ. 2009, გვ. 53-58
41.  Frankish Limitanei in Lazica. Phasis. Greek and Roman Studies. Vol. 12. Tb. 2009, გვ. 141-144 (თანაავტორი ლ. თავაძე)
42.  ქართული ნუმიზმატიკა. საქართველოს ისტორიის კათედრა. 1918 - 2005. თბ. 2010, გვ. 259-265
43.  პონტოს და ლაზიკის მეფე ფლავიუს ჰანიბალიანე (აღმოსავლეთ რომი – დასაბამი და ადრეული ისტორია). ივ. ჯავახიშვილის დაბადების 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბ. 2010, გვ. 36-42
44.  იჭრებოდა თუ არა გიორგაული თეთრი? თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. I. თბ. 2011, გვ. 139-164 (თანაავტორი გ. დუნდუა)
45.  Georgian Historiography – Reality and Perspectives (View from Inside). საერთაშორისო პრეზენტაცია. დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. I. თბ. 2011, გვ. 332-334
46.  XV საუკუნის ქართული მონეტები. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. II. თბ. 2011, გვ. 243-275 (თანაავტორი გ. დუნდუა)
47.  Gaius the Iberian – First Ever Recorded Georgian to be Baptized. საერთაშორისო პრეზენტაცია. დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. II. თბ. 2011, გვ. 424-425
48.  Limes Ponticus – რამდენიმე საკითხი პონტოს საზღვრის შესახებ I - III სს. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. III. თბ. 2011, გვ. 42-55 (თანაავტორი ლ. თავაძე)
49.  Publicius Agrippa, Flavius Dades and a Dual Citizenship – a Pattern for Europe in Future? Georgians and Roman Frontier Policy in the East. საერთაშორისო პრეზენტაცია. დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. III. თბ. 2011, გვ. 385-404
50.  Грузинские Монеты X-XII вв. как Исторический Источник (к истокам грузино-русских взаимоотношений). Грузинская Русистика. кн. 5. Тб. 2011, გვ. 324-345
51.  გაიოს იბერი – დოკუმენტურად დადასტურებული პირველი ქართველი ქრისტიანი. ისტორიანი. ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნალი. # 12. 2011. დეკემბერი, გვ. 20-21
52.  ΜΟΣΧΟΣ ΜΟΣΧΟΥ. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. IV. თბ. 2011, გვ. 10-18.
53.  გაბრასები და მათი სამონეტო ემისიები. თეოდორე გაბრასი და დავით აღმაშენებელი. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. სპეციალური გამოშვება. დავით აღმაშენებელი და მისი ეპოქა. თბ. 2012, გვ. 50-69.
54.  საქართველო და გარე სამყარო – კომპარატივისტული შტუდიები (ანტიკური ხანის გლობალური პარალელები). თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. V. თბ. 2012, გვ. 9-17
55.  წინასიტყვაობა. ახალგაზრდა ისტორიკოსთა შრომები. I. თბ. 2012, გვ. 7-11 (თანაავტორი თ. პაპასქირი)
56.  “გურჯისტანის ვილაიეთი” და ბატონყმობის გაუქმება სამხრეთ და  სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. სპეციალური გამოშვება. თბ. 2012, გვ. 134-141 (თანაავტორი ა. თაბუაშვილი)
57.  აღმოსავლურქართული შუა ბრინჯაოს ხანის (თრიალეთური) კულტურა და არიული receptio. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. VI. თბ. 2012, გვ. 29-34
58.  Georgia within the European Integration as Seen in Coinage. Greeks in Colchis. საერთაშორისო პრეზენტაცია. დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. VI. თბ. 2012, გვ. 387-408
59.  დევნილი პაპი კლემენტი და მისი “კოლხური” პროზელიტიზმი. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. VII. თბ. 2013, გვ. 46-50
60.   ბაგრატი, ძე ბივრატისა – ბაგრატიონთა წარმომავლობა. ისტორიანი. ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნალი. # 8 (32). 2013. აგვისტო, გვ. 53-56
61.  სამხრეთ-დასავლეთ საქართველ ოსმალეთის და რუსეთის იმპერიების შემადგენლობაში – შედარებითი ანალიზი. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრის შრომათა კრებული.  #5. 2014, გვ. 100-111 (თანაავტორი გ. ჟუჟუნაშვილი)
62.  Changing the Imperial Pattern: Life in the South-West Georgia under the Ottomans and the Russians (1870-1914). საერთაშორისო პრეზენტაცია. დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. VIII. თბ. 2013-14, გვ. 352-359 (თანაავტორი გ. ჟუჟუნაშვილი)
63.  Online English-Georgian Catalogue of Georgian Numismatics. AWOL (The Ancient World Online). ISSN 2156-2253 http://ancientworldonline.blogspot.com (2014)
64.  სამონეტო საქმე კოლხეთსა და იბერიაში (ზოგადი მიმოხილვა – ქართული ნუმიზმატიკის ინგლისურ-ქართული ონლაინ-კატალოგის პრეზენტაცია). საერთაშორისო პრეზენტაცია. დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. IX. თბ. 2015, გვ. 338-348
65.  მონეტა, როგორც პროპაგანდის საშუალება (ქართული ნუმიზმატიკური ძეგლების მიხედვით). თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. X. თბ. 2016, გვ. 72-98 (თანაავტორი ა. ჩიქობავა)
66.  Coin as a Means of Propaganda (According to Georgian Numismatics). Материалы по Археологии и Истории Античного и Средневекового Крыма. Вып. 7. Севастополь, Тюмень, Нижневартовск. 2015, გვ. 300-311 (თანაავტორი ე. ავდალიანი)
67. მონეტა, როგორც პროპაგანდის საშუალება (XII-XVIII საუკუნეების ქართული ნუმიზმატიკური ძეგლების მიხედვით). თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. XI. თბ. 2016, გვ. 93-114 (თანაავტორი ა. ჩიქობავა)


