დაბადების თარიღი - 28 აგვისტო, 1922 წელი
 განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი
 სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

 

ბიბლიოგრაფია

 1. ჰა­ბიბ იბნ მას­ლა­მას “დაც­ვის სი­გე­ლი”. მა­სა­ლე­ბი სა­ქარ­თვე­ლოს და კავ­კა­სი­ის ის­ტო­რი­­სათ­ვის. ნაკვ. 29. თბ. 1951.
 2. თბი­ლი­სის სა­­მი­როს ის­ტო­რი­­დან. “მი­მომ­ხილ­ვე­ლი”. II. თბ. 1951.
 3. ძვე­ლი თბი­ლი­სის ის­ტო­რი­­ლი გე­ოგ­რა­ფი­­დან (სოღ­დე­ბი­ლი). მა­სა­ლე­ბი სა­ქარ­თვე­ლოს და კავ­კა­სი­ის ის­ტო­რი­ის­თვის. ნაკვ. 30. თბ. 1954.
 4. ქა­ლა­ქის მო­ხე­ლე­თა სა­კითხ­­სათ­ვის ფე­­და­ლურ სა­ქარ­თვე­ლო­ში (ა­რა­ბუ­ლი სა­ხელ­წო­დე­ბის მო­ხე­ლე­ნი). მა­სა­ლე­ბი სა­ქარ­თვე­ლოს და კავ­კა­სი­ის ის­ტო­რი­­სათ­ვის. ნაკვ. 30. თბ. 1954.
 5. ფე­­და­ლუ­რი სა­ქარ­თვე­ლოს პო­ლი­ტი­კუ­რი გა­ერ­თი­­ნე­ბის ის­ტო­რი­­დან (კა­ხე­თის სამ­თავ­რო VIII XI სს). მა­სა­ლე­ბი სა­ქარ­თვე­ლოს და კავ­კა­სი­ის ის­ტო­რი­­სათ­ვის. ნაკვ. 31. თბ. 1954.
 6. ფე­­და­ლუ­რი სა­ქარ­თვე­ლოს კა­რის მო­ხე­ლე­ნი (ვა­ზი­რი). მა­სა­ლე­ბი სა­ქარ­თვე­ლოს და კავ­კა­სი­ის ის­ტო­რი­­სათ­ვის. ნაკვ. 32. თბ. 1955.
 7. თბი­ლი­სის ცი­ხე. თბ. 1955.
 8. აწყ­­რის ცი­ხე. თბ. 1955.
 9. ფე­­და­ლუ­რი სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ერ­თი­­ნე­ბის სა­კითხ­­სათ­ვის. ის­ტო­რი­ის ინ­სტი­ტუ­ტის “შრო­მე­ბი”. ტ. I. თბ. 1955.
 10. დის­კუ­სია სა­ქარ­თვე­ლო­ში კლა­სობ­რი­ვი სა­ზო­გა­დო­­ბი­სა და სა­ხელ­მწი­ფოს წარ­მო­შო­ბის შე­სა­ხებ. ის­ტო­რი­ის ინ­სტი­ტუ­ტის “შრო­მე­ბი”. ტ. I. 1955 (თა­ნა­ავ­ტო­რი ზ. ან­ჩა­ბა­ძე).
 11. სო­მე­ხი და ქარ­თვე­ლი ხალ­ხის ბრძო­ლა არაბ დამ­პყრობ­თა წი­ნა­აღ­მდეგ. ის­ტო­რი­ის ინ­სტი­ტუ­ტის “შრო­მე­ბი”. ტ. IV. ნაკვ. I. თბ. 1958.
 12. ად­რე­ფე­­და­ლუ­რი ხა­ნის ის­ტო­რი­ის ზო­გი­ერ­თი სა­კითხი ქარ­თულ საბ­ჭო­ურ ის­ტო­რი­ოგ­რა­ფი­­ში. ის­ტო­რი­ის ინ­სტი­ტუ­ტის “შრო­მე­ბი”. ტ. IV. ნაკვ. 2. თბ. 1952.
 13. ბოლ­შე­ვი­კუ­რი პრე­სა 1905-07 წწ. რე­ვო­ლუ­ცი­ის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლო­ში. ის­ტო­რი­ის ინ­სტი­ტუ­ტის “შრო­მე­ბი”. ტ. III. თბ. 1959.
 14. ათას ხუ­თა­სი წლის ის­ტო­რია (რე­ცენ­ზი­ა). ჟურ­ნა­ლი “კო­მუ­ნის­ტი”. # 11. თბ. 1959.
 15. ძი­რი­თა­დი სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი კლა­სე­ბი და კლა­სობ­რი­ვი ბრძო­ლა IX-Xსს. სა­ქარ­თვე­ლო­ში. სსსრ მეც­ნი­­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ მეც­ნი­­რე­ბა­თა გან­ყო­ფი­ლე­ბის “მო­ამ­ბე”. # 2. თბ. 1960.
 16. Абхазия в эпоху раннего феодализма. წიგნში: Очерки истории Абхазской АССР. Т. I. Сухуми. 1960.
 17. მი­წათ­მფლო­ბე­ლო­ბის ფორ­მე­ბის სა­კითხ­­სათ­ვის IX-X სს. სა­ქარ­თვე­ლო­ში. მა­სა­ლე­ბი სა­ქარ­თვე­ლოს და კავ­კა­სი­ის ის­ტო­რი­­სათ­ვის. ნაკვ. 34. თბ. 1962.
 18. არაბ­თა მფლო­ბე­ლო­ბის ხა­სი­­თი სა­ქარ­თვე­ლო­ში. მა­სა­ლე­ბი სა­ქარ­თვე­ლოს და კავ­კა­სი­ის ის­ტო­რი­­სათ­ვის. ნაკვ. 35. თბ. 1963.
 19. რე­ცენ­ზი­ა ა. ბოგ­ვე­რა­ძის ნაშრომზე “ქარ­თლის ად­რე­ფე­­და­ლუ­რი სა­ზო­­გა­დო­ებ­რი­ვი ურ­თი­ერ­თო­ბის ის­ტო­რი­­დან”. სსსრ მეცნ. აკა­დე­მი­ის სა­ზო­­გა­დო­ებ­რივ მეც­ნი­­რე­ბა­თა გან­ყო­ფი­ლე­ბის “მო­ამ­ბე”. # 2. თბ. 1963.
 20. ფე­­და­ლუ­რი სა­ქარ­თვე­ლოს პო­ლი­ტი­კუ­რი გა­ერ­თი­­ნე­ბა. თბ. 1963.
 21. რამ­დე­ნი­მე შე­ნიშ­ვნა პ. ინ­გო­როყ­ვას “რუს­თა­ვე­ლი­­ნას” და “რუს­თვე­ლი­­ნას ეპი­ლო­გის” გა­მო. “მაც­ნე” (სე­რი­ა: ის­ტო­რი­ა...). # 6. თბ. 1964.
 22. Грузия в эпоху феодализма. წიგნში: Страницы из истории Грузии. Тб. 1965.
 23. ადრეფეოდალური ხანის ქართული საისტორიო მწერლობა. თბ. 1966.
 24. Эпоха Руставели. Тб. 1966.
 25. საქართველო რუსთაველის ეპოქაში. თბ. 1966.
 26. Грузия (Краткий исторический очерк). Тб. 1966 (თანაავტორები: ნ. ლომოური, ზ. ანჩაბაძე, ა. ბენდიანიშვილი, მ. ნათმელაძე).
 27. სო­ცი­­ლუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბის ის­ტო­რი­­დან XII ს-ის სა­ქარ­თვე­ლო­ში. კრე­ბუ­ლი: სა­ქარ­თვე­ლო რუს­თა­ვე­ლის ხა­ნა­ში. თბ. 1966.
 28. ლე­გენ­და ბაგ­რა­ტი­ონ­თა წარ­მო­შო­ბის შე­სა­ხებ. კრე­ბუ­ლი: კავ­კა­სი­ის ხალ­ხთა ის­ტო­რი­ის სა­კითხ­­ბი. თბ. 1966.
