shromebi-15

  • Print

 


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი

 შრომები

 XV

  

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Faculty of Humanities

 Institute of Georgian History

 Proceedings

 XV 

 

თბილისი

Tbilisi

2019
შინაარსი
CONTENTS


თედო დუნდუა – ტრანსკავკასიური” გზის შესახებ
Tedo Dundua – “Transcaucasian” Trade Route from India to Colchis (Summary)
ემილ ავდალიანი – ვაჭრობა და სასანური ირანის ინტერესები ლაზიკაში (VI ს.)
Emil Avdaliani – Trade And Sasanian Interests in Lazica (6th c.) (Summary)
როლანდ თოფჩიშვილი – ქართლი – საქართველოს ცენტრი, ქართველი ერის შემკრები და გამაერთიანებელი
Roland Topchishvili – Kartli – the Center of Georgia and Georgians (Summary)
ნესტან სულავა – თარგუმების მნიშვნელობა “წმ. ევსტათი მცხეთელის წამების” მიხედვით
Nestan Sulava – The Importance of Interpretations According to the “Martyrdom of St. Evstati Mtskheteli” (Summary)
ლერი თავაძე – მიჰრანიანთა დინასტიის განშტოება – ვარაზმანიანთა სახლი და საქართველო
Leri Tavadze – Cadet Branch of Mihranid Dynasty – House of Varazman and Georgia (Summary)
მამუკა წურწუმია – ომის იდეოლოგია ბიზანტიაში
Mamuka Tsurtsumia – War Ideology in Byzantium (Summary)
იოანე კაზარიანი – გაბრიელ შეჰანელის უახლოესი შთამომავლების კონტაქტები იერუსალიმის სამეფოსთან და ჰოსპიტალიერების ორდენის წევრებთან XII საუკუნეში
Ioane Kazaryan – On the Contact of Gabriel of Shehan’s Closest Descendants with the Kingdom of Jerusalem and with the Knights of Hospitallers in the 12th Century (Summary)
ნიკო ჯავახიშვილი – 1210 წელს სპარსეთზე გალაშქრებაში მთიულთა მონაწილეობის ას-ახვა ქართულ ფოლკლორში
Niko Javakhishvili – The Reflection in the Georgian Folklore of Highlanders’ Participation in Georgian Army’s Invasion in Persia in 1210 (Summary)
ხათუნა ბაინდურაშვილი – სუნიტური მაზჰაბები XIII-XIV საუკუნეების თბილისში
Khatuna Baindurashvili – The Sunni Mahd’habs in the 13th-14th Centuries Tbilisi (Summary)
Михаил Чореф – К вопросу о характере обращения грузинской серебряной монеты в Крыму при первых Гираях
Mikhail Choref – Georgian Silver Coins in Crimea Under the First Girays (Summary)
გიორგი სოსიაშვილი – ფავლენიშვილთა წარმომავლობის საკითხისათვის
Giorgi Sosiashvili – For the Question of the Pavlenishvilis’ Origin (Summary)
David Alexanyan, Evgeni Chanishvili – The Silver Coins of Tahmasb I and Muhammad Khudabandah From Zagemi Mint
Зинаида Евгеньевна Оборнева – Греческие переводчики в сношениях России с Грузией: 1613-1645 гг.
Zinaida E. Oborneva – The Greek Translators in Relations Between Russia and Georgia (1613-1645) (Summary)
დავით ნასყიდაშვილი – ახალი მასალები ფოთის/ფასისის კოშკიდან
David Naskidashvili – New Materials from Poti/Phasis Tower (Summary)
Alireza Soleymanzadeh – Documents from the Reign of Nader Shah Regarding the Prelacy of Georgia
აპოლონ თაბუაშვილი, თორნიკე მარუაშვილი – რუსეთის არმიის დეზერტირები XVIII საუკუნის საქართველოში
Apolon Tabuashvili, Tornike Maruashvili – Deserters of the Russian Army in the 18th Century Georgia (Summary)
Leila Papoli-Yazdi, Mahboobeh Hosseini-Beheshti, Designs by Elaheh Shams – Some Remarks on the Unsolved Murder Case of Atabak Amin al-Sultan,  the Iranian-Georgian Chief Minister of Three Qajar Kings
ელენე გოგიაშვილი – ისტორიული პირი თუ ლიტერატურული ფიგურა? ხალხური გადმოცემები ალექსანდრე მაკედონელზე
Elene Gogiashvili – Historical Figure or Literary Character? Folk Narratives on Alexander the Great (Summary)
იოსებ ალიმბარაშვილი – ოსების დაბრუნება საქართველოდან ჩრდილო კავკასიაში საბჭოთა ხელისუფლების პერიოდში – მიზეზები და მიზნები
Ioseb Alimbarashvili – Return of Ossetians from Georgia to the North Caucasus During Soviet Power – Reasons and Goals (Summary)
დიმიტრი შველიძე – პეტრე კროპოტკინის წერილები გიორგი გოგელიასადმი (1904-1913)
Dimitri Shvelidze – Peter Kropotkin’s Letters to Giorgi Gogelia (Summary)
ანა ჭეიშვილი – საფრანგეთში დაცული უცნობი ფოტოკოლექციის შესახებ, ჰუგო კრაფტის მოგზაურობა საქართველოში
Ana Cheishvili – About an Unpublished Photographic Collection Kept in France, Hugues Krafft’s Trip to Georgia (Summary)
მიხეილ ბახტაძე – გენერალი ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი
Mikheil Bakhtadze – General Alexander Andronikashvili
Tengiz Simashvili – Archival Materials and Ioseb (Joseph) Jughashvili’s (Stalin) Biography