საგაზეთო სტატიები

1.    X ს.-XII ს. I მეოთხედის ქართული მონეტები. ბანკი. თბ. 07. 08. 93
2.    Die Entwicklung der georgischen Münzprägung. “Kaukasische Post”. N 5. May. 1996
3.    ლევიათანი, ანუ კაპიტალიზმის პერსპექტივები საქართველოში. ახალი ქართული გაზეთი. # 78. 22. 10. 98
4.    ჩრდილოეთი და სამხრეთი, ანუ მართლმადიდებელი სამყაროს სოციალ-დემოკრატიული კონვერსია. ახალი ქართული გაზეთი. 1998 შემოდგომა (?)
5.    “ძელი ცხორებისაი” და მისი ვარიანტები. საქართველოს რესპუბლიკა. 1999 შემოდგომა (?)
6.    მოგებულ გრანტს რაციონალურად გამოვიყენებთ. გაზ. “თბილისის უნივერსიტეტი”. 2000. (?)
7.    ქართლი, ეგრისი და საქართველო. საქართველოს რესპუბლიკა. ## 319-321. 07. 12-09. 12. 2000
8.    ბაგრატი, ძე ბივრატისა. ძლევაი. # 5. ბათუმი. 30. 07. 01
9.    Georgia and her Pagan Background. Georgia Today. 5-11. 12. 2003, გვ. 5
10.  ისტორიული ცაიტნოტები. ცაიტნოტი. #1. 10. 2003, გვ. 30 (თანაავტ. მ. ვაჩნაძე და ვ. გურული)
11.  შავი ზღვა. ურთიერთობების ისტორია. თსუ გაზეთი. 27. 03. 04


პროგრამები, ლექსიკონები და აშ.