 29. ნარ­კვე­ვე­ბი ფე­­და­ლუ­რი სა­ქარ­თვე­ლოს გლე­ხო­ბის ის­ტო­რი­­დან. თბ. 1967 (თა­ნა­ავ­ტო­რე­ბი: გ. აკო­ფაშ­ვი­ლი, დ. მეგ­რე­ლი­ძე, ო. სო­­­ლი­ა).
 30. К вопросу о надписях храма Джвари в Мцхета. “მაცნე”. # 4. თბ. 1968.
 31. სა­ქარ­თვე­ლო­სა და სომ­ხე­თის ურ­თი­ერ­თო­ბის წარ­სუ­ლი­დან. კრე­ბუ­ლი: XII სა­­კუ­ნის სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ის სა­კითხ­­ბი. თსუ “შრო­მე­ბი”. # 126. თბ. 1968.
 32. ანი­სი­სათ­ვის ბრძო­ლის ის­ტო­რი­­დან XII ს-ის სა­ქარ­თვე­ლო­ში. კრე­ბუ­ლი: სა­ქარ­თვე­ლოს ფე­­და­ლუ­რი ხა­ნის ის­ტო­რი­ის სა­კითხ­­ბი. I. თბ. 1970.
 33. დიდ­გო­რის ბრძო­ლა. “მაც­ნე”. # 3. თბ. 1972.
 34. Из истории грузино-византийских взаимоотношений (70-ые годы X в.). კრებული: საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის ნარკვევები. II. თბ. 1972.
 35. ცვლი­ლე­ბე­ბი ეკო­ნო­მი­კურ და სო­ცი­­ლურ ცხოვ­რე­ბა­ში IX-X სა­­კუ­ნე­ებ­ში. წიგ­ნში: სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ის ნარ­კვე­ვე­ბი. ტ. II. თა­ვი VI (გარ­და § 3-ი­სა). თბ. 1973.
 36. ახა­ლი ფე­­და­ლუ­რი სამ­თავ­რო­­ბის წარ­მოქ­მნა. წიგ­ნში: სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ის ნარ­კვე­ვე­ბი. ტ. II. თა­ვი მე-7. თბ. 1973.
 37. ქარ­თუ­ლი ფე­­და­ლუ­რი მო­ნარ­ქი­ის შექ­მნა. წიგ­ნში: სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ის ნარ­კვე­ვე­ბი. ტ. II. თა­ვი მე-8. თბ. 1973.
 38. История Грузии, XI – нач. XIII в. Тбилиси. 1974.
 39. Из истории грузино-византийских взаимоотношений на грани X-XI вв. Actes du XIVe congrès international des études Byzantines. II. Editura Academiei Republicii SocialisteRomânia, 1975.
 40. ივანე ჯავახიშვილი. თბ. 1976.
 41. Матиане Картлиса (Русский перевод, вступительная статья, примечания М. Д. Лордкипанидзе). Тб. 1976.
 42. И. А. Джавахишвили. журн. История СССР. Москва. 1977.
 43. ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლი და სა­ქარ­თვე­ლოს სო­ცი­­ლუ­რი ის­ტო­რი­ის ზო­გი­ერ­თი სა­კითხ­ი. თსუ “შრო­მე­ბი”. # 194. თბ. 1977 (თა­ნა­ავ­ტო­რი გ. მა­მუ­ლი­ა).
 44. Сумбат Давитис-дзе. История царского рода Багратиони (Русский перевод, вступительная статья, примечания М. Д. Лордкипанидзе). Тбилиси. 1978.
 45. მი­ხე­ილ თა­მა­რაშ­ვი­ლის დაბ­რუ­ნე­ბა. ჟურ­ნა­ლი: ის­ტო­რი­ა, სა­ზო­გა­დო­­ბათ­მცოდ­ნე­­ბა, გე­ოგ­რა­ფია სკო­ლა­ში. 1978. #4.
 46. Из истории византийско-грузинских взаимоотношений (70-ые годы XI в.). Ви­зан­ти­йс­кий временник. № 40. Москва. 1979.
 47. ქარ­თლი V ს-ის მე­­რე ნა­ხე­ვარ­ში. თბ. 1979.
 48. სა­ქარ­თვე­ლოს ში­ნა­პო­ლი­ტი­კუ­რი და სა­გა­რეო ვი­თა­რე­ბა X ს-ის 80-ი­­ნი წლე­ბი­დან XI ს-ის 80-ი­ან წლე­ბამ­დე. წიგ­ნში: სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ის ნარ­კვე­ვე­ბი. ტ. III. თა­ვი მე­ორე, თბ. 1979.
 49. სა­ქარ­თვე­ლო XI ს-ის ბო­ლო­სა და XII ს-ის პირ­ველ მე­ოთხ­ედ­ში. და­ვით IV აღ­მა­­შე­ნე­ბე­ლი. წიგ­ნში: სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ის ნარ­კვე­ვე­ბი, ტ. III. თა­ვი მე-3. თბ. 1979.
 50. სა­ქარ­თვე­ლოს სა­გა­რეო და ში­ნა­პო­ლი­ტი­კუ­რი ვი­თა­რე­ბა XII ს. მე­­რე მე­ოთხ­­დი­დან 80-ი­­ნი წლე­ბის და­საწყ­­სამ­დე. წიგ­ნში: სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ის ნარ­კვე­ვე­ბი. ტ. III. თა­ვი მე­-4. თბ. 1979.
 51. ისევ ქარ­თუ­ლი წყა­რო­­ბის რუ­სუ­ლად თარ­გმნის შე­სა­ხებ. “მაც­ნე” (სე­რი­ა: ის­ტო­რი­ა...). 1979. #4.
 52. Zur Geschichte und Historiographie Georgiens. ჟურნალი “Georgica”. Jena. 1980.
 53. К вопросу об использовании античных и византийских историков в гру­зинской сред­невековой историографии. კრებული: Историко-фи­ло­ло­гические разыс­ка­ния. Т. I. Тбилиси. 1980.
 54. IX-XII სა­­კუ­ნე­­ბის საქ. ის­ტო­რი­ის სა­კითხ­­ბი ქარ­თულ საბ­ჭო­თა ის­ტო­რი­ოგ­რა­ფი­­ში. მაც­ნე. #1. თბ. 1981.
 55. О византийско-грузинских культурных взаимоотношениях в VII-XIII вв. Визан­ти­йс­кие очерки. Москва. 1982.
 56. Zur periodisierung des buzantinisch-georgiasch Kulturellen – Wec­h­sel­be­zie­hungen. Jurnali: “Georgica”. Jena. 1982.
 57. გრი­გოლ ხან­ცთე­ლის ცხოვ­რე­ბის ის­ტო­რი­­ლი ფო­ნი. ჟურ­ნა­ლი: ქარ­თუ­ლი ენა და ლი­ტე­რა­ტუ­რა სკო­ლა­ში. #1. თბ. 1983.
