shromebi-3

  • Print

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი

 შრომები

III


Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Faculty of Humanities

Institute of Georgian History

Proceedings

III

 


 გამომცემლობა მერიდიანი“, Meridian Publishers

თბილისი, Tbilisi

2011


 
 

შინაარსი
CONTENTS

მარიამ ლორთქიფანიძე. ცოტა რამ შოთა მესხიას ცხოვრებისა და აკადემიური მოღვაწეობის შესახებ

მაია პატარიძე. სვანეთში აღმოჩენილი ანტიკური ხანის მონეტები
Maia Pataridze. Coins of the Classical Period From Svaneti (Summary)

ნათია ფიფია. სედოხეზების ტომის ლოკალიზაციის საკითხისათვის
Natia Pipia. Focuses on Localizing the Sedokhezi Tribe (Summary)

თედო დუნდუა, ლერი თავაძე. Limes Ponticus – რამდენიმე საკითხი პონტოს საზღვრის შესახებ I - III სს.
Tedo Dundua, Leri Tavadze. Limes Ponticus – About Pontic Frontier in the 1st - 3rd cc. (Summary)

როლანდ თოფჩიშვილი. ონომასტიკური მონაცემები დვალთა ეთნიკური კუთვნილების შესახებ
Roland Topchishvili. Onomastic Data on Affiliation of Dvaleti Residents (Summary)

ქეთევან ქუთათელაძე. ქვის აღმნიშვნელი ტოპონიმები ქვემო ქართლში (თეთრი წყაროს რაიონის სოფლების მიხედვით)
Ketevan Kutateladze. The Toponyms Denoting Stone in Kvemo (Lower) Kartli (According to the Names of the Villages of Tetri Tskaro Region) (Summary)

ნინო სილაგაძე. ჯაყისმანის მონასტრის მთავარი ეკლესია და მისი მომიჯნავე ნაგებობათა კომპლექსი
Nino Silagadze. The Main Church of Jakismani Monastery and Neighboring Buildings (Summary)

გვანცა აბდალაძე. გიორგი IV ლაშა და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთი
Gvantsa Abdaladze. Giorgi IV Lasha and Highlanders of Eastern Georgia (Summary)

აკაკი ჩიქობავა. ოდიშის სამთავროს საუფლისწულოები
Akaki Chikobava. The “Princes’ Domains” in Odishi Principality (Summary)

ალექსანდრე ბოშიშვილი. თბილისის მელიქის სახელოს და ქრონოლოგიის შესახებ
Alexander Boshishvili. About Chronology and Office of Tbilisi Melik (Summary)

თამაზ გოგოლაძე. ავთანდილ ბარათაშვილ-აბაშიშვილის ფეოდალური ოჯახი და 1648-1653 წწ. შეწირულების აქტი აბელ ბარათაშვილის და მისი ძმებისა პირღებულის ღმრთისმშობელისადმი
Tamaz Gogoladze. Feudal Family of Avtandil Baratashvili-Abashishvili and Act of Donation (1648-1653) of Abel Baratashvili and His Brothers to Pirghebuli Church of the Virgin (Summary)

გიორგი ჟუჟუნაშვილი. ამანათობის ინსტიტუტი საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებში (XVI-XVIII სს.)
Giorgi Zhuzhunashvili. Institute of “Amanatoba” (Political Hostage) in Georgian-Russian Relationship from the 16th to the 18th cc. (Summary)

აპოლონ თაბუაშვილი. ქართლ-კახეთის სამეფოს თავდაცვითი ღონისძიებები ირანის აგრესიის მოსაგერიებლად 1795 წლის ივნის-აგვისტოში
Apolon Tabuashvili. Defensive Measures of Kartl-Kakheti Kingdom Against Persian Onslaught in June-August 1795 (Summary)

ქეთევან პავლიაშვილი. ბოდბეს ეპარქიის უძრავი ქონების ექსპროპრიაცია-სეკულარიზაციის მიზეზები და შედეგები (XIX .)
Ketevan Pavliashvili. Reasons and Results of Expropriation-Secularization of Bodbe Eparchy’s Real Estate in the 19th c. (Summary)

მარიამ ჩხარტიშვილი, ქეთევან მანია, სოფიო ქადაგიშვილი. ქართული ნაციონალიზმის წარმოშობა
Mariam Chkhartishvili, Ketevan Mania, Sofio Kadagishvili. The Arising of Georgian Nationalism (Summary)