1.    Annotierte Bibliographie zur Geschichte Georgiens 1981-1983. Georgica. Jena-Tbilisi. Heft 9. 1986, გვ. 76-90 (თანაავტორი დ. ნინიძე)
2.    საქართველოს ისტორიის ზოგადი კურსის (18 სთ.) პროგრამა. არასპეციალური ფაკულტეტების სტუდენტთათვის. თბ. 1996 (თანაავტ. მ. ლორთქიფანიძე)
3.    საქართველოს ისტორიის ზოგადი კურსის (36 სთ.) პროგრამა. არასპეციალური ფაკულტეტების სტუდენტთათვის. თბ. 1996 (თანაავტ. მ. ლორთქიფანიძე)
4.    ქართული დიპლომატიური ლექსიკონი. ტ. I-II. თბ. 1997-99. სტატიები (15)
5.    საქართველოს ისტორიის ზოგადი კურსის პროგრამა. თბ. 2000 (ავტორთა კოლექტივი)
6.    საქართველოს მეფეები. ცნობარი. თბ. 2000. სტატიები
7.    ივ. ჯავახიშვილის ენციკლოპედიური ლექსიკონი. თბ. 2002. სტატიები (40)
8.    საქართველო ანტიკურ ხანაში (ძვ. წ. VI-ახ. წ. III ს.) სილაბუსი სალექციო კურსისთვის. თბ. 2005
9.    ქართული ნუმიზმატიკა. სილაბუსი სალექციო კურსისთვის. თბ. 2005
10.  საბაკალავრო ნაშრომების თემატიკა. საგანი – საქართველოს ისტორია. თბ. 2006 (თანაავტორები – ა. გოგოლაძე, ბ. კუპატაძე)
11.  ანტიკური (ბერძნულ-რომაული) წყაროები საქართველოს შესახებ. სილაბუსი სალექციო კურსისთვის. თბ. 2006 (ასისტ. აკ. ჩიქობავა და ნ. ფიფია).
12.  მარიამ ლორთქიფანიძე – 90. ახალგაზრდა ისტორიკოსთა შრომები. II. თბ. 2013, გვ. 7-10 (რედაქტორები და სარედაქციო კოლეგია)
14.  ანტიკური კავკასია. ენციკლოპედია. II, 1 (ა). თბ. 2014 (სტატიები)
15.  ივანე ჯავახიშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრა. ახალგაზრდა ისტორიკოსთა შრომები. III. თბ. 2016, გვ. 7-10 (რედაქტორები და სარედაქციო კოლეგია)

 

თეზისები, მოხსენებათა შინაარსები და საპრეზენტაციო სტატიები:

1.    Агаяни по Нумизматическим Материалам. Второй Всесоюзный Симпозиум по Проблемам Эллинистической Культуры на Востоке.Тезисы докладов. Ереван. 1984, გვ. 23-24 (თანაავტორი გ. დუნდუა)
2.    Античные Монеты, Найденные Жинвальской и Эрцойской Археологическими Экспедициями. Душетская Научная Конференция, Посвященная Проблеме Взаимоотношений между Горными и Равнинными Регионами. Аннотации. Тб. 1984, გვ. 58-61 (თანაავტორი გ. დუნდუა)
3.    Экономические Связи Ольвии с Грузией по Нумизматическим Материалам. Проблемы Исследования Ольвии. Тезисы докладов. Парутино.1985, გვ. 25-26 (თანაავტორი გ. დუნდუა)
4.    Economic Relations of Colchis in the Early Classical Period According to Numismatic Evidence. The Seventh International Symposium on the Ancient History of the Black Sea Littoral. Vani. 1994. მოხსენების ტექსტი დაურიგდა სიმპოზიუმის მონაწილეებს (თანაავტორი გ. დუნდუა)
5.    ქრისტიანობის და მითრაიზმის მიმართების საკითხისათვის ქართლში. ქრისტიანული ცივილიზაცია და საქართველო. კონფერენცია, მიძღვნილი ადრექრისტიანული არქეოლოგიის პირველი მსოფლიო კონგრესის 100 წლისთავისადმი. მოხსენებათა მოკლე შინაარსები. თბ. 1994, გვ. 58-61. შესაბამისი ტაბულები დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს  
6.    III საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი. თბილისი. 1994. მოხსენება – “ფარნავაზიანთა ქრონოლოგია და ანტიკური ხანის ისტორის ზოგიერთი სხვა საკითხი”. მოხსენების ტექსტი და გენეალოგიური ტაბულები დაურიგდა სიმპოზიუმის მონაწილეებს
7.    Georgian Coins with the Byzantine Iconography. International Conference – Centennial of S. Kaukhchishvili. Tb. 1995. თეზისები, გვ. 36-38. შესაბამისი ტაბულები (გამომც. “მერიდიანი”) დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს
8.    თსუ საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი ივ. ჯავახიშვილის დაბადების 120 წლისთავისადმი. თბ. 1996 XI. მოხსენება – ციკლური დიალექტიკა და ხელოვნების ფილოსოფიის საკითხები (თანამომხს. ნ. სილაგაძე). ტაბულები (გამომც. “მერიდიანი”) დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბ. 1996, გვ. 29-31
9.    XII. 96. სოროსის ფონდი _ კავკასიის ინსტიტუტი, კონფერენცია: “ადგილობრივი თვითმმართველობის პრობლემა საქართველოში”. მოხსენება – ლევიათანი, ანუ კაპიტალიზმის პერსპექტივები საქართველოში. მოხსენების ტექსტი დაურიგდა მონაწილეებს
10.    1998 II. თბილისი. ევროკლიოს (Standing Conference of the European History Teachers Association) ხაზით. საქართველოს ისტორიის მასწავლებელთა ასოციაციის გაფართოებული სხდომა. რეცენზია პოლონურ და პაკისტანურ ისტორიის სასკოლო სახელმძღვანელოებზე. ტექსტი დაურიგდა სხდომის მონაწილეებს
11.    Central European University. 1998. დებატები თემაზე: “კავკასია – ერთიანი სახლი?” ანოტაცია, Georgia – a Single Whole Economic Space, სოროსის ფონდის მეშვეობით დაეგზავნა დასახელებულ უნივერსიტეტს და ქვეყნის აკადემიურ წრეებს
12.    The Cyclic Dialectics and Philosophy of Art. St. John’s College, Oxford, Oxford Colleges Hospitality Scheme for East European Scholars, 05. 03. 98, პრეზენტაცია (თანაავტორი ნ. სილაგაძე). ტექსტი დაურიგდა დამსწრეებს
13.    ათენი (1999 III). “ხმელთაშუაზღვისპირეთი და კავკასია”. მოხსენების – Georgian Coins with the Byzantine Iconography – შესაბამისი ტაბულები (გამომც. “მერიდიანი”) დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს
14.    ვენა (1999 XII). “Christianization of the Caucasus”. მოხსენების – Christianity and Mithraism – the Georgian Story – შესაბამისი ტაბულები (გამომც. “მერიდიანი”) დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს
15.    Christianity and Mithraism – the Georgian Story. The Christianization of the Caucasus (Armenia, Georgia, Albania). International Symposium. Resumées. Wien. 1999 (9-12. 12)
16.    შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ისტორიის ინტერკულტურული სახელმძღვანელო (The Black Sea. History of Interactions. Council of Europe. Oslo. 2004) – ექსპერტთა შეხვედრა. ოდესა. 2000 V. პრეზენტაცია (თანაავტ. ნ. მიწიშვილი) – Silk, Spices and Oil – Transcaucasian Transit. ტექსტი დაურიგდა ექსპერტებს