 58. К истории Нагорной Картли в V-XVIII вв. კრე­ბუ­ლი: სა­ქარ­თვე­ლოს მთი­­ნე­თის სო­ცი­­ლურ­-ე­კო­ნო­მი­კუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბა­ნი ფე­­და­ლიზ­მის ხა­ნა­ში (თა­ნა­ავ­ტო­რე­ბი: მ. დუმ­ბა­ძე, ბ. ლო­მი­ნა­ძე). თბ. 1983.
 59. Histoire de la Georgie (თანაავტორი ი. კაჭარავა). 1975.
 60. A Glimps of Georgian History (თანაავტორი ი. კაჭარავა). 1983.
 61. “ცხო­რე­ბაჲ იო­ვა­ნე­სი და ეფ­თჳ­მე­სი” გი­ორ­გი მთაწ­მი­დე­ლის და “ცხორე­ბაჲÁგი­ორ­გი მთაწ­მიდე­ლის” გი­ორ­გი მცი­რე­სი, რო­გორც სა­ის­ტო­რიო წყა­რო. თსუ შრო­მე­ბი. ტ. 246. თბ. 1984.
 62. “Das Leben des Jowane und des Eptvime” von Georgi Mtazmindeli und “Das Leben des Giorgi Mtazmindeli” von Georgi Mzire als Geschichtsquellen. ჟურნალი: “Geor­gica”. Jena. 1984.
 63. Der Politik Davit des Erbauers und siene “Reuegesange”. ჟურნალი: “Georgica”. Jena. 1986.
 64. სა­ქარ­თვე­ლოს შუა სა­­კუ­ნე­­ბის ის­ტო­რი­ის სა­კითხ­­ბი ქარ­თულ საბ­ჭო­ურ ის­ტო­რი­ოგ­რა­ფი­­ში. წიგ­ნში: ის­ტო­რი­­ლი მეც­ნი­­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა საბ­ჭო­თა სა­ქარ­თვე­ლო­ში. თბ. 1986.
 65. Georgia in the 11th-12th centuries. Tbilisi. 1987.
 66. სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ა. VIII-IX კლა­სე­ბის სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო. თბ. 1988 (თა­ნა­ავ­ტო­რი ნ. ასა­თი­­ნი). მე­­რე შეს­წო­რე­ბუ­ლი გა­მო­ცე­მა. თბ. 1990.
 67. სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ა. VIII კლა­სის სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო. მე­სა­მე შეს­წო­რე­ბუ­ლი გა­მო­ცე­მა (თა­ნა­ავ­ტო­რი ნ. ასა­თი­­ნი). თბ. 1993.
 68. Изменения в социальной и экономической жизни в IX-X вв. Очерки истории Грузии. Т. II. Гл. V (кроме § 3). Тб. 1988.
 69. Возникновение новых феодальных государств. в книге. Очерки истории Грузии. Т. II. Гл. VI. Тб. 1988.
 70. Образование грузинской феодальной монархии. в книге. Очерки истории Грузии. Т. II. Гл. VI. Тб. 1988.
 71. რა არისქარ­თლის ცხოვ­რე­ბა”. თბ. 1989.
 72. თბი­ლი­სი­სათ­ვის ბრძო­ლის ის­ტო­რი­­დან. კრე­ბუ­ლი: და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბე­ლი. თბ. 1990.
 73. ქა­ლაქ თბი­ლი­სის წარ­მო­შო­ბა და პო­ლი­ტი­კუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბა X სა­­კუ­ნის ბო­ლომ­დე. თა­ვი II წიგ­ნში: თბი­ლი­სის ის­ტო­რი­ა. I. 1990.
 74. თბი­ლი­სის სო­ცი­­ლურ­-ე­კო­ნო­მი­კუ­რი და კულ­ტუ­რუ­ლი ცხოვ­რე­ბა. თა­ვი III. წიგ­ნში: თბი­ლი­სის ის­ტო­რი­ა. I. თბ. 1990.
 75. აფ­ხა­ზე­ბი და აფ­ხა­ზე­თი (ქარ­თუ­ლად, რუ­სუ­ლად, ინ­გლი­სუ­რად). თბ. 1990.
 76. Introduction – წიგნში: The Georgian chronicle. Translated by Katharine Vivian. Amsterdam. 1991.
 77. Тбилиси. Исторический очерк (IV- нач. XII в.). Тbilisi. 1991.
 78. Bagrationi Vakhushti. Georgian Anonym Historian of David. წიგნში: Great His­to­ri­a­ns from Antiquity to 1800. An International Dictionary. New York. Westport. Co­nnec­ticut. London. 1992.
 79. Heidentum in christlichen Georgia. ჟურნალი “Georgica”. 1993 (თანაავტორი ნა­თე­ლა ვაჩნაძე).
 80. Anfange der georgischen Geschichtsschreibung. კრებული: “Brücken”. Festgabe für Gert Hummel. Tbilisi. 1993.
 81. Essays on Georgian History. Tbilisi. 1994.
 82. ვახტანგ გორგასლის დიპლომატიური მოღვაწეობის ისტორიიდან. ქართული დიპლომატია. წელიწდეული. #1. თბ. 1994.
 83. ქუთაისი. უძველესი დროიდან XIII საუკუნემდე (თანაავტორები: ო. ლანჩავა, ო. ლორთქიფანიძე). თბ. 1994.
 84. ქართული ჰაგიოგრაფიული ჟანრის თავისებურებანი (თანაავტორი ნათელა ვაჩნაძე). ინგლისურ ენაზე. თბ. 1994.
 85. Mokcewaj Kartlisaj. Nawrocenie Kartlii. Ze starogruzinnskiego prźetożut i przupisami opatizut Dawid Kolbaja. Wst. ep. Mariam Lordkipanidze. Warszawa. 1995.
 86. ქუთაისის აღორძინება დასავლეთ საქართველოს დედაქალაქად (VII-VIII სს). ქუთაისის უნივერსიტეტის “მოამბე”. #4. ქუთაისი. 1995.
 87. Абхазия – неотъемлемая часть Грузии. კრებული: Pаспятая Грузия, Санкт-Пе­тер­бург. 1995.