პოლემიკა
Discussion

Tedo Dundua, Emil Avdaliani – Abkhazians and Ossetians in Georgia.  Short History (handout for the politicians)

საერთაშორისო პრეზენტაცია
International Conferences

Natia Phiphia – Perception of Medea According to Greco-Roman Visual Sources (Vases and Sarcophagus) უაკ(UDC)94(479.22)

        ს_323 

  

რედაქტორები:

Editors:

თედო დუნდუა

Tedo Dundua

ალექსანდრე ბოშიშვილი

Alexander Boshishvili

 

 

სარედაქციო კოლეგია:

Editorial Board:

გიული ალასანია

Giuli Alasania

თეიმურაზ პაპასქირი

Teimuraz Papaskiri

აპოლონ თაბუაშვილი

Apolon Tabuashvili

ქეთევან გოჩიტაშვილი

Ketevan Gochitashvili

ლერი თავაძე

Leri Tavadze

შალვა გლოველი

Shalva Gloveli

აკაკი ჩიქობავა

Akaki Chikobava

ემილ ავდალიანი

Emil Avdaliani

ეკა კვირკველია

Eka Kvirkvelia

ჰიროტაკე მაედა (იაპონია)

Hirotake Maeda (Japan)

ფარჰად ჯაბაროვი (აზერბაიჯანი)

Farhad Jabbarov (Azerbaijan)

მიხაილ ჩორეფი (რუსეთი)

Mikhail Choref (Russia)

ალირეზა სოლეიმანზადე (ირანი)

Alireza Soleymanzadeh (Iran)

გუნტის ზემიტისი (ლატვია)

Guntis Zemītis (Latvia)

რიმვიდას პეტრაუსკასი (ლიეტუვა)

Rimvydas Petrauskas (Lithuania)

ანჯეი პუქშტო (ლიეტუვა)

Andžej Pukšto (Lithuania)

ალექსანდერ ბურშე (პოლონეთი)

Aleksander Bursche (Poland)

იულიან მოგა (რუმინეთი)

Iulian Moga (Romania)

მირჩა პადურარუ (რუმინეთი)

Mircea Păduraru (Romania)

იაროსლავ პილიპჩუკი (უკრაინა)

Yaroslav Pylypchuk (Ukraine)

პოლ კრეგო (აშშ)

Paul Crego (USA)

გოჩა ცეცხლაძე (დიდი ბრიტანეთი)

Gocha Tsetskhladze (UK)

 

 
http://geohistory.humanities.tsu.ge
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
შედგენლები: თ. დუნდუა, ა. ბოშიშვილი
ავტორთა სტილი დაცულია
© ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2019 
ISSN 1987–9970