17.    თბილისი. 21-26. 09. 00. საერთაშორისო კონფერენცია – ელინისტიკა საუკუნეთა მიჯნაზე. Attic Half Mina from Dioscurias. Athenian Talassocratia over the East Pontus. მოხსენების ტექსტი და ტაბულები დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს
18.    შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ისტორიის ინტერკულტურული სახელმძღვანელო (The Black Sea. History of Interactions. Council of Europe. Oslo. 2004) – ექსპერტთა შეხვედრა. თბილისი. 2000 XI. პრეზენტაცია – Georgia in Antiquity. ტექსტი (გამომც. “ნეკერი”) დაურიგდა ექსპერტებს
19.    Alternative Issues and History Textbooks. ევროსაბჭოს ეგიდით პრობლემისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. თბილისი. 13/14. 11. 00. მოხსენების ტექსტი დაურიგდა მონაწილეებს
20.    დედოფლის ზეობის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი უორდროპების საზოგადოების მიერ მოწყობილი კონფერენცია. თბ. 2002 IX. მოხსენება – The British Kings and Their Money Issues. საპრეზენტაციო ბროშურა დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს
21.    04. 10. 03. ქუთაისი. ნუმიზმატთა და კოლექციონერთა შეხვედრა – ეროვნული ბანკის ქუთაისის ფილიალი. მოხსენება – ბაგრატი, ძე ბივრატისა. ტექსტი და ტაბულები დაურიგდა დამსწრეებს
22.    პიზის უნივერსიტეტი. 2003 X. პრეზენტაცია – Publicius Agrippa, Flavius Dades and Dual Citizenship – a Pattern for Europe in Future? Georgia and the Roman Frontier Policy in the East. მოხსენების ტექსტი გადაეგზავნა კონკრეტულ დაწესებულებას
23.    პრეზენტაცია წიგნისა – The Black Sea – A History of Interactions. Teaching Pack on the Black Sea History. Council of Europe. Oslo. 2004 (თ. დუნდუა, როგორც მთავარი ავტორი ქართული მხრიდან). სოჭი. 2004 IX. ქართული რეცენზია –Ta Eis Heauton. The Black Sea. A History of Interactions. Teaching Pack on the Black Sea History (Council of Europe. Gyldendal Undervisning. Oslo. 2004) – Georgian Point of View – გადაეგზავნა კონკრეტულ შეკრებას
24.    Influx of the Roman Coins in Georgia. ESF SCH Exploratory Workshop. Roman Coins Outside the Empire. Ways and Phases, Contexts and Functions. Nieborow, Poland, 3-6 September 2005. მოხსენების ტექსტი დაურიგდა მონაწილეებს
25.    რომაული ფული საქართველოში. V საერთაშორისო ქართველო¬ლოგიური სიმპოზიუმის მოხსენებათა რეზიუმეები. თბ. 2006, გვ. 33-35
26.    პონტოს და ლაზიკის მეფე ფლავიუს ჰანიბალიანე. აღმოსავლეთ რომი – დასაბამი და ადრეული ისტორია. ივ. ჯავახიშვილის დაბადების 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია თბ. 2006. XII. საპრეზენტაციო ბროშურა დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს
27.    ფრანკი ლიმიტანები ლაზიკაში. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სამეცნიერო კონფერენცია. თბ. 2007. VI. თეზისები იხ. www.tsu.ge/humanities. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბ. 2007, გვ. 39-40 (თანაავტორი ლ. თავაძე)
28.    არგონავტიკა და მსოფლიო კულტურა. საერთაშორისო კონფერენცია. 01.-03. 07. Golden Fleece Is Back – Russian Fiction. საპრეზენტაციო ბროშურა დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს
29.    Georgia as a part of Europe. 11. 12. 07. Institute for European Studies. “The Making of Europe”. საპრეზენტაციო ბროშურა დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს
30.    საქართველო და გარე სამყარო. საგრანტო ჯგუფი – საქართველოს სახელმწიფო და სახალხო დიპლომატიის ისტორიის შემსწავლელი ცენტრი. “გაიოს იბერი – დოკუმენტურად დადასტურებული პირველი ქართველი ქრისტიანი”. საპრეზენტაციო ბროშურა დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს. 2007. იხ. მასალები გვ. 9-10
31.    გრ. გიორგაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. თბ. 2007. 24-25. 12. “იბერკა – საიდან გაჩნდა ის?” საპრეზენტაციო ბროშურა დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს
32.    მითრიდატე უმცროსი – იყო თუ არა ის რომის მოკავშირე? ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის II სამეცნიერო კონფერენცია. თბ. 2008. VI. თეზისები იხ. www.tsu.ge/humanities აგრეთვე, შალვა ნუცუბიძე 120, საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია. თბ. 2008, გვ. 169-170
33.    Gaioz Iberian, first recorded Georgian ever to be baptized. VII doroczna miedzynarodowa sesja Kaukazologiczna im. Sw. Grzegoza Peradze. 04-06. 12. 08. ვარშავა. მოხსენების ტექსტი და ტაბულები დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს
34.    Georgian Numismatics. ლექცია. არქეოლოგიის ფაკულტეტი. ვარშავის უნივერსიტეტი. 07. 12. 08. ნუმიზმატიკური ტაბულების ელექტრონული ვერსია გადაეცა ფაკულტეტს.
35.    გნეუს პომპეუსის პორტრეტი და ქართული ნუმიზმატიკა. აკად. გ. მელიქიშვილის დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია – თსუ. 23. 12. 2008. საპრეზენტაციო ბროშურა დაურიგდა კონფერენციის მონაწილეებს
36.    გიიომ დე რუბრუკი და საქართველოს ისტორია. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის III სამეცნიერო კონფერენცია. თბ. 2009. VI. თეზისები იხ. www.tsu.ge/humanities
37.    ჰელიოცენტრიზმი და I ციკლის კაპიტალიზმი (ნუმიზმატიკური მასალების მიხედვით). ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის IV სამეცნიერო კონფერენცია. თბ. 2010. VI. თეზისები. იხ. www.tsu.ge/humanities
38.    XV საუკუნის ქართული მონეტები, როგორც საისტორიო წყარო. ივანე ჯავახიშვილი – 135. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბ. 2011, გვ. 32 -33
39.    რომაული ფული საქართველოში. მეხუთე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის მასალები. თბ. 2011, გვ. 144-147
40.    XV - XVI საუკუნეების ქართული მონეტები, როგორც საისტორიო წყარო. მეექვსე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის მასალები. თბ. 2011, გვ. 43-45
41.    დევნილი პაპი კლემენტი და მისი “კოლხური” პროზელიტიზმი. მარიამ ლორთქიფანიძე 90. საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. თბ. 2012, გვ. 38-40, 115-117 (თანაავტორი მ. ქართველიშვილი)
42.    Changing the Imperial Pattern: Life in South-West Georgia under the Ottomans and the Russians (1870 - 1914). The 4th Turkish Studies Project of the University of Utah Conference. The Caucasus at Imperial Twilight: Nationalism, Ethnicity and Nation-Building (1870s - 1920s). June 5-8, 2013. Tbilisi, Georgia. Program and Abstract, გვ. 31-32 (თანაავტორი გ. ჟუჟუნაშვილი)
43. XVII-XVIII საუკუნეებში საქართველოში მოჭრილი მონეტების მიმოხილვა (ქართული ნუმიზმატიკის ინგლისურ-ქართული ონლაინ კატალოგის პრეზეტაცია). ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის IX სამეცნიერო კონფერენცია. თბ. 2015. VI. თეზისები. იხ. www.tsu.ge/humanities (თანაავტორები: ა. თაბუაშვილი, ა. ბოშიშვილი)
44. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია Georgia between the Empires before the Coming of Islam (თბილისი, თსუ, 2015 წლის 26 ივნისი). დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. IX. თბ. 2015, გვ. 381-384 (თანაავტორი ლ. თავაძე)
45. მონეტა, როგორც პროპაგანდის საშუალება (ქართული ნუმიზმატიკური ძეგლების მიხედვით). ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია – ქართველოლოგია: წარსული, აწმყო, მომავალი. პროგრამა და თეზისები. 22-23 აპრილი. თბ. 2016, გვ. 14-15 (თანაავტორი ა. ჩიქობავა)
46. მონეტა, როგორც პროპაგანდის საშუალება (XII-XVIII საუკუნეების ქართული ნუმიზმატიკური ძეგლების მიხედვით). ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის X სამეცნიერო კონფერენცია. თბ. 2016. VI. თეზისები, გვ. 26-28. იხ. www.tsu.ge/humanities (თანაავტორი ა. ჩიქობავა)
47. Georgian Coins with Byzantine Iconography and Imperial Titulature of the Georgian Kings. 23rd International Congress of Byzantine Studies. Belgrad. 2016. VIII. Summaries. იხ. www.byz2016.rs (თანაავტორი ლ. თავაძე)
48. სამონეტო საქმე საქართველოში (ზოგადი მიმოხილვა – ქართული ნუმიზმატიკის ინგლისურ-ქართული ონლაინ-კატალოგის პრეზენტაცია). VII საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის მასალები. თბ. 2016, გვ. 169-170