 88. The History of Georgia. შე­სა­ვა­ლი წე­რი­ლი წიგ­ნი­სათ­ვის: Ge­or­gi­an Archi­tec­tu­re. აა­ხე­ნის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის და სა­ქარ­თვე­ლოს მეც­ნი­­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის ქარ­თუ­ლი ხე­ლოვ­ნე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის გა­მო­ცე­მა. 1995.
 89. სა­ეკ­ლე­სიო რე­ფორ­მა აფ­ხაზ­თა სა­მე­ფო­ში. ჟურ­ნალ­ი “ჯვა­რი ვა­ზი­სა”. #1. თბ. 1995.
 90. სა­ქარ­თვე­ლო­ში ქრის­ტი­­ნო­ბის სა­ხელ­მწი­ფო რე­ლი­გი­ად გა­მოცხ­­დე­ბის პო­ლი­ტი­კუ­რი მნიშ­ვნე­ლო­ბა. ქარ­თუ­ლი დიპ­ლო­მა­ტი­ა, წე­ლიწ­დე­­ლი. #3. თბ. 1996.
 91. История Грузии. Учебник VIII класса для русских школ. соавтор Н. Асатиани. Тбилиси. 1996.
 92. ში­და ქარ­თლში ოს­თა ჩა­მო­სახ­ლე­ბის სა­კითხ­­სათ­ვის. ჟურ­ნა­ლი “ჯვა­რი ვა­ზი­სა”. #1. თბ. 1997.
 93. ქარ­თლის სა­მე­ფოს სა­გა­რეო პო­ლი­ტი­კა V ს. II ნა­ხე­ვარ­ში. ვახ­ტანგ გორ­გას­ლის დიპ­ლო­მა­ტი­ა. წიგ­ნში: ქარ­თუ­ლი დიპ­ლო­მა­ტი­ის ის­ტო­რი­ის ნარ­კვე­ვე­ბი. I. თბ. 1998.
 94. არაბ­თა სა­ხა­ლი­ფოს გავ­ლე­ნის დამ­ყა­რე­ბა ქარ­თლში. ქარ­თულ­-ა­რა­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი VII-VIII სს-ში. წიგ­ნში: ქარ­თუ­ლი დიპ­ლო­მა­ტი­ის ის­ტო­რი­ის ნარ­კვე­ვე­ბი. I. თბ. 1998.
 95. ახა­ლი სა­მე­ფო-­სამ­თავ­რო­­ბის წარ­მოქ­მნა სა­ქარ­თვე­ლო­ში და მა­თი ად­გი­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. სა­ში­ნაო დიპ­ლო­მა­ტია (IX ს. Xს-ის I ნა­ხე­ვა­რი). წიგ­ნში: ქარ­თუ­ლი დიპ­ლო­მა­ტი­ის ის­ტო­რი­ის ნარ­კვე­ვე­ბი. I. თბ. 1998 (თა­ნა­ავ­ტო­რი ზ. პა­პასქი­რი).
 96. ერ­თი­­ნი ქარ­თუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფოს წარ­მოქ­მნა და მი­სი დიპ­ლო­მა­ტი­­რი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა (თა­ნა­ავ­ტო­რი ზ. პა­პას­ქი­რი). წიგ­ნში: ქარ­თუ­ლი დიპ­ლო­მა­ტი­ის ის­ტო­რი­ის ნარ­კვე­ვე­ბი. I. თბ. 1998.
 97. სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხელ­მწი­ფოს სა­გა­რეო პო­ლი­ტი­კა და დიპ­ლო­მა­ტია XI სა­­კუ­ნე­ში (თა­ნა­ავ­ტო­რი ზ. პა­პას­ქი­რი). წიგ­ნში: ქარ­თუ­ლი დიპ­ლო­მა­ტი­ის ის­ტო­რი­ის ნარ­კვე­ვე­ბი. I. თბ. 1998.
 98. Образование грузинского феодального государства. Caucasica. # 1. 1998.
 99. К вопросу кавказского единства. Caucasica. # 2. 1998.
 100. პო­ლი­ტი­კუ­რი თე­­რია სა­მე­ფო ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის იდე­­ლო­გი­ის შე­სა­ხებ. ქარ­თუ­ლი დიპ­ლო­მა­ტი­ა (წე­ლიწ­დე­­ლი). # 6. თბ. 1999.
 101. .History. წიგნში: Georgian Culture. Tbilisi. 1999.
 102. ძველი თბილისის ისტორიული გეოგრაფიიდან (ისევ სოღდებილის შესახებ). კრ. ენათმეცნიერების საკითხები. 4. თბ. 1999.
 103. “აფხაზთა მეფეთა დივანის” და იერუსალიმის პატრიარქ დოსითეოსის შრომაში აფხაზთა მეფეების შესახებ არსებულ ცნობათა შედარებისათვის. თსუ “შრომები”. # 328. 1999.
 104. Абхазское царство. წიგნში: Разыскания по истории Абхазии (Грузия). Тб. 1999.
 105. ქარ­თუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფოს არ­სე­ბო­ბის უწყ­ვე­ტი ხა­ზი. კრე­ბუ­ლი: ქარ­თუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­­ბის სა­თა­ვე­ებ­თან. თბ. 2001.
 106. საქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ა. სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო X კლა­სი­სათ­ვის (თა­ნა­ავ­ტო­რე­ბი: რ. მეტ­რე­ვე­ლი, ნ. ასა­თი­­ნი). თბ. 2001.
 107. ქართული ფეოდალური მონარქიის შექმნა. კრ. “ანამკი”. ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი. თბ. 2002.
 108. საქართველოს სახელმწიფო იდეოლოგია მართლმადიდებლური ქრისტიანობა იყო. პარლამენტის უწყებანი. 2. 2002.
 109. რატომ ვჩქარობთ? პარლამენტის უწყებანი. 10. 2002.
 110. ბაგრატიონები საქართველოს სახელმწიფოს გარანტი. წიგნში: ბაგრატიონები, სამეცნიერო და კულტურული მემკვიდრეობა. თბ. 2002.
 111. ად­რე შუა სა­­კუ­ნე­­ბის ქარ­თუ­ლი სა­ის­ტო­რიო მწერ­ლო­ბის ზო­გი სა­კითხ­ი. კრებული: ვა­ლე­რი­ან გა­ბაშ­ვი­ლი. თბ. 2003.
 112. რუ­ის­-ურ­ბნი­სის სა­ეკ­ლე­სიო კრე­ბა და მი­სი მნიშ­ვნე­ლო­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­­სათ­ვის. გე­ლა­თის აკა­დე­მი­ის “შრო­მე­ბი”. # 10. 2003.
 113. კავ­კა­სი­ის ხალ­ხთა შო­რის ერ­თი­­ნო­ბის ტრა­დი­ცი­ის არ­სე­ბო­ბის შე­სა­ხებ. აკად. კ. წე­რეთ­ლის 80 წლის­თა­ვი­სად­მი მიძღ­ვნი­ლი სა­­­ბი­ლეო კრე­ბულ­ი. თბ. 2003.