დიმიტრი შველიძე. ქართული სახელმწიფოებრიობის პრობლემა არჩილ ჯორჯაძის ნააზრევში
Dimitri Shvelidze. Issues on Georgian Statehood in Archil Jorjadze’s Thoughts (Summary)

ქეთევან ხითარიშვილი. გრიგორ რასპუტინის ფსიქოლოგიური პორტრეტისათვის (ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული საარქივო მასალის მიხედვით)
Ketevan Khitarishvili. On the Psychological portrait of Grigori Rasputin (According to the Archival Materials Kept at the National Centre of Manuscripts) (Summary)

მიხეილ ბახტაძე. გენერალ ლუდენდორფის ერთი წერილის შესახებ
Mikheil Bakhtadze. About the Letter of General Von Ludendorff (Summary)

ოთარ ჯანელიძე. საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის ისტორიიდან (სამუსლიმანო საქართველოს ავტონომია)
Otar Janelidze. From the History of Administrative-Territorial Arrangement of Georgia (The Autonomy of “Muslim Georgia”) (Summary)

დიმიტრი სილაქაძე. საქართველოს I დემოკრატიული რესპუბლიკის სახალხო გვარდიის საორგანიზაციო-საშტატო სტრუქტურისა და რიცხოვნების საკითხისათვის
Dimitri Silakadze. Regarding the Structure and the Quantity of the National Guards’ Organizational Staff of the First Democratic Republic of Georgia (Summary)

ნინო ვაშაყმაძე. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დაპყრობა საბჭოთა რუსეთის მიერ და საერთაშორისო საზოგადოებრიობა
Nino Vashakmadze. Occupation of Democratic Republic of Georgia by Soviet Russia and International Community (Summary)

ლევან ჯიქია. ანტისაბჭოთა ეროვნული მოძრაობა და აჯანყება აფხაზეთში (1921-1924 წწ.)
Levan Jikia. National Movement and the Anti-Soviet Rebellion in Abkhazia (1921-1924) (Summary)


პროექტი

ნიკო ჯავახიშვილი. საქართველოს თანამედროვე ფულადი ნიშნების გარეგნული მხარის რეფორმირებისათვის


საერთაშორისო პრეზენტაცია
International Conferences

Tedo Dundua. Publicius Agrippa, Flavius Dades and a Dual Citizenship – a Pattern for Europe in Future? Georgians and Roman Frontier Policy in the East

Bondo Kupatadze. Language Policy of the Russian Empire in Georgia

Tengiz Simashvili. Secret Agents and Terror: Origin of Organized Terror in Russian Empire (from History of Russian Secret Police)

Кетеван Надирадзе. Кавказ и кавказцы в грузинских письменных источниках

Teimuraz Papaskiri. The Negative Results of the Soviet Occupation of Georgia


რეცენზია

თედო დუნდუა. რეცენზია აზერბაიჯანულ სკოლის სახელმძღვანელოებზე


ანგარიში

ბონდო კუპატაძე. ფოცხოვის, კოლას და ტაოს სამეცნიერო ექსპედიციის დღიური


იუბილე

ნანა ხაზარაძე. ნოდარ ასათიანიმეცნიერი, პედაგოგი, საზოგადო მოღვაწე

თედო დუნდუა – 50


ქრონიკა

ლერი თავაძე. შოთა მესხია – 95. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის კონფერენცია


უაკ(UDC)94(479.22)
        ს–323
 

რედაქტორები:

Editors:

თედო დუნდუა

Tedo Dundua

მარიამ ჩხარტიშვილი

Mariam Chkhartishvili

ალექსანდრე ბოშიშვილი

Alexander Boshishvili

 

 

სარედაქციო კოლეგია:

Editorial Board:

მარიამ ლორთქიფანიძე

Mariam Lordkipanidze

გიული ალასანია

Giuli Alasania

თეიმურაზ პაპასქირი

Teimuraz Papaskiri

აპოლონ თაბუაშვილი

Apolon Tabuashvili

ქეთევან გოჩიტაშვილი

Ketevan Gochitashvili

ლერი თავაძე

Leri Tavadze

ანდრო გოგოლაძე

Andro Gogoladze

გიორგი ჟუჟუნაშვილი

Giorgi Zhuzhunashvili

შალვა გლოველი

Shalva Gloveli

  
© ტექსტიავტორები, 2011
© შედგენა . დუნდუა, . ჩხარტიშვილი, . ბოშიშვილი 2011
 ISSN 1987–9970