 

რეცენზიები, დისერტაცია და ავტორეფერატი (ხელნაწერის უფლებით)

1.    კოლხეთი, იბერია და პონტოს სამეფო ნუმიზმატიკური მასალების მიხედვით. საკანდიდატო დისერტაცია. თბ. 1992
2.    Колхида, Иберия и Понтийское Царство по Нумизматическим Материалам. საკანდიდატო დისერტაციის ავტორეფერატი. თბ. 1992
3.    ქართული ეთნოკულტურული ევოლუცია და დასავლეთი ნუმიზმატიკური მასალების მიხედვით (ძვ. წ. VI ს.-1453 წ.). სადოქტორო დისერტაცია. თბ. 1995
4.    ქართული ეთნოკულტურული ევოლუცია და დასავლეთი ნუმიზმატიკური მასალების მიხედვით (ძვ. წ. VI ს.-1453 წ.). სადოქტორო დისერტაციის ავტორეფერატი. თბ. 1995
5.    Georgian Ethnocultural Evolution and the West According to the Numismatic Material (the 6th c. B.C.- 1453). Synopsis of Thesis (Doctoral). Tb. 1995
6.    Mike Edwards. The Fractured Caucasus. National Geographic (February 1996, vol. 189, no. 2). ამაზე რეცენზია ორი რუკით საელჩოს ხელით გადაეცა ჟურნალის რედაქციას
7.    Сурен Аивазян. Исторические Карты Армении. რეცენზია ამაზე, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის. 2004 წ.
8.    Отечество. V კლ. აზერბ. სახელმძღვანელო (რუს. ენაზე). რეცენზია ამაზე – საქართველოს განათლების სამინისტროსთვის. 2004 წ.
9.    История Азербайджана. VI კლ. აზერბ. სახელმძღვანელო (რუს. ენაზე). რეცენზია ამაზე – საქართველოს განათლების სამინისტროსთვის. 2004 წ.
10.  История Азербайджана. VII კლ. აზერბ. სახელმძღვანელო (რუს. ენაზე). რეცენზია ამაზე – საქართველოს განათლების სამინისტროსთვის. 2004 წ.
11.  Колхида, Иберия и Понтийское Царство по Нумизматическим Материалам. საკანდიდატო დისერტაციის ავტორეფერატი. თბ. 1992. Российская государственная библиотека. Электронная библиотека. ატვირთვა 2008 წ. search.rsl.ru
12.  რეცენზია ნაშრომზე – ბიზანტია ქართულ წყაროებში. რედაქტორები: ნ. მახარაძე, ნ. ლომოური. თბ. 2010. დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. I. თბ. 2011, გვ. 358-363
13.  რეცენზია სურენ აივაზიანის ნაშრომზე – “სომხეთის ისტორიული რუკების ატლასი” (С. Айвазян. Исторические карты Армении. Атлас. Ред. С. Еремян. Ереван. 2003). დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. II. თბ. 2011, გვ. 465-469
14.  რეცენზია აზერბაიჯანულ სკოლის სახელმძღვანელოებზე. დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. III. თბ. 2011, გვ. 430-433
15.  რეცენზია ნინო ჩიქოვანის მიერ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილ საკვალიფიკაციო ნაშრომზე – “საქართველოს კულტურული რაობა და ცივილიზაციური კუთვნილება ცივილიზაციათა თეორიის კონტექსტში (თეორიული და მეთოდოლოგიური ასპექტები). დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. IV. თბ. 2011, გვ. 447-455
16.  Catalogue de l’exposition. Armenia sacra. Mémoire Chrétienne des Arméniens (IVe - XVIIIe  siècle). Paris, musée du Louvre, 2007. რეცენზია აქ წარმოდგენილ რუკებზე. დაიბეჭდა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომებში. V. თბ. 2012, გვ. 391-393

 

 

სატელევიზიო გადაცემები, კონსულტაციები და აშ.