 114. სას­ჯე­ლი და გზა. წიგ­ნში: ნა­თე­ლი ქრის­ტე­სი. სა­ქარ­თვე­ლო. თბ. 2003.
 115. “ქარ­თლის ცხოვ­რე­ბის” ერ­თი ად­გი­ლის გა­გე­ბი­სათ­ვის. კრე­ბუ­ლი: “ოჩხ­­რი”. ჯ. რუ­ხა­ძი­სად­მი მიძღ­ვნი­ლი ეთ­ნო­ლო­გი­ურ­-ის­ტო­რი­­ლი და ფი­ლო­ლო­გი­­რი ძი­­ბა­ნი. თბ. 2003.
 116. ქართული დიპლომატიის ისტორია უძველესი დროიდან XX ს-ის ბოლომდე (თანაავტორი). 2003.
 117. ქრისტიანობის როლი საქართველოს ისტორიაში. კრ. ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში. თბ. 2004.
 118. თა­ნა­მო­საყ­დრე­­ბის სა­კითხ­­სათ­ვის სა­ქარ­თვე­ლო­ში. კრე­ბუ­ლი: ახ­ლო აღ­მო­სავ­ლე­თი და სა­ქარ­თვე­ლო. IV. 2005.
 119. მა­რი ბრო­სე და “ქარ­თლის ცხოვ­რე­ბის” ზო­გი სა­კითხ­ი. მე­ოთხე სა­ერ­თა­შო­რი­სო ქარ­თვე­ლო­ლო­გი­­რი სიმ­პო­ზი­­მის მა­სა­ლე­ბი. თბ. 2005.
 120. აფ­ხა­ზე­თის სტა­ტუ­სის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლო­ში. სა­ქარ­თვე­ლოს მეც­ნი­­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის ივ. ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის ის­ტო­რი­­სა და ეთ­ნო­ლო­გი­ის ინ­სტი­ტუ­ტის შრო­მე­ბი. “ა­ნა­ლე­ბი”. IV. 2005.
 121. რამ გა­დაგ­ვარ­ჩი­ნა? ჟურ­ნა­ლი “მნა­თო­ბი”. #3. 2006.
 122. სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ა (სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო ის­ტო­რი­ის ფა­კულ­ტე­ტის სტუ­დენ­ტე­ბი­სათ­ვის). მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტო­რი. თა­ნა­ავ­ტო­რი. თბ. 2006.
 123. იყო თუ არა ხუთ­ჯვრი­­ნი დრო­შა შუ­­სა­­კუ­ნე­­ბის სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხელ­მწი­ფო სიმ­ბო­ლო. კრე­ბული: შო­თა მეს­ხია 90. თბ. 2006.
 124. სახელოვანი მეცნიერი და მამულიშვილი. ჟურნ. “ხიდი”. 2006. #4.
 125. აუცილებელი რეფორმა. ჟურნალი “გზა”. 2006. 29/VI-5/VII.
 126. ქართველთა ერთიანობისათვის. ალმანახი “ეროვნული ღირსებისათვის”. თბ. 2006.
 127. საქართველოს ფედერალიზაციის პერსპექტივები. კრ. Pro et Contra. თბ. 2006.
 128. სახელმწიფოებრიობის საკითხისათვის საქართველოში. მწიგნობარი. თბ. 2006.
 129. ქართული ეროვნული თვითშეგნების საკითხისათვის. კავკასიოლოგთა პირ­ვე­ლი საერთაშორისო კონგრესის მასალები. თბ. 2007.
 130. პატრიარქი და მორწმუნენი. კრ. სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქს. თბ. 2007.
 131. საქართველოს მეფეები. რედ. მარიამ ლორთქიფანიძე. თბ. 2007 (თანაავტორებთან).
 132. Towards the Origin and Continuety of Statehood of Georgia. Bulletin of National Georgian Academy of Sciences. საქართველოს ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2007. I (175).
 133. Осетины в Грузии (თანაავტორი გ. ოთხმეზური). Кавказ и глобализация. том I (а). 2007. Швеция (ინგლისური ვარიანტი: The Caucasus and Globalization. 2007. Швеция).
 134. ჩემი გზა. თბ. 2007.
 135. უდ­რო­ოდ გარ­დაც­ვლი­ლი კო­ლე­გის ნა­თელ ხსოვ­ნას. კრებული: მშვე­ნი­­რე­ბა მო­სი­ლი სევ­დით. თა­მარ გამ­სა­ხურ­დია 70. თბ. 2007.
 136. მარიამ ლორთქიფანიძე 85. თბ. 2007 (კრებული მიძღვნილი მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 85-ე წლისთავს).
 137. საქართველოს ისტორია: ორ ტომად. სახელმძღვანელო თსუ სტუდენტებისთვის. მთ. რედ. თბ. 2008 (თანაავტორებთან ერთად).
 138. Единственный приоритет – незыблемость, целостность государства. По поводу мнения г-на Давида Бердзенишвили. წგნ.: და აღ­მო­ცისკ­­და საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. სოხუმის სახელმწიფო უნი­ვერსიტეტის გამომცემლობა. თბ. 2009 (თანაავტორი: ზურაბ პა­პას­ქირი).
 139. გივი ჯამბურია _ დაბადებიდან 85 წლის იუბილის აღსანიშნავად. თსუ ს­­ქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. I. თბ. 2011.
 140. რამდენიმე მოგონება ივანე ჯავახიშვილზე. თსუ საქართველოს ის­ტო­რი­ის ინსტიტუტის შრომები. ტ. II. თბ. 2011.
 141. ცოტა რამ შოთა მესხიას ცხოვრებისა და აკადემიური მოღვაწეობის შე­სა­ხებ. თსუ საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. III. თბ. 2011.
 142. აფხაზები და აფხაზეთი. მეორე შევსებული გამოცემა. თბ. 2012.
 143. საქართველოს ისტორია (ოთხ ტომად). მთ. რედ. II ტომის თანაავტორი. თბ. 2012.
 144. საქართველოს ისტორია. მე-9 კლასის სახელმძღვანელო. თბ. 2012 (თა­ნა­ავტორებთან ერთად).

 

საგაზეთო სტატიები

 1. თბილისი V-XII სს-ში. “კომუნისტი”. 1958, # 136.
 2. თბილისი XIII-XVIII სს-ში. “კომუნისტი”. 1958, # 150.
 3. მრუდე სარკეში (თანაავტორი შ. მესხია). “კომუნისტი”. 1969, # 10.
 4. ქარ­თუ­ლი ჰა­გი­ოგ­რა­ფია დი­დი ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ა. გაზ. “ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო”. 1968. 4. VII.
 5. Неизгладимый след (к 80-летию С. Н. Джанашиа), «Заря Востока». 1980, 15. X.
 6. სა­ხე­ლო­ვა­ნი მეც­ნი­­რი, მა­მუ­ლიშ­ვი­ლი (ს. ჯა­­ში­ას 80 წ.) “სა­ხალ­ხო გა­ნათ­ლე­ბა”. 1980. 21. X.
 7. თაობათა მასწავლებელი (გიორგი ჩიტაია 90 წლისაა). გაზ. “უნივერსიტეტი”. 1980. 19. XII.
 8. ღვაწლმოსილი მეცნიერი (ნ. ბერძენიშვილი). “სამშობლო”. 1985. 1. I.
 9. ჩემი ახალგაზრდობის ერთი სიხარული (ანა კალანდაძე). “კომუნისტი”. 1985. 1. III.
 10. დიდი ვარძიის ეპოქა. “ლიტერატურული საქართველო”. 1986. 3. X.
 11. დაბლა ვხრი თავს (აკაკი შანიძის გარდაცვალების გამო). “თბილისის უნივერსიტეტი”. 1987. 3. IV.
 12. ბა­ტო­ნო ლე­რი (პა­სუ­ხი კი­ნო­რე­ჟი­სორ ლე­რი სი­ხა­რუ­ლი­ძეს). “ქარ­თუ­ლი ფილ­მი”. 1988, 29. VI.
 13. История, время, гражданский долг. «Вечерний Тбилиси». 1988, 27. X.
 14. Некомпетентность – в ранг истины. «Заря Востока». 1989, 23. VII.
 15. Распространение христианства в Грузии. «Вечерний Тбилиси». 1989. 15. VIII.
 16. Время Вахтанга Горгасали. «Вечерний Тбилиси». 1989. 6. IX, 7. X.
 17. Арабы в Грузии. «Вечерний Тбилиси». 1989. 13. X, 14. X.
 18. Объединение Грузии. «Вечерний Тбилиси»”. 1989. 13. X, 14. X.
 19. Грузия в XI веке. «Вечерний Тбилиси». 10. I - 11. I. 1990.
 20. იწყო აღ­მო­ცის­კრო­ბად მზე­მან ყო­ველ­თა მე­ფო­ბა­თა­გან”. “ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო”. 1989, 10. XI.
 21. ისტორია მომავალ თაობებს სჭირდება. “თბილისი”. 1989, 24. II.
 22. ბრძოლა თბილისისათვის. “თბილისი”. 1989, 7 II.
 23. ლონ­დო­ნი “ქარ­თვე­ლო­ლო­გი­ის დღე”. “ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო”. 1990, 1. VI.
 24. “არ უწყ­­ან თუ”. “ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო”. 1990, 16. II.
 25. აფ­ხა­ზე­თი სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ნუ­ყო­ფე­ლი ნა­წი­ლია. გაზ. “მე­დი­ცი­ნა”. 1996.
 26. რო­დი­დან მოვ­დი­ვართ, სა­­დან მოვ­დი­ვართ. “სა­ქარ­თვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კა” (თა­ნა­ავ­ტო­რე­ბი: რ. მეტ­რე­ვე­ლი, ო. ჯა­ფა­რი­ძე). 1997, 26. IX.
 27. ქარ­თვე­ლი მეც­ნი­­რე­ბის მო­ნა­წი­ლე­­ბის სა­კითხ­­სათ­ვის სა­ქარ­თვე­ლოს ეკ­ლე­სი­ის ავ­ტო­კე­ფა­ლი­ის აღ­დგე­ნი­სათ­ვის ბრძო­ლა­ში. “სა­ქარ­თვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კა”. 1997, 28. V.
 28. დი­დი ქარ­თვე­ლი (თა­ნა­ავ­ტო­რი რ. მეტ­რე­ვე­ლი). “ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო”. 1997, 24-31.X.
 29. სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხელ­მწი­ფო სიმ­ბო­ლი­კის შე­სა­ხებ (თა­ნა­ავ­ტო­რე­ბი: პ. ზა­ქა­რა­­ა, რ. მეტ­რე­ვე­ლი, ნ. შო­ში­აშ­ვი­ლი, გ. ჯამ­ბუ­რი­ა, ო. ჯა­ფა­რი­ძე). “სა­ქარ­თვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კა”. 1998, 10. III.
 30. ჯა­ვა­ხე­თი (თა­ნა­ავ­ტო­რი ნ. შო­ში­აშ­ვი­ლი). “სა­ქარ­თვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კა”. 1998, 18-19. X.
 31. იო­­ნე მა­რუ­შის­-ძე “სა­ქარ­თვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კა”, 1998, 29. XI.
 32. კვლა­ვაც გა­ამ­დიდ­რებს ქარ­თულ მეც­ნი­­რე­ბას. “სა­ქარ­თვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კა”. 1999, 7. XII.
 33. სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­­ბის სა­კითხ­­სათ­ვის სა­ქარ­თვე­ლო­ში, “სა­ქარ­თვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კა”. 1999, 26-27. XII.
 34. ქარ­თველ­მა ხალ­ხმა არ უნ­და და­უშ­ვას ეროვ­ნუ­ლი ტრა­დი­ცი­­ბის ხელ­ყო­ფა. “ქარ­თუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი”. 29. IX, 5. X. 2004.
 35. ზო­გი რამ გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მას­თან და­კავ­ში­რე­ბით “თბი­ლი­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი”. 2004. 1. X.