 

1.    ფული ძველად. გადაცემა  – „პაემანი ფულთან“; სცენარი. II სახელმწიფო არხი. 1995 წ. ივლისი
2.    გადაცემა – „ორშაბათი მძიმე დღეა“.  კონსულტანტ-ისტორიკოსი (1995-1996 წწ.). I სახელმწიფო არხი
3.    საქართველოს ისტორია (უძველესი დროიდან თანამედროვეობამდე). მოკლე ექსკურსი. სცენარი დოკ. ფილმისთვის, სახ. ტელევიზია, I არხი (თანაავტ. ირ. არსენიშვილი). ეთერში იყო 1999 წ. შემოდგომაზე
4.    სერია – Discovery (ისტორია). ქართული თარგმანი – კონსულტანტი (2004). რუსთავი 2
5.    R. Rosen. Georgia – a Sovereign Country of the Caucasus. კონსულტანტი
6.    C. Fernandes. Developing Religious Tourism in Emerging destinations: Experiences from Mtskheta (Georgia). International Journal of Business and Globalization. v. 7 #1. 2011. კონსულტანტი
7.    მემორიალი – საქართველოს მატიანე (თბილისის ზღვა). საისტორიო ქრონიკა (თანაავტორი დ. ნინიძე)
8.    თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის საიტი (თანაავტორი ა. ბოშიშვილი, დეველოპმენტი გ. ჯავრიშვილი, დიზაინი ლ. ჯღარკავა)
9.    ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები; ახალგაზრდა ისტორიკოსთა შრომები (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი, მსოფლიო ისტორიის ინსტიტუტი) – რედაქტორ-შემდგენელი (ა. ბოშიშვილთან და თ. პაპასქირთან ერთად)
10.    ინტერვიუები გაზეთ „რეზონანსისთვის“ (ჟურნალისტი ნ. ნაცვალაძე), 2010-2013 წწ.
11.   მასალები პუბლიკაციისთვის და ციტირება – G. Doundoua. Géorgie Antique. A Survey of Numismatic Research, 1985-1990. International Association of Professional Numismatists. Special Publication #12. Brussels. 1991, გვ. 161-164
12.   მასალები პუბლიკაციისთვის. XII საუკუნის ქართული მონეტა – ტოლერანტობის სიმბოლო. თსუ მეცნიერება. 2012 წლის დეკემბერი, გვ. 44-46
13.   მასალები პუბლიკაციისთვის. ქართული ნუმიზმატიკის კატალოგის (ნაწილი I და II, ავტორები – თ. დუნდუა, გ. დუნდუა, შემდგენლები – ა. ბოშიშვილი, ა. თაბუაშვილი, ლ. თავაძე, ნ. ფიფია, ა. ჩიქობავა, ე. ავდალიანი. თბ. 2013-2014) მიხედვით, იხ. ა. ბოშიშვილის სტატიები. ისტორიანი. ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნალი. 2014 წლის თებერვალი-ივლისი
14.   Грузинские монеты X-XII вв. как исторический источник.Студенческая работа представленная на всесоюзный конкурс 1979/80 учебного года на лучшую научную работу студентов. Заключение конкурсной комиссии– поощрить внутри вуза
15.   რეცენზია ისტორიული ძეგლების გზამკვლევზე (სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი). მიეწოდა ცხინვალელ კოლეგებს შესაბამისი სამთავრობო სტრუქტურების საშუალებით. 1984/1985 წწ.
16.   History of Higher Education in Georgia (English and Russian versions). სპეციალური ტექსტი თსუ ისტორიის ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრასთან არსებული საექსპოზიციო კაბინეტისთვის. 1984 წ.
17.     Пятый канал. Санкт-Петербург. 2014. ИМГ-медиа. Путь Сталина. კონსულტანტი
18. ფრაგმენტები მონოგრაფიიდან (გ. დუნდუა, თ. დუნდუა. ქართული ნუმიზმატიკა. I ნაწილი. თბ. 2006) საქართველოს ეროვნული ბანკის საიტისთვის (სტატიები – მაგ., რას შეისწავლის ნუმიზმატიკა, მონეტების პირველი კოლექციონერები, www.nbg.gov.ge/uploads/museum/numizmats.pdf)
19. მასალები (Online English-Georgian Catalogue of Georgian Numismatics) Wikipedia და Wikivisually-სთვის. იხ. მაგ. სტატია “Saulaces of Colchis”
20. მასალები (Online English-Georgian Catalogue of Georgian Numismatics) საიტებისთვის: isaw.nyu.edu/publications/awol-index; www.barbaricum.net/articles; www.archaeological.org/events; plus.google.com; history.sdsu.edu; https://spartokos.wordpress.com; numismatics.org/pocketchange; https://oxfordbyzantinesociety.wordpress.com


Additional information