 36. ყო­ვე­ლი ქარ­თვე­ლი წირ­ვა-­ლოც­ვას მუ­დამ ქარ­თუ­ლად ის­მენ­და, ახ­ლა კი მეგ­რუ­ლად და სვა­ნუ­რა­დაც ვი­ლო­ცოთ? ქარ­თველ­მა აკა­დე­მი­კო­სებ­მა ერ­თხელ უკ­ვე გა­და­არ­ჩი­ნეს ამის­გან სა­ქარ­თვე­ლო ეს იყო ნა­ხე­ვა­რი სა­­კუ­ნის წინ. “ქარ­თუ­ლი გა­ზე­თი”. 13-14 ოქ­ტომ­ბე­რი. 2005, 13-14, X.
 37. რა დაბ­რუ­ნე­ბა­ზეა ლა­პა­რა­კი, რო­ცა აფ­ხა­ზებს ჩვე­ნი და­ნახ­ვაც არ უნ­დათ. “სა­ქარ­თვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კა”, 2005, 21. VII.
 38. ღია წე­რი­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენტს, ბ-ნ მი­ხე­ილ სა­­კაშ­ვილს (გვა­რე­ბის გა­მოც­ვლის გა­მო), 29 ხელ­მო­წე­რა. “რე­ზო­ნან­სი”. 2005, 16. VI.
 39. უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სორ­-მას­წავ­ლებ­ლე­ბი აქ­ცი­­ბით იმუქ­რე­ბი­ან. “ახა­ლი თა­­ბა”. 2005, 29. IX.
 40. უნი­ვერ­სი­ტეტს ფაქ­ტი­­რად აუქ­მე­ბენ. “ახა­ლი თა­­ბა”. 2005, 18-24 IX.
 41. ჩემ თვალწინ უნივერსიტეტს მარხავენ. “მთელი კვირა. საქართველოს ამბები”. 2005, 4. VII.
 42. ახა­ლი რუბ­რი­კა. “თბი­ლი­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი”. 2005, 21. IV.
 43. სა­ქარ­თვე­ლო­ში ან­ტი­სომ­ხუ­რი გან­წყო­ბა არ არის, ნურც სხვე­ბი და­თე­სენ. “ჯორ­ჯი­ან თა­იმ­სი”. 2005, 14-21 XII.
 44. ის­ტო­რი­­ლი აფ­ხა­ზე­თი უძ­ვე­ლე­სი დრო­­დან ქარ­თუ­ლი მხა­რე იყო (ბ-ნ ან­ზორ შო­ნი­ას სტა­ტი­ის გა­მო). “სა­ქარ­თვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კა”. 2005, 2-3 VI.
 45. გა­ვუფ­რთხილ­დეთ სა­კუ­თარ ის­ტო­რი­ას. “ახა­ლი 7 დღე”. 2005, 20-26. X.
 46. კონ­ფლიქ­ტე­ბის მოგ­ვა­რე­ბის საქ­მე­ში სა­ზო­გა­დო­­ბაც უნ­და აქ­ტი­­რობ­დეს. “ახა­ლი თა­­ბა”. 2005. 21. VII.
 47. უნი­ვერ­სი­ტეტს თა­ვი­სი უფ­ლე­ბე­ბი უნ­და აღუდ­გეს. “სა­ქარ­თვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კა”. 2006. 4. VII.
 48. ღია წე­რი­ლი რუ­სე­თის პრე­ზი­დენტს ვ. პუ­ტინს. “სა­ქარ­თვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კა”. 2006, 7 XI.
 49. Дезинформация идет от недоброжелателей (письмо Путину). 11 ноября, 2006.
 50. ამერიკაში მიხვდნენ, რომ 65 წელი მეცნიერისათვის საპენსიო ასაკი არ არის. “ახალი თაობა”. 2006. 12-18 III.
 51. სამარისებური სიჩუმე და ნაკუწებადქცეული წერილი. თბილისის უნივერსიტეტი”. 2006, 20 XII.
 52. აუცილებელი რეფორმა უკომპრომისო ხელისუფლება და მწვავე კითხვა ქუჩა სჯობს თუ საუნივერსიტეტო მერხი. “გზა”. 2006, 29. V-5. VII.
 53. დავით გარეჯის ხელყოფა სარწმუნოების ხელყოფაა. “საქართველოს რესპუბლიკა”. 2007, 29, III.
 54. დავით გარეჯი სამონასტრო რესპუბლიკად უნდა გამოვაცხადოთ. “ახალი თაობა”, 2007, 11, IV.
 55. რექტორის დაუწერელი კონცეფცია, უხუცესთა მოსმენა. “თბილისის უნივერსიტეტი”. 2007, 15, I.
 56. მისთვის სამშობლო “ივერია” საქართველო იყო გიორგი შარვაშიძე, 160. აფ­ხაზეთის მთავრობის სპეციალური გამოშვება. 2007, 14 მაისი.
 57. Открытое письмо мэру Москвы господину Лужкову Ю. М. Газ. «Свободная Грузия». 11 декабря, 2007.
 58. “ბრძანება ზემოდან” უნივესიტეტში ვერ გატარდა. “თბილისის უნივერსი­ტე­ტი”. 2007.
 59. ისტორიული რეალობა. “ერთობა”. 2008,Ç4 IX.
 60. ისტორიული რეალობა.ერთობა”. 2008.N5 X.
 61. ნეტავ იმ ერს, რომელსაც კარგი ქალები ჰყავს!. “თბილისის უნივერსიტეტი”. 2008, 10 III.
 62. ხვალ რუსეთი თვითმფრინავებით და ტანკებით ჩვენზე რომ წამოვიდეს, მე ამას არ გამოვრიცხავ! კვირის ქრონიკა”. 2009, 4-10 V.
 63. რა გვექნა?! სხვა გზა არ გვქონდა! მინიშნებით ველაპარაკებოდით სტუდენტებს, პირდაპირ ხომ არ ვეტყოდით?! ჯორჯიან თაიმსი”. 2010, 7-14 X.
 64. ამერიკის ბიოგრაფიულმა ინსტიტუტმა განათლების დარგში წლის ქალბატონად დაასახელა. თბილისის უნივერსიტეტი”. 2008, 6 VI.
 65. ლექსები. “რეზონანსი”. გალაკტიონი. 2010, 18 VII.
 66. ლექსები. “რეზონანსი”. გალაკტიონი. 2010, 19 IX.
 67. როგორ საქართველოზე ოცნებობენ ნიკო ლორთქიფანიძის შვილები. “ყველა სიახლე”. 2010, 22-28 IV.
 68. შეიძლება ქართველები გავზარდოთ რუსების სიძულვილით? კი ბატონო, მაშინ ბავშვები უნდა გავზარდოთ თურქების, სპარსელების, არაბების სიძულვილით... რა უნდა ასწავლონ ქართველ ბავშვებს რუსეთის ოკუპაციის შესახებ? “ალია”. 2010, 8-12 ივლისი.
 69. ვალმოხდილი. შოთა ლომსაძის 85 წლისთავის აღსანიშნავად. მწერლის გაზეთი”. 2010, 1-15 ივნისი.
 70. რას ვერჩით თბილისს, დააშავა რამე? ყველა სიახლე”. 2011, 12-18 V.
 71. ეროვნული ფასეულობების წინააღმდეგ ასეთი ბრძოლა ჩვენს ხალხს არ ახსოვს. ყველა სიახლე”. 2011, 26 ოქტომბერი - 1 ნოემბერი.


 

 საენციკლოპედიო სტატიები

დიდი საბჭოთა ენციკლოპედია

II გამოცემა

(БСЭ)

 1. Багратионы.
 2. Картли.
 3. Кахети.
 4. Летописи Закавказья


საბჭოთა ისტორიული ენციკლოპედია

 1. Вахтанг VI.
 2. Вахтанга законы.
 3. Вахушти Багратиони.
 4. Вахтанг I Горгасали.
 5. Давид III (Куропалат).
 6. Георгий Мерчуле.
 7. Давид Строитель.
 8. Джавахишвили И. А.
 9. Джанашиа С.Н.

 

ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია (ქსე)

 1. არაბობა საქართველოში
 2. აბულ კასიმის ლაშქრობა სა­ქარ­თველოში.
 3. აბუსერიძე ტბელი.
 4. აფხაზთა სამეფო.
 5. გიორგი I.
 6. გობრონი.
 7. დავით II ქართველთა მეფე.
 8. დავით III დიდი.
 9. “დაცვის სიგელი”.
 10. დემეტრე უფლისწული (დემნა).
 11. თამარი.
 12. თბილელი ბერები.
 13. თბილისის საამირო.
 14. “მატიანე ქართლისა”.
 15. ორბელთა აჯანყება 1177-1178.
 16. ჯანაშია სიმონ.
 17. ჯაფარ ალის ძე.
 18. 18.ჯაფარიანები.
 19. ქართული საბჭოთა ენ­ციკ­ლო­პე­დიის დამატებითი ტომი. საქ. სსრ, თბ. 1981.
 20. ა)ქართულად: საქართველო IV-X სს.
 21. ბ)რუსულად: Грузия в IV-X вв.

 

ენციკლოპედია “საქართველო”. ტ. I. თბ. 1997

 1. აბულ კასიმის ლაშქრობა სა­ქარ­თველოში.
 2. აბუსერიძე ტბელი.
 3. ამირა.
 4. ანისი.
 5. არაბობა საქართველოში.
 6. აფხაზთა სამეფო

 

 ლექსიკონი “ივანე ჯავახიშვილი”. თბ. 2002

 1. აბაშიძე დავით.
 2. აბულ-კასიმი.
 3. ალი შუაბის ძე.
 4. ანა დედოფლისეული “ქართ­ლის ცხოვრება”.
 5. აღმწერელი ჰამბავისა.
 6. აღრიცხვა.
 7. ახალგაყრილი.
 8. ახო.
 9. ბაგრატიონები.
 10. ბასილი ეზოსმოძღვარი.
 11. გამოსაღები.
 12. გარსევანიშვილი ტეტია.
 13. დავით პეტრიწონელი.
 14. დაზგა.
 15. ვახტანგ I გორგასალი.
 16. ზოდეხი.
 17. ზრო.
 18. თამარ მეფის პირველი ის­ტო­რი­კოსი.
 19. ივერიის თემი-საკატაპანო.
 20. ისტორიოგრაფია.
 21. იჯინტონის წიგნი.
 22. კაი კვამლი.
 23. კვეცენი.
 24. კვირტი.
 25. კიკორაძე.
 26. კოსტანტაძე.
 27. კრებულნი.
 28. მარიამისეული “ქართლის ცხოვ­­­­რება”.
 29. მარკვარტი.
 30. “მასალები საქართველოს ეკონომიკური ისტორიისათვის”.
 31. მასუდი.
 32. “მატიანე ქართლისა”.
 33. მეგოდრე.
 34. მეკოშრე.
 35. მირზაშვილი.
 36. “მოქცევა¡ ქართლისა”.
 37. მოხელე.
 38. მუავია.
 39. მუშეღი.
 40. ნასყიდი.
 41. ორბელიანი რევაზ.
 42. ორთაღი.
 43. საგოდებელი.
 44. სადიასპანო ცხენი.
 45. საკუთრება სამეფო.
 46. საპირფარეშოს იარაღი.
 47. სარკინოზი.
 48. საური.
 49. “საქართველოს ეკონომიკური ისტორია”.
 50. “საქართველოს ეკონომიკური ისტორიის ძეგლები”.
 51. “საქართველოს სამოთხე”.
 52. საშობაო.
 53. სესხი.
 54. სუმბატ დავითის ძე.
 55. ალ-ტაბარი.
 56. ტბელები.
 57. უსტაბაში.
 58. უშენი.
 59. ფადლა II.
 60. ფადლონ I.
 61. ფადლონი.
 62. ფადლუნი.
 63. ქავთარ ბარამის ძე.
 64. ქალდეველნი.
 65. “ქართლის ცხოვრება”.
 66. ქერელი.
 67. ქერქმაგარი და ქერქრბილნი.
 68. ქუბა.
 69. ქუზიხანა.
 70. ღერო.
 71. შეშთაობა.
 72. შიო.
 73. შურტა.
 74. “ცხოვრება ვახტანგ გორ­გა­სა­ლისა”.
 75. “ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა”.
 76. “წელიწადი განსუენებისა”.
 77. წყაროთმცოდნეობა.
 78. ჭალაშვილი ერაჯ.
 79. ხაზინა. ხოჯა აზიზი.
 80. ჯუანშერი.
 81. ჯუანშერი.
 82. ჰაბიბ იბნ მასლამა.
 83. ჰერეთი.

Additional information